forskning

Betydande socioekonomiska skillnader i sjukpensioneringar

Arbetare har större sannolikhet att blir sjukpensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen än högre tjänstemän. Däremot är de socioekonomiska skillnaderna i sjukpensionering på grund av depression små.

Sjukpensioneringarna har minskat under de senaste årtiondena. Det har funnits en avsevärd positiv utveckling i synnerhet i fråga om sjukpensioneringar på grund av sjukdomar i rörelseorganen och cirkulationsorganen.

Bättre hälsa hos befolkningen i arbetsför ålder kan betraktas som en förklaring. Trots det har de socioekonomiska skillnaderna i sjukpensionering hållits nästa oförändrade.

De socioekonomiska skillnaderna i sjukpensionering varierar enligt ålder och orsak till arbetsoförmåga. Arbetstagare löper större risk än tjänstemän att bli sjukpensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen, alkoholsjukdomar som grundar sig på psykiska problem och sjukdomar i cirkulationsorganen.

Skillnaderna var större i yngre åldersgrupper än äldre i nästan alla sjukdomsgrupper, fast sjuk-pensionsfrekvensen var betydligt mindre bland yngre än äldre.

Däremot är de socioekonomiska skillnaderna i sjukpensionering på grund av depression rätt små. Bland 55–64-åringarna observerades inga socioekonomiska skillnader i fråga om sjukpensioneringar, medan arbetare i åldersgruppen 35-64 år blev sjukpensionerade på grund av depression litet oftare än högre tjänstemän.

Arbetsförhållandena, i synnerhet de fysiska faktorerna, hade en stor inverkan på de socioekonomiska skillnaderna. Det var särskilt synligt bland dem som blivit sjukpensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen och bland äldre.

Arbetare har ofta fysiskt tyngre arbetsförhållanden än i arbetsuppgifter som kräver mera utbildning. I arbetaryrken kan arbetsförhållandena dessutom innehålla bärande, lyft, dåliga arbetsställningar och exponering för damm eller olika kemikalier.

De socioekonomiska skillnaderna i fråga om sjukpensionering påverkades också av hälsa, sjukdomar och hälsobeteende, såsom övervikt, motion, rökning och överdrivet alkoholbruk, men mindre än av arbetsförhållandena. Genom att förbättra arbetsförhållandena skulle man alltså kunna minska sjukpensioneringarna bland arbetare, i synnerhet bland de äldre och dem som lider av sjukdomar i rörelseorganen.

Dödligheten är större bland sjukpensionerade än befolkningen i genomsnitt. De socioekonomiska skillnaderna i dödligheten bland de sjukpensionerade är emellertid små.

Bland dem som blivit sjukpensionerade på grund av depression, sjukdomar i cirkulationsorganen eller sjukdomar i nervsystemet observerades en litet högre dödlighet bland personer med arbetarbakgrund än bland högre tjänstemän.

Bland sjukpensionerade arbetare var dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar och alkoholsjukdomar också något högre än bland högre tjänstemän.

I en socioekonomisk granskning kan skillnaderna i dödlighet efter sjukpensionering delvis påverkas av samma faktorer som skillnader i dödlighet i befolkningen i allmänhet. Sådana faktorer kan vara t.ex. rökning, alkoholmissbruk eller övervikt, som har konstaterats vara allmännare i lägre socioekonomiska grupper.

Artikeln grundar sig på följande publikationer:

Polvinen A. Socioeconomic status and disability retirement in Finland. Causes, changes over time and mortality. Finnish Centre for Pensions, Studies 05/2016.

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. Socioeconomic differences in cause-specific disability retirement in Finland, 1988 to 2009. J Occup Environ Med, 2016;58:840-845.

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Martikainen P. The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disab- ility retirement. Scand J Work Environ Health, 2014;40:353-360.

Polvinen A, Gould R, Lahelma E, Martikainen P. Socioeconomic differences in disability retirement in Finland: The contribution of ill-health, health behaviours and working conditions. Scand J Public Health, 2013;41:470-478.

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Leinonen T, Martikainen P. Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality after disab- ility retirement due to different diseases. Scand J Public Health, 2015;43:159-168.

Anu Polvinen Forskare Pensionsskyddscentralen

Socioekonomisk ställning

Den socioekonomiska ställningen baserar sig på uppgifter om personens huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning och bransch.

Löntagare klassificeras efter socioekonomisk ställning i högre och lägre tjänstemän och arbetare.

Vad säger forskningen?

Sjukpensionsfrekvensen har minskat i alla socioekonomiska grupper sedan början av 1990-talet.

De socioekonomiska skillnaderna i sjukpensionering varierar enligt orsaken till arbetsoförmåga.

Arbetsförhållandena förklarar största delen av de socioekonomiska skillnaderna bland sjukpensionerade.

De socioekonomiska skillnaderna i dödligheten bland de sjukpensionerade är små.