Därför har Finland världens

pålitligaste pensionssystem

Finlands pensionssystem utsågs redan för sjätte gången som världens tillförlitligaste och transparentaste i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index.

Text: Antti Karkiainen

Finlands pensionssystem kom på fjärde plats bland 37 länder i Mercer Global Index-jämförelsen.

Särskilt väl klarade vi oss i fråga om pensionssystemets tillförlitlighet, där vi fick berömligt betyg i 11 av 13 huvudindikatorer. Uttryckt med finländska skolvitsord fick vi ett medeltal på 9,2 i tillförlitlighet.

Här sammanfattar vi Finlands trumfkort i tre punkter.

Transparent

Det finska pensionssystemet är transparent. Information om pensionerna finns öppet att tillgå och man kan när som helst kontrollera sin intjänade pension på arbetspensionsutdraget.

Pensionsanstalternas årsredovisningar är öppna och ger information om allokeringen av pensionsplaceringarna.

Dessutom är tillsynen av pensionssystemet lagstadgad, aktiv och riskbaserad.

Väl förvaltat

Pensionsaktörernas styrelser iakttar kraven på god förvaltning. Styrelserna ansvarar för planen för placeringen av tillgångarna och för riskhanteringsplanen.

Dessutom finns det bestämmelser som säkerställer oavhängigheten hos beslutsfattandet t.ex. vid intressekonflikter. Det är också en fördel att arbetsgivarna och arbetstagarna är representerade på lika villkor.

Solidariskt

Solidaritetsprincipen inom pensionsskyddet i Finland är helt i egen klass. Om ett pensionsbolag, en pensionsstiftelse eller en pensionskassa går i konkurs, bärs förlusterna av de övriga aktörerna som ser till att människorna får sina pensioner.

Det är ingen självklarhet ute i världen. Inte ens Holland och Danmark som toppar jämförelsen har en motsvarande säkerhet.

Stabilt

Mercer använder sig av Världsbankens Worldwide Governance Indicators (WGI)-variabler.

Enligt dem får t.ex. det finländska och det schweiziska samhället utmärkta poäng för rättsstatsprincipen, hanteringen av korruption, den ringa förekomsten av terrorism och regeringens effektivitet.

Med koncentrerade tillgångar

Mercer bedömer systemets kostnadsnivå genom att mäta hur koncentrerade pensionstillgångarna är.

Pensionsskyddet är desto kostnadseffektivare ju större andel av pensionstillgångarna som har koncentrerats till de tio största aktörerna.

Här går Finland förbi t.ex. Australien och Holland, där pensionstillgångarna fördelas mellan ett stort antal aktörer.