AKTUELLT

Redaktör Pia Hansson

Pensionssystemens TOP 5

Global Pension Index 2020

Länderna jämförs i fråga om pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

Ansvarsfullhet ökade transparensen

Finlands pensionssystem har än en gång fått erkänsla som det mest tillförlitliga och transparenta i världen. I den internationella jämförelsen Global Pension Index, som offentliggjordes i oktober, studeras pensionssystemen i olika länder ur tre perspektiv: pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

Finland är känt för en tillförlitlig och transparent administration. Inom detta delområde fick Finland rentav bättre poäng än i fjol. Pensionsbolagens principer och praxis för ansvarsfulla placeringar höjde poängen ytterligare en aning från den redan tidigare höga nivån. Det var redan den sjunde gången som Finland nådde första plats på den här punkten.

Hollands pensionssystem utsågs till bäst i världen redan för tredje gången i rad. Danmark blev tvåa. Trea blev Israel, som deltog för första gången och gick förbi Australien och Finland med några poäng. Finlands placering sjönk med ett pinnhål från föregående år till femte plats. Grannländerna Sverige och Norge samt Singapore landade alla bakom Finland med samma poängtal.

Finland blev femma i tävlingen, fast det inte skedde några stora förändringar i det sammanlagda poängantalet jämfört med året innan. Höjningen av folk- och garantipensionen som trädde i kraft i början av år 2020 syns inte ännu i jämförelsen.

– Lägre nativitet än i andra länder försvagar det finländska pensionssystemets hållbarhet i den här jämförelsen, säger direktör Jaakko Kiander på Pensionsskyddscentralen.

Som utvecklingsobjekt inom pensionssystemet räknar Global Pension Index bl.a. en ökning av hushållens sparande, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och en förbättring av sysselsättningsgraden bland äldre personer.

I Finland är sysselsättningsgraden bland 55–64-åringar klart lägre än i de övriga nordiska länderna. T.ex. jämfört med Sverige är sysselsättningsgraden bland äldre personer i Finland (67 %) tio procentenheter lägre.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. I jämförelsen deltog 39 länder.

Arbetspensionsavgifterna ändras inte

Också nästa år är arbetspensionsavgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen. Avgiften är indelad i arbetsgivarens och löntagarens andelar.

Arbetsgivares genomsnittliga avgift är 16,95 procent av lönesumman. Som en stimulansåtgärd under coronakrisen har arbetsgivarnas avgift dock sänkts med 2,6 procentenheter från och med maj. Sänkningen är temporär och slutar gälla vid utgången av år 2020.

Löntagare i åldern 53–62 år betalar en höjd avgift, 8,65 procent av lönen. Före 53 och efter 62 års ålder betalar löntagarna 7,15 procent av lönen.

Företagarnas och lantbruksföretagarnas avgifter ändras inte heller utan är 24,10 procent och 25,60 procent i åldern 53–62 år. 

Arbetspensionerna räknas upp med ca en halv procent

Arbetspensionsindexet höjer de löpande arbetspensionsförmånerna med ca 0,5 procent. År 2021 har arbetspensionsindexet poängtalet 2631 och höjer de löpande arbetspensionerna med ungefär en halv procent. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde samtidigt lönekoefficienten till 1,465. Jämfört med år 2020 stiger lönekoefficienten med ca 1,3 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen. Med den justeras årsarbetsinkomsterna till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Förmåner som knutits till arbetspensionsindex är pensioner enligt arbetspensionslagarna, vissa ersättningar enligt militärskadelagen, avträdelsepensioner och avträdelsestöd.

Lär

dig mer

Stärk din sakkunskap!

@

PSC är en kunnig och pålitlig utbildare i pensionsfrågor. Lär dig nytt genom självstudier!

Exempel på våra webbkurser:

Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti

The Finnish Earnings-related Pension System

Eläkealan tuntemusta eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenille.

Utnämningar

Sjömanspensions­kassan

Styrelsen för Sjömanspensionskassan (SPK) har utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Jari Puhakka till verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2021. Han kommer närmast från posten som placeringsdirektör vid SPK. Den nuvarande verkställade direktören Kari Välimäki går i pension vid årets slut.

Puhakka har gjort sig förtrogen med sjöfartsbranschen i sin nuvarande uppgift i mer än två års tid. Han har arbetat i sammanlagt mer än 30 år i olika uppgifter inom placeringsverksamhet och i mer än 13 år inom arbetspensionssystemet. Han har också omfattande erfarenhet av ledarskap inom olika organi­sationer.

Pensionsskydds­centralen

JK Karoliina Kiuru har utnämnts till direktör vid Pensionsskydds­centralen fr.o.m. 1.8. Hon leder den juridiska linjen och tillhör ledningsgruppen.

SVM Johanna Lindeman har ­utnämnts till enhetschef på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster fr.o.m. 12.8.

FM, socionom (YH) Reetta-Kaisa Lehtinen har utnämnts till ­utvecklingschef på Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster fr.o.m. 12.8.

Ilmarinen

ML, specialistläkaren i psykiatri Anna Eskola har utnämnts till sakkunnigläkare på avdelningen för försäkringsmedicin på linjen för hantering av risken för arbets­oförmåga och rehabilitering.

ML, specialistläkaren i företagshälsovård Heidi Furu har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för försäkringsmedicin på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

EK Henri Haltsonen har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

FD, HVM Johanna Koroma har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoför­måga och rehabilitering.

MBA Mikko Koskinen har utnämnts till avdelningsdirektör på avdelningen placerings­system på placeringslinjen.

DI Pekka Laaksonen har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

PsM Simo Levanto har utnämnts till sakkunnigpsykolog på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

AFM Karoliina Lindroos har utnämnts till chef för ansvarsfull placering på placeringslinjen.

Doc., TD, EM Anssi Smedlund har utnämnts till ledande sakkunnig på avdelningen för förutseende och forskning på linjen för hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering.

AVM Mari Tuomikoski har utnämnts till kundchef på linjen kundrelationer och kanaler.

LPA

Vicehäradshövding Sonja Lilius har utnämnts till chef för juridiska ärenden på LPA fr.o.m. 1.1.2021 då den nuvarande chefen för juridiska ärenden går i pension.

FD Henri Virtanen har utnämnts till riskhanteringschef på LPA fr.o.m. 1.9.2020. Virtanen fortsätter också med matematikeruppgifter på LPA vid sidan av riskhanteringsuppgifterna.

JM Hanna-Maria Keskinen har utnämnts till compliance officer på LPA fr.o.m. 1.9.2020.

Månadens tweet

0,94984

Livslängdskoefficienten (0,94984) minskar ålderspensioner enligt arbetspensionslagarna som nästa år eller senare beviljas personer födda år 1959 med 5,016 procent. På det sättet anpassas arbetspensionerna till den ökande livslängden.

Den som arbetar fram till sin målsatta pensionsålder får hela sin intjänade pension till fullt belopp. För dem som är födda år 1959 är den målsata pensionsåldern 65 år och 5 månader.