Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informationsspecialist

Kanada

Pensionsfonderna placerar i cannabis

Pensionsfonderna, som är mäktiga placerare, vill ha sin andel av cannabis­marknaden. Kanada är det första rika industrilandet som har legaliserat nöjesbruket av cannabis.

Flera stora pensionsfonder gjorde förhandsplaceringar i cannabisbolag redan innan den nya lagstiftningen trädde i kraft. Cannabisindustrins aktier har stigit brant under de senaste åren, men kurserna har också svängt kraftigt. Att pensionsfonderna gör entré på den instabila branschen kan emellertid tyda på att placeringsrisken minskar. Enligt den kanadensiska statistikcentralen var cannabis­marknadens värde i Kanada 3,7 miljarder euro i fjol. Största delen var illegal cannabis och en liten del medicinsk cannabis.

BNN Bloomberg 30.4

CBC 25.1

STORBRITANNIEN

EU: Fel att vägra transkvinna pension

Europeiska unionens domstol slog fast att Storbritannien diskriminerade en transkvinna som genomgått könskorrigering eftersom hen inte beviljades pension vid 60 års ålder. I Storbritannien var åldersgränsen för ålderspension tidigare 60 år för kvinnor och 65 år för män.

Fallet gäller en person född 1948 som vid födseln hade definierats som man. Hen gifte sig senare med en kvinna och genomgick könskorrigering år 1995.

Paret upphävde inte sitt äktenskap, vilket ledde till att personen i fråga inte beviljades ett dokument där könet fastställdes på nytt. Till följd av detta beviljades transkvinnan inte pension vid 60 års ålder.

Enligt EU-domstolen var det fråga om könsdiskriminering.

The Guardian 26.6

Frankrike

Tiotals olika system ska slås samman

I Frankrike planerar man att slå samman de olika pensionssystemen till ett gemensamt, också pensionssystemen för den offentliga och den privata sektorn. Avsikten är att alla i framtiden ska tjäna in pension på lika villkor för varje euro som betalas.Pensionsåldern ska inte ändras, utan hållas vid 62 år. Pensionsåldern är en känslig fråga i Frankrike och facket ställer lätt till med omfattande strejker. President Macron lovade i sin valkampanj att pensionsåldern inte skulle ändras. Pensionsreformen är fort­farande på planeringsstadiet och det är öppet när den kan träda i kraft.

The Local.fr 11.10

Sverige

Pensionsmyndigheten föreslår höjd pensionsålder

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen offentliggjort ett förslag till höjning av pensionsåldern.

Enligt förslaget ska pensionsåldern fortsättningsvis vara flexibel. Tanken är att införa en riktålder för pensionen, där pensionen ska uppgå till 70-80 procent av slutlönen. Den lägsta pensionsåldern ska vara fyra år före riktåldern.

Den lägsta pensionsåldern ska höjas successivt från nuvarande 61 år till 64 år före år 2026. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1964 eller senare bestäms i takt med riktåldern.

Avgångsåldern höjs också successivt från 67 till 69 år fram till år 2023, men den knyts inte till riktåldern.

Svenskarna lever allt längre och får pension under en längre tid än förr.

Pensionsmyndigheten 26.9

Rumänien

Pensionsbudgeten fördubblas

Rumäniens socialdemokratiska regering har för avsikt att fördubbla budgeten för pension under de närmaste fyra åren.

Pensionsutgifterna väntas öka från nuvarande 13 miljarder euro till 30 miljarder fram till år 2022. Regeringens avsikt är att jämna ut skillnader mellan olika förmånstagare. Skillnaderna har uppstått under årens lopp.

Pensionshöjningarna kan leda till att Rumänien inte når upp till riktvärdet enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Enligt den ska offentliga samfunds underskott vara högst tre procent av BNP.

Rumänien har 20 miljoner invånare varav en fjärdedel är pensionerade. Genomsnittspensionen är 236 euro.

Reuters 10.10.

LANDSPRESENTATION

ISLAND

Befolkning: 338 000 invånare

Förväntad livslängd: 83,9 (kvinnor), 80,6 (män)

Pensionsålder: 67 år

Hög pensionsålder i det lilla öriket

Det lagstadgade pensionssystemet i Island består av bosättningsbaserad folkpension (lífeyrir almannatrygginga) och ett tilläggspensionssystem som omfattar alla arbetstagare och företagare (lögbundnir lífeyrissjóðir).

Enligt båda systemen betalas ålders-, sjuk- och familjepensioner. Miniminivån bestäms i lag, men förmånsbeloppen och avgifterna kan vara olika i olika kassor.

Inom det isländska folkpensionssystemet är pensionsåldern 67 år. Enligt tilläggspensionssystemet betalas pensioner i allmänhet från 67 års ålder, men åldersgränsen kan variera mellan 65 och 70 år beroende på kassan. Pensionsåldern kommer att höjas till 70 år inom en lång övergångsperiod. Man kan vänta med att ansöka om pension till 72 års ålder. Då ökar förmånen med 0,5 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs.

Alla som arbetar i Island är skyldiga att betala försäkringsavgifter till en pensionskassa. Arbetstagarna betalar minst fyra procent av lönen i försäkringsavgift till tilläggspensionssystemet. Arbetsgivarna betalar en folkpensionsavgift på 7,35 procent och en tilläggspensions­avgift på minst 8 procent.

För att få full pension måste man ha betalat försäkringsavgifter i 40 år. Statligt­ anställda får full pension efter 32 år. Pension som betalas efter 40 års arbete är minst 56 procent av förvärvsinkomsterna.

Pensionsförsäkringssystemet i Island administreras av statens socialförsäkringsmyndighet Tryggingastofnun Ríkisins. Det obligatoriska tilläggspensionsskyddet sköts av pensionskassor.