REPORTAGE

Singapore är världens fjärde viktigaste finanscentrum. Bnp per capita är ca dubbel jämfört med Finland. Av de 3,6 miljoner personer som arbetar i Singapore är 1,4 miljoner utlänningar.
Singapore är världens fjärde viktigaste finanscentrum. Bnp per capita är ca dubbel jämfört med Finland. Av de 3,6 miljoner personer som arbetar i Singapore är 1,4 miljoner utlänningar.

Singapore:
Rätt att

jobba till
67 års ålder

I Singapore ska arbetsgivarna erbjuda arbete till sina anställda tills dessa fyller 67 år.

text och foto Kari Rissa

Återanställningslagen, som nu varit i kraft i fem år, har höjt pensioneringsåldern i Singapore med två år.

År 2012 trädde en världsunik lag om återanställning i kraft i Singapore. Med den bereder man sig på att arbetskraft åldras och motarbetar arbetskraftsbrist.

Enligt den nya lagen (Re-Employment Act) ska arbetsgivarna erbjuda sina anställda arbete också efter det att dessa har uppnått den officiella pensionsåldern 62 år.

– Till en början skulle vi erbjuda jobb till 65 års ålder. Förra sommaren höjdes åldersgränsen med två år, dvs. återanställningsskyldigheten gäller till 67 år, säger Desmond Ong, ägare och vd för företaget Galmon, som säljer och servar saxliftar.

På Ongs företag har man redan haft fyra arbetstagare som har återanställts efter att ha fyllt 62 år.

–De har velat fortsätta arbeta hos oss. Jag har också velat att de ska kunna fortsätta, eftersom de är erfarna och kunniga.

Man har kommit överens om hur arbetet organiseras med de äldre inom personalen. Om arbetet har varit tungt, har man gjort det lättare och lagt om det efter behov. Arbetstiderna har också gjorts flexibla.

– Erfarenheterna av att återanställa personer som nått pensionsåldern är egentligen enbart positiva i vårt företag, försäkrar Ong. – Hellre betalar jag lön för arbete än dyra avgångsvederlag. Ingen tvingas heller fortsätta mot sin vilja.

I allmänhet arbetar folk vidare för att pensionen för många blir på en rätt anspråkslös nivå.

Fem år efter den nedre gränsen

Återanställningsmodellen är synnerligen enkel. Arbetstagarna kan – om de så vill – fortsätta arbeta också efter att ha uppnått den officiella pensionsåldern 62 år. Arbetsgivarna ska erbjuda sina äldre anställda en möjlighet att arbeta tills de fyller 67 år.

En förutsättning för detta är att de anställda är medborgare eller fast bosatta i Singapore. Gästarbetare omfattas inte av återanställningsskyldigheten.

De som ska återanställas ska också vara arbetsföra. En förutsättning är också att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst tre år före pensionsåldern.

Arbetstagaren kan fortsätta med sina tidigare uppgifter eller arbetsgivaren och arbetstagaren kan flexibelt och i samråd också skräddarsy en ny arbetsuppgift på nya villkor.

Arbetsgivare kan också sinsemellan avtala om att någon blir återanställd på någon annan arbetstagare.

Om arbetsgivaren inte erbjuder en anställd som fyller 62 år ett återanställningsavtal eller om man inte når någon överenskommelse, ska arbetsgivaren betala ett avgångsvederlag till den anställda. Ersättningen är 3,5 gånger månadslönen, minst 3 000 euro och högst 6 700 euro.

Snabb effekt

Återanställningssystemet började genast ha effekt i Singapore. Sysselsättningen bland 55–64-åringar höjdes med 2,8 procentenheter på bara ett år.

Den genomsnittliga pensioneringsåldern har också höjts. Nu är den redan över 63 år.

Årligen berörs ca 120 000 arbetstagare i Singapore av återanställning vid 62 års ålder.

Arbetskraftsminister Lim Swee Say uppskattar att 98 procent av de anställda inom den privata sektorn som har velat arbeta vidare efter 62 års ålder har erbjudits möjligheten till återanställning.

– Och av dem som har godkänt ett återanställningsavtal har 98 procent inte upplevt någon förändring av lönen, säger minister Say.

Enligt Say stöder Singapores regering arbetsgivarna som ska sysselsätta äldre personer. För anställda som fyllt 55 år betalas ett stöd på tre procent av månadslönerna, för dem som har fyllt 65 år betalas ett stöd på åtta procent.

–Återanställningsmodellen verkar fungera mycket bra i Singapore, säger ordföranden för den internationella arbetshälsoorganisationen ICOH, teknologie doktor Jukka Takala.

Takala har observerat hur återanställningslagen verkställs på ort och ställe sedan år 2011. Han har arbetat i sakkunniguppgifter på arbetshälsomyndigheten i Singapore.

– Jag är också själv återanställd, dvs. arbetar här i Singapore efter att ha blivit pensionerad från uppgifterna som direktör för EU:s arbetarskyddsmyndighet och programdirektör på den internationella arbetsorgani-sationen ILO.

Enligt Takala har återanställningslagen skapat en välfungerande modell för sysselsättning av äldre personer. Man är allmänt nöjd med det nya systemet.

– Det är en ganska bra win-win-situation mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Arbetstagarna kan fortsätta arbeta, om de vill. Arbetsgivarna kan i sin tur behålla goda arbetstagare ännu efter pensionsåldern. Arbetstagarnas kunnande och erfarenhet tas på det här sättet bättre till vara.

Den största utmaningen anser Takala vara hur man ska hitta lämpliga, lättare arbeten för dem som har arbetat i tunga industri- och byggarbeten.

Situationen underlättas av att tunga arbeten i Singapore huvudsakligen utförs av gästarbetare, som inte omfattas av återanställningssystemet. Det gäller endast Singapores medborgare.

Konkolewsky: En unik modell

Generalsekreterare Hans-Horst Konkolewsky vid den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA finner återanställningsmodellen i Singapore mycket intressant.

- Jag vet inget annat land där arbetsgivarna åläggs att ha kvar anställda ännu i fem år efter den officiella pensionsåldern, konstaterar Konkolewsky.

ISSA följer noga vilka effekter den unika återanställningslagen i Singapore kommer att få.

I Singapore har man tydligen hittat ett effektivt och för landet lämpligt sätt att höja pensioneringsåldern. Det verkar också vara så att både arbetsgivarna och arbetstagarna vinner på återanställningen. Arbetsgivarna får ha kvar kunniga anställda längre än till pensionsåldern. Arbetstagarna kan i sin tur arbeta vidare och förtjäna mera pengar i fem år till.

Återanställningsmodellen i Singapore passar väl in i ett land där befolkningen åldras snabbt, nativiteten är låg och det är brist på kunniga arbetstagare, anser Konkolewsky.

Kari Rissa

Individuella pensionskonton

I Singapore bygger pensionsskyddet på individuella socialförsäkringskonton. Det finns inget egentligt arbetspensionsförsäkringssystem i landet. Åldersgränsen för ålderspension är 62 år.

I Singapore bygger pensionsskyddet på individuella socialförsäkringskonton. Obligatoriska socialförsäkringskonton infördes i Singapore redan under den brittiska regimen år 1955. Systemet (Central Provident Fund CPF) omfattar alla arbetstagare som är fast bosatta i Singapore. Utgångspunkten är att var och en själv ser till din ålderdomstrygghet och sina sjukvårdsutgifter genom att betala in en del av sin lön på socialskyddskontona.

Det finns tre typer av socialskyddskonton. Det "vanliga kontot" kan man använda bl.a. för bostadsköp, placeringar och utbildning. ”Specialkontot” finns till för arbetspensionen. Det tredje kontot är ett ”hälsokonto” och avsett för arbetstagarens och familjens sjukvårdsutgifter.

För närvarande är arbetsgivarens andel av de obligatoriska inbetalningarna till socialskyddskontona i allmänhet 17 procent av lönen och arbetstagarens andel 20 procent av lönen till 50 års ålder. Efter det minskar avgiften gradvis. För den del av månadslönen som överstiger 5 600 euro betalas det inga obligatoriska avgifter till socialskyddskontot.

Pensionens andel, som går in på ”specialkontot”, är 6–8 procent av lönen i början av yrkesbanan. Pens-ionskapitalet, som uppkommer så här, får inte röras.

”Specialkontot” ändras till ett ”pensionskonto", när arbetstagaren fyller 55 år. Om det har samlats ett kapi-tal på ca 56 000 euro på det här kontot, kan man ta ut den överskjutande delen genast eller placera den i en försäkring i pensionsfonden CPF Live.

Åldersgränsen för ålderspension är 62 år. De första åren ska pensionären klara sig på de besparingar som hen tar ut från pensionskontot. Utbetalningen av månatliga pensioner från kontot börjar när arbetstagaren fyller 65 år.

Pensionens storlek och utbetalningstid bestäms individuellt enligt det som arbetstagaren har lyckats samla in under sitt arbetsliv. Om det inte har kommit in pengar på kontot, blir det inte heller någon pension.

Socialskyddskontona förvaltas i trepartssamarbete.

Hösten 2017 bedömde The Melbourne Mercer Global Index att pensionssystemet i Singapore är sjunde bäst i världen. Finland rankades som femma i samma jämförelse.

Kari Rissa

Läs mer om pensionssystemet:

www.cpf.gov.sg

www.mom.gov.sg

www.pensionfundsonline.co.uk

Central Provident Fund (Wikipedia)

Melbourne Mercer Global Pension Index

Desmond Ong på Galmon anser att återanställnings-modellen är bra och tillräckligt flexibel också för arbetsgivarna.
Desmond Ong på Galmon anser att återanställnings-modellen är bra och tillräckligt flexibel också för arbetsgivarna.
Marknadschef Mervyn Soon på Galmon anser att det är ekonomiskt förnuftigt och lönsamt att arbeta ännu efter pensionsåldern.
Marknadschef Mervyn Soon på Galmon anser att det är ekonomiskt förnuftigt och lönsamt att arbeta ännu efter pensionsåldern.
Efter att ha blivit pensionerad har teknologie doktor Jukka Takala själv sedan år 2011 varit anställd som sakkunnig i Singapore.
Efter att ha blivit pensionerad har teknologie doktor Jukka Takala själv sedan år 2011 varit anställd som sakkunnig i Singapore.
Utländska gästarbetare, som inte är medborgare i Singapore, står utanför pensions- och återanställningssystemen. De utgör en tredjedel av arbetskraften.
Utländska gästarbetare, som inte är medborgare i Singapore, står utanför pensions- och återanställningssystemen. De utgör en tredjedel av arbetskraften.

Singapore i ett nötskal

Singapore är en önation och stadsstat i Sydostasien, vid Malackahalvöns sydspets cirka 137 kilometer norr om ekvatorn.

Yta: ca 700 700 km², huvudön ca 45 km x 35 km

Invånarantal: 5,5 miljoner

Befolkning kineser 74 %, malajer 13 %, indier 9,3 %

Bruttonationalprodukt per capita: 88 000 dollar (Finland 42 000 dollar)

Arbetskraft: 3,6 miljoner, varav ca 1,4 miljoner gästarbetare

Huvudnäringar: tjänster 80 %, och industri 20 %, lantbruk 0,1 %

Förväntad livslängd: kvinnor 86,1 år, män 80,1 år (tredje högst i världen).

Läs mer om återanställnings­systemet

Tripartite Guidelines on The Re-employment of Older Employees

Understanding Re-employment. U Live 2016. National Trades Union Congress.

www.mom.gov.sg/emloyment-practices/re-employment

www.channelnewsasia.com

www.todayonline.com.