Arbetspensionsdagen 2018

Tryggare tillsammans

Pensionssystemet anpassar sig till förändringarna i ekonomin och är inte åtskild från samhällsutvecklingen, konstaterade Pensionsskydds­centralens vd Jukka Rantala på Arbetspensionsdagen.

text Anne Iivonen | foto Karoliina Paatos

På Arbetspensionsdagen: Jouko Pölönen, Ilmarinen (t.v..), Jukka Rantala och Heli Backman, Pensions­skyddscentralen, Outi Antila, SHM och Timo Kietäväinen, Keva.
På Arbetspensionsdagen: Jouko Pölönen, Ilmarinen (t.v..), Jukka Rantala och Heli Backman, Pensions­skyddscentralen, Outi Antila, SHM och Timo Kietäväinen, Keva.

På Arbetspensionsdagen 2018 sade Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala pensionssystemets funktion är som hjulen i en kvarn. För att hjulen ska snurra behövs det en ständig ström av vatten.

– De viktigaste hjulen har förnyats och är i skick, sade Rantala. Principen är bra, men hjulen behöver ständigt underhåll.

– Företagarpensionerna och familjepensionen står näst i tur att revideras.

Rantala betonade behovet att studera olika framtidsskisser. Långsiktiga prognoser beskriver möjliga utvecklingstigar. Pensionssystemets nästa långsiktsprognos, PTS-2019, offentliggörs på vårvintern.

Förändringar i samhället påverkar också pensionssystemet. Allt mer arbete överförs från den offentliga sektorn till den privata. Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen kan medföra problem för Kevas samfund, som verkar inom kommunsektorn.

Kommunalt och privat tillsammans?

Direktör Heli Backman från Pensionsskyddscentralen presenterade resultaten av arbetet i en arbetsgrupp som utrett en sammanslagning av det kommunala och det privata pensionssystemet.

Backman har lett arbetsgruppen, där representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, avtalsparterna inom arbetspensionssystemet och sakkunniga från arbetspensionsanstalter har arbetat i ett och ett halvt år. Rapporten offentliggörs den 19 december.

– I bakgrunden för arbetet ligger förändringar i den finansiella grunden för pensionssystemen, sade Backman.

Arbetspensionsbolagen och den kommunala pensionsanstalten Keva har olika finansiella grunder. Eventuella ändringar ska gälla finansieringen av systemen, inte pensionsförmånerna.

– Nu verkar det bli så att arbetsgruppen eventuellt kommer att föreslå att pensionssystemen för den privata och den offentliga sektorn slås samman.

Det slutliga avgörandet är ännu öppet.

– Det står senare i tur och bestäms i nästa regeringsprogram, betonade Backman.

För arbetstagaren spelar det inte längre någon roll om hen arbetar inom den offentliga eller den privata sektorn, eftersom man tjänar in pension enligt samma principer. Arbetstagarnas avgifter är också lika stora.

Finansieringssystemen är däremot olika till sin natur. Frågan är hur Keva-systemet, som bygger på en buffertfond, ska kunna slås samman med det delvis fonderande privata pensionssystemet.

Pensionsanstalterna kan konkurrera över sektorgränserna, om det kommunala och det privata arbetspensionssystemet slås ihop.

– Förändringar i omvärlden skulle pensionssystemet också hantera tillsammans, sade Backman.

Megatrendartade förändringar som kan påverka den finansiella grunden gäller nativiteten, invandringen, medellivslängden och sysselsättningsutvecklingen. Samma frågor som Rantala behandlade i sitt anförande.

– Det är tryggare att gå in i framtiden tillsammans än ensam, sammanfattade Backman arbetsgruppens synpunkter

Keva förhåller sig konstruktivt

Kevas vd Timo Kietäväinen kommenterade att man nu har kommit längre i diskussionen om en sammanslagning av finansieringssystemen än någonsin tidigare.

– Vi är konstruktivt kritiska. Det handlar inte om hur det går med Keva som arbetspensionsförsäkrare, utan i synnerhet om hur det går med de försäkrade och arbetsgivarna inom kommunsektorn och med skattebetalarna. Vi måste naturligtvis se till att det offentliga Keva och ArPL-Keva som skulle uppstå till följd av en sammanslagning av systemen i så fall har förutsättningar att klara sig i konkurrensen och att övergångstiden blir tillräckligt lång, sade Kietäväinen.

Terhi Holmström från Skatteförvaltningen berättade om inkomstregistret.
Terhi Holmström från Skatteförvaltningen berättade om inkomstregistret.

Allt färdigt inför inkomstregistret snart

Terhi Holmström som leder inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen sade att hon sover gott på nätterna, fast det bara återstår en dryg månad till start.

– Vi har gjort mycket tester och allt ser ut att gå som planerat.

Utvecklingschef Tarja Keveri från Pensionsskyddscentralen sade att man inom pensionssystemet också är färdig. De kritiska skedena har testats. Systemändringarna tas i produktion 29.12.

Holmström poängterade att det är viktigt att pensionsförsäkrarna nu aktivt går ut med information till sina kunder. – Ni känner själva era kunder väl och vet vilka ändringar inkomstregistret innebär just för dem.

Matti Lumijärvi

Marjukka Hietaniemi och Mika Vidlund  berättade om internationella jämförelser.
Marjukka Hietaniemi och Mika Vidlund berättade om internationella jämförelser.

Tillräckligt och hållbart?

I sessionen Internationell jämförelse behandlades frågor om tillräckliga pensioner och hållbara pensionssystem inom EU och ute i världen.

Pensionernas nettoersättningsgrad kommer att minska i EU28-länderna i framtiden, sade utvecklingschef Marjukka Hietaniemi från Pensionsskyddscentralen.

Det framgår av rapporten Pension Adequacy 2018, enligt vilket finländarnas pensioner också i framtiden kommer att vara skäliga. Enligt rapporten finns det färre låginkomsttagare i åldern 65+ i Finland än i snitt i EU-länderna. Utsikterna för åldersrelaterade kostnader är dystrare. I Finland är kostnaderna 30 procent av bruttonationalprodukten. Siffran hör till de högsta i EU-länderna.

Antti Karkiainen

Mikael Pentikäinen och Jarkko Eloranta.
Mikael Pentikäinen och Jarkko Eloranta.

Företagarpensionen är bättre än sitt rykte

Hur kan vi öka unga företagares tillit till pensionssystemet? Det är en gemensam utmaning, sade Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland i paneldebatten om arbete och social trygghet.

– Det är inte lätt att förstå varför det är så svårt att få fram budskapet om att det inte bara handlar om pensionen utan också om den sociala tryggheten under tiden i arbetslivet, sade Pentikäinen.

Både Pentikäinen och FFC-ordföranden Jarkko Eloranta bedömer att FöPL som system är bättre än sitt rykte. Eloranta påpekade att skattebetalarnas betalningsandel av företagarnas pensioner hela tiden växer.

Sirkku Aalto

Sari Alanko berättade om EESSI.
Sari Alanko berättade om EESSI.

EESSI för elektronisk information i EU

Socialförsäkringen i Europa går in i en ny era nästa år, när det gränsöverskridande EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) tas i bruk.

– Det nya systemet medför att pappersblanketterna som tidigare skickats mellan länderna ersätts med digitala dokument och meddelandekedjor, sade utvecklingschef Sari Alanko från Pensionsskyddscentralen.

Hon uppskattade på Arbetspensionsdagen att ca 80 institutioner för social trygghet i Finland kommer att ansluta sig till systemet. Allt som allt kommer EESSI att sammankoppla 32 länder och mer än 10 000 institutioner. Det förväntas förkorta handläggningstiderna och försnabba utbetalningen av förmåner.

Peter Lindström

Presentationerna finns på

www.etk.fi