statistik

Längre yrkesbanor tack vare pensionsreformen

I fjol gick ca 8 000 personer färre i ålderspension än året innan. Det är

huvudsakligen en följd av att den lägsta åldern för ålderspension steg.

text Nelli Westerholm

Åldersgränsen för ålderspension höjdes vid pensionsreformen år 2017. Höjningen sker steg för steg med tre månader i sänder åldersgruppsvis efter födelseår. Det innebar att åldersgränsen för dem som är födda år 1955 steg till 63 år och 3 månader.

De första som uppnått den nya åldersgränsen hade möjlighet att gå i ålderspension i fjol. Många av dessa försäkrade som är födda år 1955 arbetade tre månader längre. Av hela åldersgruppen gick en dryg tredjedel (35 procent) i ålderspension i fjol. Motsvarande siffra året innan, bland dem som är födda år 1954, var 47 procent. Förändringen kan alltså anses vara betydande.

– De som är födda 1955 har fortsatt arbeta längre än föregående åldersgrupp. De har alltså arbetat åtminstone till den nya åldersgränsen. Det är ett målen för pensionsreformen, konstaterar utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Den gradvisa höjningen av pensionsåldern sköt upp pensionsövergångarna, men ökade inte sjukpensioneringarna nära pensionsåldern i betydlig mån. I fjol gick mer än tusen personer fler i sjukpension än året innan, men drygt hundra av dem hade fyllt 63 år.

Alla som är födda år 1955 uppnådde inte åldersgränsen för ålderspension ännu år 2018. Därför blir det totala antalet personer som gick i pension genast efter att ha uppnått den nya åldersgränsen klart först senare.

Antalet nya ålderspensionstagare uppgår dock antagligen till samma nivå när alla har uppnått den nya åldersgränsen. Likaså kommer antalet personer som gått i sjukpension vid 63 års ålder att ännu öka i den här åldersgruppen.

Ny årlig statistik

En statistikpublikation med uppföljningsstatistik över de nya åldersgränserna har nu utkommit för första gången. I fortsättningen utkommer den årligen och följer pensionsreformens effekter. Ålders­klasserna jämförs på månadsnivå i statistiken, vilket gör det möjligt att i detalj studera effekterna av att åldersgränsen höjs med tre månader i sänder.

Kannisto Jari: Muuttuva vanhuus­eläkeikä: Ikärajamuutosten seurantatilasto. Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2019.

Pensionsåldern höjs steg för steg

De nya åldersgränserna gäller personer som är födda 1955 eller senare.

Pensionsåldern höjs årligen med tre månader i sänder.

Åldersgränsen för varje åldersgrupp bestäms enligt födelseår.

För dem som är födda 1965 och senare knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.