Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informatiker

STORBRITANNIEN

Var tredje saknar pensionsbesparingar

Ca 15 miljoner britter, dvs. ungefär var tredje, har inga pensionsbesparingar i något tilläggspensionssystem, visar en omfattande enkät som den högsta finansieringstillsynsmyndigheten FCA har gjort.

När den här gruppen går i pension måste den klara sig på den jämnstora statliga pensionen, som är maximalt endast 830 euro i månaden.

Som orsak till att de inte sparar till pensionen uppger de som svarat att det ant- ingen är för sent att börja eller att de inte har råd.

Möjligheten att spara till en tilläggspension gjordes tillgänglig för allt flera år 2008, när man införde ett system där anslutningen av löntagare till tilläggspensionssystem automatiserades. Egenföretagare och deltidsanställda står i regel utanför arrangemanget.

The Guardian 21.10

NORGE

Statens pensionsfond i biljonklassen

Marknadsvärdet för Statens pensjonsfond Norge översteg i september för första gången gränsen en biljon dollar, dvs. tusen miljarder dollar. I euro är fondens marknadsvärde ca 860 miljarder.

Orsaken till den historiska händelsen är att aktiekurserna stigit och dollarns värde sjunkit i förhållande till andra valutor.

Räknat per invånare är fondens värde drygt 190 000 dollar eller knappt 160 000 euro. Fonden har ökat i en hisnande takt, för år 2000 var dess värde bara 47 miljarder dollar.

Norge har världens största pensionsfonder i proportion till BNP, mer än 200 procent. Statens pensjonsfond, även kallad oljefonden, grundades i tiden med stöd av landets olje- och gastillgångar.

Norges Bank, Talouselämä 19.9

DANMARK

Etta i Mercer

Det danska pensionssystemet, som i hög grad bygger på folkpensionen, konstaterades vara bäst i världen i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index 2017. Nederländerna nådde nästan upp till samma poängtal.

Av delområdena i jämförelsen fick Danmark det bästa resultatet i den del där pensionssystemets hållbarhet bedöms.

Danmarks poäng och klassificering föll så att inget land i år når upp till den bästa rankingen A på Mercer-skalan. I fjol hörde både Danmark och Nederländerna till A-klassen.

Danmark uppmanas att ytterligare förbättra pensionssystemet genom att höja hushållens sparandegrad, förbättra möjligheterna att dela pensionsrätten mellan makarna vid skilsmässor och höja sysselsättningsgraden bland dem som närmar sig pensionsåldern.

Mercer Global Pension Index

landspresentation

RYSSLAND

Invånarantal: 144 miljoner

Förväntad livslängd: 71 år

Pensionsålder: 55 år (kvinnor), 60 år (män).

Små pensioner under en kort tid

I Ryssland finns det ett arbetspensionssystem, men ingen bosättningsbaserad folkpension. Som minimipension betalas socialbidrag till dem som inte har rätt till arbetspension.

Man har försökt ändra pay-as-you-go-pensionssystemet till delvis fonderande genom att införa individuella pensionskonton för dem som är födda år 1967 eller senare. De fonderade delarna styrs numera direkt in i statsbudgeten. Till pensionstagaren betalas ändå fondpension utgående från saldot på kontot.

Pensionerna finansieras med arbetsgivaravgifter och allmänna skattemedel. Av löntagarna tas det inte ut några avgifter. Arbetsgivarens avgift är 22 procent av den inkomst som understiger 300 000 rubel (ca 4 400 euro).

Ålderspensionen består av en inkomstrelaterad försäkringsdel, som också inbegriper en jämnstor grundpension, och av fondpension. Grundpension betalas, om försäkringstiden (9 år, år 2017) uppfylls. Grundpensionen är större för dem som fyllt 80 år och dem som har personer att försörja.

Medelpensionen är ca 14 000 rubel, dvs. drygt 200 euro i månaden. Pensionerna höjdes i början av året med 5,4 procent på grund av inflationen. Många ryssar extraknäcker för att dryg ut pensionen. Särskilt männen får pension bara under en kort tid, eftersom deras förväntade livslängd är endast 65 år.

Det allmänna pensionssystemet administreras av Rysslands pensionskassa. Arbets- och socialministeriet stiftar lagarna och övervakar pensionskassan.

SVERIGE

Statistik över tjänstepensionerna

I Sverige planerar man att grunda en tjänstepensionsdatabas. I nuläget förs det ingen officiell statistik över tjänstepensionerna, vilket gör det svårt att uppskatta de totala pensionerna.

Enligt Pensionsmyndigheten ska databasen innehålla detaljinformation om varje försäkrads tjänstepensioner. Utifrån dem skulle man kunna bilda statistik över bl.a. olika yrkesgrupper.

Pensionsmyndigheten anser att databasen också bör kunna koppas till andra myndigheter, t.ex. Statistiska centralbyrån.

Pensionsmyndigheten bedömer att arbetet ska få vidare när lagstiftaren tagit ställning för att tjänstepensionsområdet ska vara ett officiellt statistikområde.

Pensionsmyndigheten 4.10

SCHWEIZ

Nej till pensionsreform

Schweizarna avslog en planerad pensionsreform med knapp marginal i en folkomröstning i september. Mot reformen röstade 53 procent.

Omröstningen föregicks av en förhandlingsprocess som tagit flera år innan det schweiziska parlamentet nådde en överenskommelse om reformens innehåll.

Reformen skulle ha höjt kvinnornas pensionsålder till 65 år och skurit ner arbetsmarknadspensionerna. Nedskärningen av arbetsmarknadspensionen skulle ha kompenserats genom att höja den lagstadgade ålderspensionen.

Den senaste pensionsreformen i Schweiz gjordes år 1997. Det förslag som nu röstades omkull var redan det tredje misslyckade reformförsöket sedan dess.

SWI 24.9