AKTUELLT

Redaktör Sirkku Aalto

Långvarigt tungt arbete ökar risken för sjukpension

Långvarig exponering för fysiskt tungt arbete kan till och med trefaldiga risker att bli sjukpensionerad på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Också mindre exponering för t.ex. tunga lyft ökar pensionsrisken, om exponeringen är långvarig.

Det framgår av en undersökning som ingick i projektet Helsinki Health Study. Den grundar sig på ett enkätmaterial för utredning av arbetshälsan bland anställda hos Helsingfors stad åren 2000-2002 och registeruppgifter om stadens anställda åren 1996-2015.

I den grupp som undersöktes ingick ca 18 900 personer som hade varit anställda inom staden 8-10 år före uppföljningstiden åren 2006-2015.

Under uppföljningstiden blev 530 personer (3 %) sjukpensionerade på grund av problem med rörelseorganen. De som mest hade varit utsatta för fysiskt tungt arbete hade en större risk att bli pensionerade än de som hade varit minst utsatta.

Fysiskt tungy arbete ökade också risken att dö i förtid, i synnerhet bland män.

Enligt specialforskare Jenni Ervasti på Arbetshälsoinstitutet visar undersökningen att man borde minska långvarig exponering för fysiskt tungt arbete. Belastningen kan minskas t.ex. med hjälpmedel och omstrukturering av arbetsuppgifterna.

Arbetshälsochef Titi Heikkilä på Helsingfors stad säger att man redan tidigare har känt till att vissa yrkesgrupper, såsom anställda inom hemtjänsten, utsätts för mycket belastning i sitt arbete.

– Den här undersökningen bekräftade att vi måste satsa särskilt på den här gruppen och tänka ut åtgärder tillsammans med företagshälsovården och de anställda. Vi har också startat ett motionsprogram där vi ska beakta den här gruppen, säger Heikkilä.

Bild: iStock

Arbetslivspension till 17 män under årets första halva

Under årets första halva beviljade pensionsanstalterna 17 sökande arbetslivspension. De var alla män, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Före utgången av juli hade pensionsanstalterna fattat 49 beslut om arbetslivspen­sion. Tjugoen ansökningar hade avslagits. Den vanligaste orsaken till avslag var att kravet på tid i arbete och ansträngning och slitage i arbetet inte uppfylldes.

Två av dem som fick avslag fick dock förhandsbeslut om att de skulle beviljas del­invalidpension.

Åtta sökande hade i stället beviljats ålders­pension och tre fick full invalidpension.

Arbetslivspensionen är avsedd för personer som har arbetat i minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och har en nedsatt arbetsförmåga. Den nedre åldersgränsen för arbetslivspension är 63 år.

Läs mer om arbetslivspension på

Arbetspension.fi

Indexhöjningar år 2019

Indexen som används inom arbetspensionssystemet höjs nästa år. År 2019 är arbetspensionsindex ca 1,5 procent högre än i år och lönekoefficienten 1,9 procent högre än i år.

Poängtalet för arbetspensionsindex, 2585, höjer löpande arbetspensioner med ca 1,5 procent. I arbetspensionsindex står förändringen av lönenivån för 20 procent och förändringen av prisnivån för 80 procent.

Lönekoefficienten har fastställts till 1,417. Den medför en uppräkning på ca 1,9 procent jämfört med året innan. Lönekoefficienten används vid beräkning av framtida pensioner. Med den justeras årsarbetsinkomsten till nivån för det år då pensionen börjar. I lönekoefficienten står förändringen av lönenivån för 80 procent och förändringen av prisnivån för 20 procent.

Läs mer om index på Etk.fi.

Om socialförsäkringen i Norden på ny webbplats

Nordiska socialförsäkringsportalen Nordsoc införlivades i början av oktober med webbplatsen HallåNorden, som upprätthålls av Nordiska ministerrådet.

Personer som flyttar eller annars rör sig inom Norden får information om bl.a. socialförsäkringen, arbetsmarknaden, sjukvården och mycket annat i de olika länderna. Texterna redigeras i samarbete med socialförsäkringsmyndigheterna. Informationen finns på svenska, danska, norska, isländska, finska och engelska. Adressen är www.norden.org.

Lär dig mer

Stärk din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på ­finska, men några också på svenska eller engelska.

Webbkurser på finska - Kort om pensionssystemet i Finland - Grunder i hur uppgifter om pensionsbeslut ska anmälas

Infoblänkare om inkomstregistret må 3.12. och on 12.12.

Anmäl dig till Pensions­skyddscentralens kurser på

www.​etk.​fi/​koulutus

UTNÄMNINGAR

Ilmarinen

Fil. mag., eMBA Päivi Jääskeläinen har utnämnts till direktör med ansvar för kundrelationer och medlem i ledningsgruppen fr.o.m. januari 2019. Jääskeläinen kommer närmast från OP Gruppen.

Mikko Lantto har utnämnts till teknologi- och utvecklingsdirektör och medlem i ledningsgruppen fr.o.m. den 3 december. Lantto kommer närmast från Tieto Abp.

Keva

Ismo Kainulainen har utnämnts till ledande expert till Kevas enhet för kommunikation och samarbete med intressenter från början av november. Kainulainen har arbetat som kommunikationschef för socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Med. dr Janne Leinonen valts till chefsöverläkare på Keva. Leinonen har arbetat som överläkare Statskontoret. Han börjar på Keva 1.1.2019 med en inlärningsperiod och övergår till uppgifterna som chefsöverläkare 1.7.2019.

Tela

Fil. dr Risto Vaittinen har utnämnts till chefekonom på Arbetspensionsförsäkrarna Tela fr.o.m. 26.11. Han kommer närmast från Pensionsskyddscentralen.

Ekon. mag. Kimmo Koivurinne har utnämnts till analytiker fr.o.m. 12.11. Han kommer närmast från Nordeas avdelning Group Finance & Treasury.

Varma

Ekon. mag. Suvi Hintsanen har utnämnts till direktör med ansvar för Varmas kundrelationer från ­början av år 2019. Hon kommer närmast från OP Gruppen.

Twitter

Finansinspektionen gav Veritas och Pensions- Alandia tillstånd att ­fusioneras 1.1.2019, meddelar @veritas_fi.

VeritasEläkePension

@veritas_fi

7.11. kl 14.43

0,95722

Livslängdskofficienten (0,95722) minskar ålderspensioner som år 2019 eller senare börjar betalas till personer ­födda år 1957 med mer än fyra procent. På det sättet anpassas arbetspensionerna till den ­ökande medellivslängden.

Genom att arbeta till den målsatta pensionsåldern får man pensionen till fullt belopp. För personer födda år 1957 är den målsatta pensionsåldern 64 år och 9 månader.