ERFARENHETENS RÖST

Överdomare Juha Pystynen betraktar bygget av stadscentret Tripla som kommer att stå granne med försäkringsdomstolen i Böle i Helsingfors.
Överdomare Juha Pystynen betraktar bygget av stadscentret Tripla som kommer att stå granne med försäkringsdomstolen i Böle i Helsingfors.

Försäkrings­domstolen

Elektronisk handläggning

införs

Försäkringsdomstolen är jämnårig med det självständiga Finland, 101 år. Den skipar rätt i ärenden som gäller den sociala tryggheten och ska snart börja handlägga ärenden elektroniskt, säger överdomare Juha Pystynen.

text sulevi pellinen | foto karoliina paatos

Försäkringsdomstolens hundraåriga historia återspeglar väl samhällets och socialförsäkringslagstiftningens utveckling i Finland.

Till en början kunde man endast söka ändring i ärenden som gällde olycksfall i arbetet och militärskador. Först efter kriget började det dyka upp nya ärendegrupper i allt snabbare takt.

– Inkomstrelaterade pensioner började sysselsätta domstolen ordentligt på 1960-talet, konstaterar överdomare Juha Pystynen.

Idag finns det allt som allt ett fyrtiotal ärendegrupper. Många nya har tillkommit, t.ex. ärenden som gäller brottsskador, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och sjukförsäkring.

Första manifestationen av trepartssamarbete

I slutet av december i fjol fyllde försäkringsdomstolen hundra år. Landet som just blivit självständigt fick en besvärsinstans för ärenden som gällde den sociala tryggheten. En sådan hade föreslagits i riksdagen flera gånger under det föregående decenniet. Den instans som grundades då hette försäkringsrådet. Den fick behandla fullföljdsärenden som tidigare behandlats i lägre domstolar.

Veterligen var försäkringsrådet den första instansen som byggde på trepartsförhandlingar, där statsmakten och arbetsmarknadsorganisationerna tillsammans löste problem. Försäkringsrådets namn ändrades till försäkringsdomstolen i början av år 1943.

Antalet ärenden har halverats

Under tidigare årtionden hopade sig ärendena i försäkringsdomstolen. Under slutet av 1970-talet var antalet inkomna ärenden mer än 12 000.

Då löste man situationen effektivt genom att grunda en ny första besvärsinstans, olycksfallsnämnden, som inledde sitt arbete 1982.

Senast minskade antalet ärenden som inkommer till försäkringsdomstolen betydligt p.g.a. 2007 års lagändringar genom vilka ärenden som gällde undanröjande av beslut överfördes till besvärsnämnderna.

Till följd av det minskade antalet mål först från mer än 10 000 till ca 7 000. Nu är det årliga antalet mindre än sex tusen.

Reservera 10 månader för handläggningen

Handläggningstiderna har förkortats med flera månader under de två senaste åren. År 2018 har den genomsnittliga handläggningstiden varit mindre än 10 månader.

Det sker mycket just nu kring elektronisk handläggning. Försäkringsdomstolen var redan på 1980-talet en föregångare inom domstolsväsendet i fråga om datorstödd handläggning. Nu är det slutliga genombrottet nära och försäkringsdomstolen är intensivt med i utvecklingen.

Elektronisk handläggning är redan i bruk i besvärsnämnden för social trygghet, som började sända in handlingar till försäkringsdomstolen i elektronisk form år 2017. På försäkringsdomstolen undersökte man saken och konstaterade att det fanns beredskap att ta emot handlingar elektroniskt.

– Idag handlägger vi redan ärenden som gäller folkpension och utkomstskydd för arbetslösa elektroniskt. Ungefär hälften av ärenden sköts numera huvudsakligen elektroniskt, säger Juha Pystynen.

Snabb utveckling fram till 2020

Vägen till elektronisk handläggning är bred. Situationen ska förenhetligas före år 2020 genom ett utvecklingsprojekt för verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemet vid förvaltnings- och specialdomstolarna. Projektet heter HAIPA.

Enligt Pystynen har man hittills hållit tidtabellen bra.

– Vilken effekten på handläggningstiden kommer att vara kan vi inte ännu förutspå mer än att handläggningstiderna efter övergångsperioderna åtminstone inte kommer att bli längre, säger han.

Kunderna behöver inte alls märka att ärendena handläggs elektroniskt. Innehåller i handlingarna ändras inte genom att de ges en digital form och överförs elektroniskt. I stället för att bläddra i papper ser man uppgifterna på datorskärmen.

Överdomare Pystynen understryker betydelsen av datasäkerhet och dataskydd vid alla förändringar. När handlingarna omarbetas i digital form, accentueras behovet att skydda innehållet. Om ett pappersdokument finns i arkivet, tas det fram vid behov.

– När ett dokument är i elektronisk form är frågorna kring säkerhet och sekretess helt annorlunda. Vi måste också se till att material i digital form hålls läsbar och tolkningsbar ännu om flera årtionden, säger Pystynen om framtidsutmaningarna.

Att avgörandena i ärenden som gäller den sociala tryggheten är rättvisa är det viktigaste målet för försäkringsdomstolens arbete. Årligen ändras ca 11 procent av de överklagade besluten. I arbetspensionsärenden ändras nästan en femtedel.

Tripla ska vara färdigbyggt år 2020. Samma år ska försäkringsdomstolen och förvaltningsdomstolarna ha en fungerande elektronisk ärendehan­tering.

Vem?

Juha Pystynen

Ålder: 64

Arbete: överdomare vid försäkringsdomstolen

Det bästa med jobbet: mångsidigheten

"När dokument omarbetas i digital form, accentueras behovet att skydda innehållet."

Juha Pystynen, överdomare vid

försäkringsdomstolen

”Nästan en femtedel av avgörandena i arbetspensionsärenden ändras.”

Juha Pystynen

Försäkringsdomstolen i 100 år

I januari utkom en hundraårshistorik över försäkringsdomstolen, den sociala tryggheten och socialförsäkringsrätten i Finland.

Boken är skriven av Sulevi Pellinen och heter Pykäliä ja diagnoo­seja – 100 vuotta sosiaaliturvaoikeutta 1917-2017. ­Forskare och sakkunniga på området kan få boken från försäkringsdomstolen.

I hundraårshistoriken visas att försäkringsrådet redan på sin tid betraktades som en riktig domstol. President K. J. Ståhlberg, som har kallats den finska statsförfattningens fader, konstate­rade år 1936 att försäkringsrådet var en ”enbart förvaltningsmässig domstol”.

En obruten hundraårig båge som domstol är alltså ett obestridligt faktum.

Nyckeltal om försäkringsdomstolen 2018

Anhängiga ärenden i slutet av september 2018 3 865 – varav ärenden som gäller inkomstrelaterade

pensioner (inkl. rehabiliteringsärenden) 951

De största ärendegrupperna Arbetspensionsärenden 644 Olycksfallsärenden 627 Folkpensionsärenden 429

Genomsnittlig handläggningstid år 2018 9,9 mån Handläggningstiden för arbetspensionsärenden 10,0 mån

Ändrade beslut år 2018 i snitt 10,8 % Handläggningstiden för arbetspensionsärenden 19,9 %

Siffrorna från september 2018. Handläggningstiden och ändrade beslut i genomsnitt.