Pensionsdirektörerna:

Så här får vi den bästa avkastningen

Pensionsanstalterna fattar självständigt sina

placeringsbeslut. Fem verkställande direktörer

berättar hur de får den bästa avkastningen.

Vems pengar placerar ni eller varifrån härstammar arbetspensionsfonderna?

Varför fonderas en del av pengarna i stället för att betalas ut med detsamma?

Var får ni den bästa avkastningen på arbetspensionspengarna?

Vad betonar ni i er placeringsstrategi?

Lasse Heiniö

Elo

Placeringsavkastning 6,2 %

Solvensgrad 25,8 %

Vi placerar framför allt arbetspensionsavgifter som arbetsgivarna och arbetstagarna betalat in. En del av avgifterna sparas i bolaget för framtida pensioner.

Fonderingen är ett sätt att jämna ut pensionsavgiften. Det behövs för att generationerna inte är lika stora. Genom att spara i förväg kan vi hålla framtida, mindre generationers pensionsavgiftstryck lägre.

Läget på placeringsmarknaden vid respektive tidpunkt inverkar på var vi får den bästa avkastningen. I fjol var det aktierna som avkastade bäst, liksom under de flesta år sedan 1997.

Vi ser till att arbetspensionspengarna placeras på ett räntabelt och betryggande sätt och koncenterar oss på det långsiktiga avkastningsmålet. Vi eftersträvar inte snabbvinster. Vår utgångspunkt är att handla så att vi i alla marknadsförhållanden får bästa möjliga avkastning på pensionsfonderna.

Risto Murto

Varma

Placeringsavkastning 7,1 %

Solvensgrad 34 %

Pengarna samlas in som arbetspensionsförsäkringsavgifter av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. I bakgrunden ligger alltså alltid finländskt, privat arbete.

Merparten av avgifterna används till pensioner som betalas ut samma år, en del fonderas för framtida pensioner. En fjärdedel av pensionerna finansieras med pengar som samlats in tidigare och avkastningen på dem.En del av avgifterna och avkastningen fonderas för att avgiften ska vara lägre i framtiden. Det är särskilt viktigt när årskullarna minskar.

Vår diversifierade portfölj avkastade jämnt i olika tillgångsklasser. År 2014 var det aktieplaceringar som avkastade bäst. Avkastningen på ränte-, fastig­hets- och övriga placeringar var starkt positiv.

Tryggandet av en stark solvens, en mångsidig diversifiering av placeringarna och en stark satsning på riskhantering. Vi vill systematiskt inkludera principerna för ansvarsfulla placeringar i all vår placeringsverksamhet.

Jukka Männistö

Keva

Placeringsavkastning 8,7 % Solvensgrad - (solvensregleringen är

annorlunda inom den offentliga än den

privata sektorn)

Pengarna härstammar från pensionsavgifter som arbetsgivarna och arbetstagarna inom kommunsektorn betalar in. Arbetstagarna betalar en lika stor avgift som andra arbetstagare, men arbetsgivarnas avgifter varierar också inom kommunsektorn för att de bestäms utifrån gamla ansvar och antalet förtidspensioner. Dessutom får vi placeringsintäkter.

Vi började fondera år 1988. Målet är att jämna ut avgiftsbelastningen på olika åldersgrupper, dvs. eftersträva rättvisa mellan generationerna.

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid diversifieringen. Traditionellt har man fått den bästa avkastningen av mera riskfyllda placeringar, såsom aktier. Det har funnits år då ränteplaceringarna har avkastat bättre än mera riskfyllda placeringar.

I strategin definieras principerna och tillvägagångssätten. Vi vill styra placeringsverksamheten dynamiskt i olika marknadsförhållanden. Det är också viktigt att följa hur placeringarna och ansvaren utvecklas genom att studera den finansiella balansen inom hela det kommunala

pensionssystemet.

Timo Ritakallio

Ilmarinen

Placeringsavkastning 6,8 %

Solvensgrad 29,8 %

Pengarna samlas in som arbetspensionsförsäkringsavgifter av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. I bakgrunden ligger alltså alltid finländskt, privat arbete.

Merparten av avgifterna används till pensioner som betalas ut samma år, en del fonderas för framtida pensioner. En fjärdedel av pensionerna finansieras med pengar som samlats in tidigare och avkastningen på dem.En del av avgifterna och avkastningen fonderas för att avgiften ska vara lägre i framtiden. Det är särskilt viktigt när årskullarna minskar.

Vår diversifierade portfölj avkastade jämnt i olika tillgångsklasser. År 2014 var det aktieplaceringar som avkastade bäst. Avkastningen på ränte-, fastig- hets- och övriga placeringar var starkt positiv.

Tryggandet av en stark solvens, en mångsidig diversifiering av placeringarna och en stark satsning på riskhantering.Vi vill systematiskt inkludera principerna för ansvarsfulla placeringar i all vår placeringsverksamhet.

Erkko Ryynänen

OP-Eläkekassa

Placeringsavkastning 7,7 %

Solvensgrad 33,5 %

Arbetspensionsfonderna har samlats in genom arbetspensionsavgifter av skattenatur och de är avsedda för att bekosta framtida fonderade pensioner.

Fonderna jämnar ut olika generationers avgiftsbörda. Om fonderna upplöstes nu, skulle arbetspensionsavgifterna behöva höjas betydligt i framtiden. Fondering på lång sikt är förnuftigt endast om man får en realavkastning som är bättre än de reella löneförhöjningarna.

På kapitalmarknaden har avkastningsförväntningarna på lång sikt sannolikt aldrig varit så låga som idag. Aktier är fortfarande attraktivare än ränteplaceringar, trots att de värderas högt och risknivån har höjts. Avkastningsförväntningarna på fastigheter och placeringar i realegendom verkar också attraktiva.

Vi har ökat och kommer att öka icke-börslistade placeringars andel i portföljen. Vi vill undvika marknadsområden där efterfrågan bland placerare överstiger antalet tillräckligt högklassiga placeringsobjekt. Det är också viktigt att hantera kostnaderna för placeringsverksamheten.