expertartikel

11 000 tar ut partiell
förtida ålderspension i år

Uppskattningsvis börjar mer än 11 000 personer att börja ta ut den nya partiella ålderspensionen i år. Efter den första rushen i början av året har takten dock avtagit.

I samband med pensionsreformen år 2017 ersattes den tidigare deltidspensionen av partiell förtida ålderspension i februari. Som väntat blev den genast mycket populär och under de första månaderna kom det in fler än 1 500 ansökningar per månad.

Den första ivern har lagt sig och antalet sökande per månad har minskat till ett tusen. Enligt uppskattning kommer nästan 14 000 personer att ansöka om partiell ålderspension i år, och fler än 11 000 av dem kan hinna börja få pension. Uppgifterna grundar sig på en översikt som kom ut i augusti.

Det finns många skäl till den nya pensionens popularitet och det kan inte ses som en överraskning att den har fått god åtgång. Enligt huvudregeln får man partiell förtida ålderspension när man uppfyller åldersvillkoret 61 år och inte ännu är pensionerad. Det finns inga krav på att vare sig fortsätta arbeta eller trappa ner arbetet. Också arbetslösa kan söka pensionen. Det är naturligt att pensionen lockar, eftersom den omedelbart ökar hushållets inkomster, även om livet i övrigt fortsätter som förr. Med tillskottet kan låginkomsttagare finansiera omedelbara anskaffningar. Den som har goda inkomster kan också placera tillskottsinkomsten.

Många andra vägar till pension har stängts, vilket också förklarar varför den partiella ålderspensionen blivit populär. I praktiken är sjukpension det enda pensionsalternativet för förvärvsarbetande 61-åringar, men det förutsätter att sökanden är sjuk. Därför är det enda alternativet för de flesta att ta ut partiell ålderspension, om pensionen känns lockande redan före pensions- åldern.

Det som gör pensionen mindre attraktiv är dess pris. Om man tar ut partiell ålderspension före pensionsåldern, blir det en bestående nedskärning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs.

Man kan ta ut en fjärdedel eller hälften av sin intjänade pension. Nästan alla tar ut hälften. Bland kvinnorna har 14 procent nöjt sig med att ta ut en fjärdedel av pensionen, bland männen åtta procent. Om man har tagit ut en fjärdedel, kan man ansöka om att ändra det till hälften. Före utgången av juli 2017 hade 50 personer gjort den ändringen.

Av de personer som är födda år 1955 eller 1956 och som ansökt om pensionen var mer än 15 procent arbetslösa. Bland männen var andelen arbetslösa litet större än bland kvinnor. Av de kvinnor som sökt arbetade 80 procent i slutet av förra året, av männen fem procentenheter mindre.

Man kan ta ut partiell ålderspension i förtid, vid pensionsåldern för sin egen åldersklass eller som uppskjuten pension. Vid utgången av juli hade 7 600 personer börjat få pension. Av pensionerna togs 6 500 i förtid och knappt 1 200 inte i förtid. Av de senare började 200 pensioner vid pensionsåldern och 1 000 som uppskjutna.

Antalet sökande före utgången av juli var 6 600 inom den privata sektorn och 2 800 inom den offentliga sektorn. Den privata sektorns andel var 70 procent. För att antalet ansökningar relativt sett skulle vara lika stort, borde antalet inom den offentliga sektorn vara nästan 5 000.

Skillnaden mellan sektorerna återspeglas också på könsfördelningen. Av dem som har valt partiell ålderspension är 60 procent män, och bland dem som har tagit ut pensionen i förtid accentueras männens andel ytterligare.

Pensionens mindre popularitet inom den kvinnodominerade offentliga sektorn förklaras åtminstone delvis av tilläggspensionerna. Förtida uttag av pension kan innebära en nedskärning av en eventuell tilläggspension, vilket kan göra det dyrt för anställda inom den offentliga sektorn. I de äldre åldersgrupperna är den offentliga sektorns och kvinnornas andel högre i och med att de har uppnått sin personliga pensionsålder och tilläggspensionen inte minskar.

De som är födda år 1956 torde vara den största åldersgruppen bland dem som får partiell ålderspension, när vi granskar situationen i slutet av året. Hittills har största delen börjat ta ut pension så snart och till ett så högt belopp som möjligt. Då är förtidsminskningen stor och pensionen hälften av den intjänade pensionen.

Det är också möjligt att annullera partiell ålderspension. Ångerfristen är tre månader. Vid utgången av juli 2017 hade 60 pensioner annullerats.

Publikationen: Jari Kannisto: Oven avaus – Katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin, Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017.

Jari Kannisto, Utvecklingschef, Pensionsskyddscentralen
Jari Kannisto, Utvecklingschef, Pensionsskyddscentralen

Partiell ålderspension

åldersgräns 61 år

50 % eller 25 % av den intjänade pensionen

förtidsminskning eller uppskovsförhöjning 0,4 %/månad räknad från pensionsåldern

år 2017 börjar 11 000 pensioner

60 % män

90 % tar ut hälften av pensionen

50 % pension 830 €/mån

90 % tar ut pensionen i förtid

tas ut så tidigt som möjligt, t.ex. 29 månader i förtid i genomsnitt bland dem som är födda år 1956.