aktuellt

Arbetspensionsutgiften har nästan tredubblats under tiden 1990–2016

Arbetspensionsutgiften har nästan trefaldigats sedan år 1990. I fjol betalades sammanlagt 28,5 miljarder euro ut i pensioner. 26 miljarder i arbetspensioner och 2,5 miljarder i FPA-pensioner.

I proportion till bruttonationalprodukten har pensionsutgiften ökat kraftigt på senare år och ser ut att nå upp till nästan 14 procent utgående från fjolårssiffrorna.

Orsakerna till att arbetspensionsutgiften har trefaldigats under en kort tid är att arbetspensionstagarna har ökat i antal och de har haft högre löner och längre yrkesbanor än tidigare pensionstagare. Samtidigt har FPA:s pensionsutgift minskat, eftersom antalet personer som får FPA -pension har minskat betydligt.

Statistiken över pensionstagarna i Finland visar att det år 1990 fanns en knapp miljon arbetspensionstagare, 994 000. År 2016 var siffran 1 457 000.

Antalet har ökat med nästan 50 procent. Antalet FPA-pensionstagare har minskat lika mycket under samma tidsperiod.

Under den period som studerades ökade antalet arbetspensionstagare och FPA-pensionstagare med ca en tredjedel, medan beloppet av utbetalda pensioner mer än fördubblades.

År 1990 betalades det ut arbetspensioner och FPA-pensioner för 13,3 miljarder euro. I fjol var pensionsutgiften 28,5 miljarder euro. Under samma tidsperiod minskade FPA:s pensionsutgift med två femtedelar, medan arbetspensionsutgiften nästan trefaldigades.

Vid slutet av fjolåret var pensionstagarnas antal 1 559 000. Ålderspension fick 83 procent av dem, sjukpension 14 och familjepension 17 procent.

I fjol gick 79 000 personer i pension. Tre av fyra började få ålderspension, en fjärdedel sjukpension.

Arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften ökar

Arbetspensionsavgiften hålls som helhet på samma nivå nästa år som i år. Avgiften är i genomsnitt 24,4 procent av lönen. Eftersom en del av arbetsgivaravgiften överförs på arbetstagarna, ökar arbetstagarnas andel av avgiften med 0,20 procentenheter.

Arbetstagaravgiften tas ut ur lönen och är 6,35 av lönen före 53 års ålder och efter 62 års ålder. De som är i åldern 53-62 år betalar en högre avgift, 7,8 procent. Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,75 procent av lönerna.

Företagares arbetspensionsavgift hålls på samma nivå som i år. Före 53 och efter 62 års ålder är den 24,10 procent och i åldern 53-62 år 25,60 procent av arbetsinkomsten.

Avgifterna har påverkats av konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer. Social- och hålsovårdsministeriet faststället procentsatserna årligen.

Små indexjusteringar

De indextal som påverkar arbetspensionerna höjs en aning nästa år. Arbetspensionsindex höjs med 0,55 procent år 2018 jämfört med i år och lönekoefficienten med 0,14 procent.

Poängtalet för arbetspensionsindex, 2548, för med sig en höjning på 0,55 procent i de löpande arbetspensionerna. Arbetspensionsindex beräknas så att förändringen i lönenivån har en vikt på 20 procent och förändringen i prisnivån en vikt på 80 procent.

Lönekoefficienten har fastställts till 1,391. Den för med sig en justering på 0,14 procent jämfört med detta år. Lönekoefficienten används vid beräkningen av nya arbetspensioner. Med den justeras de årliga arbetsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar. I den väger lönenivån 80 procent och prisnivån 20 procent.

Samarbete för svenska texter inom branschen i 30 år

I november firade samarbetsnätverket för svenska översättare inom försäkrings- och finansbranschen, PS-gruppen, sitt 30-årsjubileum. P står för pension och S för socialförsäkring, men från första början har samarbetet gällt också skadeförsäkringstexter och numera också bank- och finanstexter.

Jubileet firades med ett eftermiddagsseminarium på Ständerhuset i Helsingfors. Som värd för de ca 30 deltagarna stod Statsrådets svenska språknämnd.

Under årens lopp har PS-gruppen ordnat talrika seminarier om terminologi och språkvård. Den har också ordnat studieresor till bl.a. Stockholm och Bryssel.

De flesta medlemmarna i nätverket arbetar som översättare och eller informatörer på svenska, men alla som arbetar med svenska texter inom branschen är välkomna. Kontakta Pia Hansson på Pensionsskyddscentralen.

Lär dig mer

Stärk din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på finska, men några också på svenska eller engelska.

Några exempel på vårens kursutbud:

EU:n tietosuoja 18.1.2018

Inkomstregistret, info på finska 18.1 och 23.1.2018

Anmäl dig till Pensionsskyddscentralens kurser på

www.etk.fi/koulutus

utnämningar

Ilmarinen

Ilmarinens styrelse har fastställt vilka som utgör ledningsgruppen och vad de har för ansvarsområden fr.o.m. 1.1.2018, då arbetspensionsbolaget Etera fusioneras med Ilmarinen.

Vice vd och verkställande direktörens ställföreträdare blir Eteras nuvarande vd Stefan Björkman. Hans huvudsakliga ansvarsområden blir ekonomi, HR, IT och uppgifter som hänför sit till integrationen.

Ilmarinens nuvarande vice vd Sini Kivihuhta fortsätter på sin post och ansvarar i ledningsgruppen för pensionsförsäkringar och utveckling.

Övriga medlemmar i ledningsgruppen är Jaakko Kiander (kommunikation och samhällsrelationer), Hillevi Mannonen (aktuariefunktionen och riskhantering), Mikko Mursula (placeringar), Pekka Puustinen (kundrelationer och arbetsförmåga) och Leena Siirala (juridiska ärenden och compliance).

Ilmarinens vd Timo Ritakallio fortsätter på sin post efter fusionen tills han i mars 2018 blir chefdirektör för OP-gruppen.

0,96102

Livslängdskoefficienten (0,96102) minskar ålderspensioner som år 2018 eller senare börjar betalas till personer som är födda år 1956 med nästan fyra procent. Arbetspensionen anpassas på det sättet till förändringen av den förväntade livslängden. Genom att arbeta till sin målsatta pensionsålder kan man neutralisera koefficientens inverkan. Den målsatta pensionsåldern för personer födda år 1956 är 64 år och 5 månader.