Pensionsreformen

träder i kraft

I början av januari 2017 ändras pensionsåldersgränserna och intjäningen. Två nya pensionsformer, arbetslivspension och förtida ålderspension, införs.

Text Pia Hansson

Foto Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

De första åldersgrupper som berörs av reformen har fått en broschyr med posten.

Den kanske största ändringen som pensionsreformen för med sig är att den flexibla pensionsåldern 63–68 år, som idag gäller för arbetspension, avskaffas. I stället införs en lägsta pensionsålder och en målsatt pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern är 63 år och 3 månader för dem som är födda år 1955. Sedan höjs den med tre månader om året tills den är 65 år för dem som är födda år 1962, 1963 eller 1964. Efter det knyts pensionsåldersgränserna till den förväntade livslängden. Om den fortsätter att öka, höjs den lägsta pensionsåldern med högst två månader om året. De som är födda år 1965 kan alltså ha en lägsta pensionsålder på 65 år och 2 månader.

Den som inte tar ut sin ålderspension genast vid den lägsta pensionsåldern får en uppskovsförhöjning till sin pension. Den målsatta pensionsåldern är den ålder då uppskovsförhöjningen motsvarar den minskning som omräkningen med livslängdskoefficienten medför. Ny pension kan man tjäna in tills man uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Den är fem år högre än den lägsta pensionsåldern.

Samma intjäningsprocent för alla

Efter reformen blir pensionstillväxten lika för alla, 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Det betyder alltså att de högre procentsatserna 1,9 och 4,5, som gällt för dem som fyllt 53 respektive 63 år, avskaffas. Under en övergångsperiod t.o.m. år 2025 tjänar ändå de som är 53–63 år gamla in pension enligt 1,7 % av årsinkomsten.

Arbetstagare börjar tjäna in pension redan vid 17 års ålder. För företagare är åldersgränsen fortfarande 18 år.

Partiell ålderspension och arbetslivspension

Reformen innebär att deltidspension inte längre beviljas, men i stället införs en möjlighet att ta ut partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder. Man kan alltså ta ut 25 eller 50 procent av sin intjänade pension i förtid. Då görs en förtidsminskning på den delen av pensionen som man börjar ta ut. Det är också möjligt att ta ut partiell ålderspension vid sin lägsta pensionsålder eller senare. Då minskar pensionen inte, utan ökar.

En annan ny pensionsform som införs år 2017 är arbetslivspensionen. De som i minst 38 år har haft ansträngande och slitsamt arbete kan få sin intjänade pension vid 63 års ålder. Kriterierna för ansträngande och slitsamt arbete räknas upp i arbetspensionslagarna. För att få arbetslivspension ska man också ha lite nedsatt arbetsförmåga.

Broschyr, animationer och tv-blänkare om reformen

De som har varit intresserade av pensionsreformen har redan i två års tid hittat information om den på webbplatsen pensionsreformen.fi, från konsekvensanalyser till åldersräknare och animationer. En dryg månad innan reformen träder i kraft har 650 000 personer födda åren 1955–1964 fått hem en broschyr om reformen. Samtidigt med utskicket visas också infoblänkare i tv och på sociala medier.