Intervju med Mikko Kautto

Ledaren

för en ny era

Vi ska kunna berätta begripligt om pensionsskyddet för vanligt folk, som vi alla är. Ingen institution är hållbar, om den saknar transparens och godtagbarhet ur den vanliga människans perspektiv.

text Anne Iivonen | foto Karoliina Paatos

Ungefär så tänker Mikko Kautto, Pensionsskyddscentralens vd sedan sommaren. Så sammanfattar han sin syn på en sakkunnig­organisations betjäningsuppgift i sam­hället.

Han kan tala djupgående och mångfacetterat om pensionsskyddet, men har också förmågan att formulera sig så att folk förstår. Han når ut både till medierna och den stora allmänheten.

– Det måste gå att argumentera begripligt för grunddragen i pensionsskyddet, som ofta upplevs som komplicerade, säger han.

En verkställande direktör har givetvis större ­ansvar än att betjäna medierna och publiken.

– Som vd kommer jag säkert att uppträda mera sällan i offentligheten, men vill inte heller gömma mig bakom organisationens logga.

Kautto kommer att stå kvar i det pensionspolitiska strålkastarljuset också för att han i början av september blev ombedd att ta över ordförandeskapet i arbetsmarknadens centralorganisationers pensionsförhandlingsgrupp. Gruppen följer arbetspensionsskyddets utveckling, finansiering och verkställighet och består av representanter för arbetsmarknadens centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet och pensionssakkunniga.

Den vanliga människans världsbild är bekant för Kautto. Det märks i vad han säger, men det är ingalunda bara prat.

Arbetspensionssystemets mål har alltid varit att skapa välfärd.

– Arbetspensionen avvärjer fattigdom bland åldringar och är ett effektivt sätt att se till att människorna klarar sig ekonomiskt också efter att ha dragit sig tillbaka från arbetslivet. Det måste vi orka förklara, säger han.

Det Kautto vill uppnå är att människorna känner till de pensionsförmåner de får genom arbete, pensionsåldersgränserna och de faktorer som påverkar pensionsövergången och ekonomin som pensionär.

– Ur individens och förmånstagarens synvinkel håller arbetspensionssystemets grundvalar fortfarande, säger han.

Inom pensionspolitiken och i samhället erkänns Pensionsskyddscentralens roll som en sakkunnigorganisation och ett forskningsinstitut i pensionsfrågor. PSC:s andra viktiga roll är att betjäna arbetspensionsanstalterna vid verkställigheten av pensionsskyddet.

I dagens värld anser Kautto att PSC också behöver delta i debatten om pensionsskyddet.

– Omvärldens förväntningar på det verkar ha ökat. Forskningsbaserad kunskap ska ha en mer framträdande ställning i debatten.

För inte så länge sedan tog några politiska ungdomsorganisationer upp frågan om finansieringen av pensionerna i ett generationsperspektiv. Pensionsskyddscentralen vägrar att bli part i någon pensionspolitisk dispyt eller konflikt. Kautto anser ändå att det inte lönar sig att stanna utanför debatten, om det kommer upp nya teman, såsom ungdomsorganisationernas tanke att att det borde skäras i pensionerna.

– Fast Pensionsskyddscentralen inte för någon politik, kan den inte heller stå i yttre ringen kring pensionspolitiken.

Han preciserar att ordet politik har flera betydelser, både politiska mål (eng. politics) och innehåll (policy).

Hela samhället drar nytta av den kunskap om arbetspensionerna som Pensionsskyddscentralen tillhandahåller, vilket ­bidrar till att insikterna om pensionsskyddets betydelse får en stor spridning.

Det är viktigt att kommunicera med allmänheten, säger Kautto ofta och betonar systemets bästa drag.

– Ur den enskildes synvinkel är vår arbetspension ett alldeles hejdlöst enkelt system. Den sköts automatiskt för individen.

Det är en sak som ligger honom särskilt varmt om hjärtat.

– Pensionsskyddet har skapats för människorna.

Vi har ingen viktigare funktion än den. Vi bidrar till att detta mål nås.

Det är få länder som har samma praxis som Finland i att en person får hela den arbetspension hen tjänat in i arbetslivet med bara en ansökan.

– Ingen behöver själv hålla reda på alla sina anställningar och inkomster, försäkringar och bolag och vara rädd för att några av dem går omkull under årens lopp och personen därför går miste om något.

– Det här systemet kan jag försvara med rent samvete.

Hela arbetspensionssektorn står inför något nytt när den tar fram bättre e-tjänster inför 2020-talet. I fokus ligger i synnerhet informationen till de försäkrade och arbetspensionsutdragets roll. Tack vare inkomstregistret är det möjligt att få information om den intjänade pensionen med en månads noggrannhet.

– Vi arbetar med nya tjänster med vilka man kommer åt sin personliga pensionsinformation, pensionsräknarna på nätet har utvecklats och inom it-systemen funderar man på möjligheten att bunta ihop äldre uppgifter, säger Kautto.

Kautto anser det också motiverat att utreda vad folk vill ha och önskar av arbetspensionssystemet.

– Med hjälp av nya e-tjänster kan folk ha bättre koll på sin egen pension.

Förändringar är något som Kautto får ta itu med. I början av hans vd-period inträffar något historiskt när Pensionsskyddscentralen avstår från sitt eget kontors­hus.

– Vi har avstått från att äga fastigheten och letar nu efter lokaler att hyra.

Var det blir är återstår ännu att se.

– Vi vet inte ännu var den nya erans lokaliteter finns, men det vet jag att jag vill föra förändringsfasen väl i mål.

Han vill hålla fast vid det goda sättet att göra saker och ting som också intressegrupperna har berömt Pensionsskyddscentralens personal för.

– Serviceattityden avstår vi inte från, fast vi avstår från de bekanta väggarna.

Pensionsskyddscentralens visionpensionskunskap till er tjänst – är i ganska hög grad verklighet redan idag, anser Kautto.

– Vi bidrar till att hitta lämpliga lösningar inom arbetspensionssektorn och stöder beslutsfattarna, säger han.

Pensionsskyddscentralens kompetens, modeller och material har ofta stått till olika samhällsaktörers och beslutsfattares tjänst. Den registermaterialbaserade forskningen och informationsproduktionen får erkänsla och analyserna grundar sig på dem.

– Man vänder sig till oss i dessa frågor och det är fint, säger Kautto.

Att upprätthålla det förtroende man fått är redan i sig ett viktigt mål, ingenting sker av sig självt.

– Det finns gott om konkurrerande röster i samhället där det är lätt att tuta ut olika uppfattningar att tävla om luftrum och synlighet.

– Sociala medier har medfört nya vindar, men just därför har analyser som grundar sig på tillförlitlig, oberoende information har setts som guld värda.

De centrala frågorna för arbetspensionsskyddet idag har att göra med befolkningsutsikterna. Nativiteten i landet är historiskt låg och det råder en ganska kritisk ­inställning till invandring i samhället.

Ett annat stort samtalsämne har att göra med arbete och hur arbetslivet och arbetet kommer att förändras.

Det har talats mycket om att lönearbetet minskar och att arbete allt oftare utförs i atypiska former som plattformsekonomi, där människan mer eller mindre är sin egen lyckas smed och omfattas i varierande grad av socialförsäkringarna. Då ökar osäkerheten om jobbet och också försäkringsskyddet.

Enligt Kautto visar dock statistiken inte ännu på en sådan utbredning av atypiska anställningar som det har befarats.

– Det är bra att följa hur arbetet förändras, säger Kautto.

– Fastän det i hög grad är fråga om ett fenomen som har kommit med den globala ekonomin, digitaliseringen och marknadskonkurrensen, regleras arbete ändå i sista hand av arbetsrättslig och arbetsmarknadslagstiftning.

Medborgarinformationen behövs också för att avvärja hotbilder.

– Människorna har rätt att veta hur pensionsskyddet i Finland bildas och hur arbetet ska försäkras. Ingen ska hamna utanför arbetspensionsskyddet av misstag.

Eftersom befolkningen åldras är det viktigt att fundera på hur pensionerna ska kunna finansieras hållbart. Anpassningsåtgärderna har inkluderat justeringar av åldersgränser och pensionsintjäning.

Människorna känner till dessa ändringar och har också lagt märke till ändringsriktningen.

– Givetvis oroar sig människorna för om pensionsskyddet ska försvagas i fortsättningen.

Kautto anser att det är en begriplig oro, och naturligtvis något som också beslutsfattarna tänker på.

– Det verkar finnas en gemensam strävan till att ett pensionsskydd på dagens nivå ska kunna bevaras. Om ändringar görs är de ändå inte sådana att pensionsskyddet helt upphör och man blir på bar backe, säger han.

Inga fler nedskärningar av pensionsskyddet önskas alltså. Betyder det här detta?

– Jag är ingen lobbare och det är inte heller min sak att säga om det önskas eller inte. Det ankommer på beslutsfattarna att fundera på vilken utsikten är och vilken man vill att den ska vara i framtiden, säger han.

I Finland är vi i den lyckliga ställningen att beslutsfattarna har mångsidig information som underlag för pensionspoli­tiken.

Enligt Kauttos uppfattning är beslutsfattarna också genuint villiga att samtidigt överväga olika aspekter.

– Det gör pensionspolitiken till en intressant arena för politiskt beslutsfattande.

Vem?

Mikko Kautto

Ålder: 54

Arbete: Verkställande direktör för Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.6.2019, styrelseordförande för Arek, som sköter it-lösningar ­inom arbetspensionssystemet

Utbildning: pol.dr, docent

Hemort och familj: bor i villa i ­Esbo med hustrun Riikka och hunden, de två sönerna är redan vuxna och utflugna

Källor till lycka: värdesätter ­hälsa, motionerar gärna och trivs med familjen på fritiden

– Jag kan försvara pensionssystemet med rent samvete, säger Mikko Kautto, vd för Pensionsskyddscentralen sedan sommaren.
– Jag kan försvara pensionssystemet med rent samvete, säger Mikko Kautto, vd för Pensionsskyddscentralen sedan sommaren.

”Fast Pensions-skyddscentralen inte för någon politik, kan den inte heller stå i yttre ringen.”

"Pensionsskyddet är skapat för människan."