Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2015

Bolag (ArPL, FöPL)

Stiftelser (ArPL)

Kassor (ArPL, FöPL)

SPK (SjPL)

LPA (LFöPL)

Keva/ SPF (StaPL)

Keva (KomPL)

KCF (KyPL)

Totalt

Försäkrade (antal)

1 757 963

19 041

26 992

7 340

67 157

137 000

522 000

16 900

2 554 393

Pensionstagare (antal) *

1 048 988

19 641

26 498

8 433

125 649

263 000

377 000

18 100

1 887 309

Lönesumma/arbetsinkomst (mn €)

55 562,3

1 043,7

1 064,7

260,0

1 347,8

6 168,1

16 820,0

508,9

82 775,5

Inkomster (mn €)

Premieinkomst **

13 215,2

247,8

242,4

59,3

188,1

1 680,2

5 237,5

192,4

21 062,9

Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen

3 960,0

200,3

117,2

57,7

8,3

605,5

2 011,5

74,4

7 034,9

Sammanlagt

17 175,2

448,1

359,6

117,0

196,4

2 285,7

7 249,0

266,8

28 097,8

Kostnader (mn €)

Pensionsutgift/ Utbetalda pensioner ***

13 690,3

284,6

289,5

129,4

784,1

4 404,6

4 553,4

187,5

24 323,4

Totala driftskostnader ****

405,3

5,2

7,9

4,8

16,7

21,2

52,6

4,9

518,6

Sammanlagt

14 095,6

289,8

297,4

134,2

800,8

4 425,8

4 606,0

192,4

24 842,0

Tillgångar och ansvar

Ansvarsskuld (mn €)

88 203,7

2 658,7

2 731,9

805,4

96,4

-

-

-

94 496,1

Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, mn. €)

106 604,0

3 070,8

3 126,1

1 014,6

245,4

17 853,0

44 214,1

1 310,0

177 438,0

Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde, %)

Ränteplaceringar

38,8

52,9

34,4

14,7

40,7

48,2

45,0

38,6

41,5

Aktieplaceringar

38,6

34,4

38,8

51,2

37,6

45,7

41,7

41,2

39,9

Fastighetsplaceringar

11,3

10,3

20,8

30,8

21,7

2,8

6,7

20,2

9,6

Övriga placeringar

11,3

2,4

5,9

3,2

0,0

3,3

6,6

0,0

9,1

Sammanlagt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nettoavkastning av placeringar, verkligt värde (%)

5,0

4,3

5,5

7,2

5,2

4,9

4,8

6,0

4,9

Nettoavkastning av placeringar, verkligt värde (mn € )

5 115,6

129,7

158,8

68,2

14,9

853,0

2 011,5

74,4

8 426,1

Solvenskapital (mn €)

23 697,5

810,5

854,7

360,6

-

-

-

-

-

Solvensgrad (%)

28,2

36,0

36,6

55,0

-

-

-

-

-

* En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter.

** I premieinkomsten ingår inte den andel som bekostas ur statsbudgeten, FöPL 86,3 mn €, SjPL 60,1 mn €, LFöPL:n 619,8 mn € och StaPL 2 142,8 mn €.

*** Inkl. Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift bortsett från Keva (KomPL och StaPL) och KCF, där den ingår i premieinkomsten.

**** Exkl. placeringsverksamhetens kostnader