PLACERINGAR

Talvivaaragruvan ingav stora förhoppningar men blev en enorm besvikelse. Bilden visar dammen för renat vatten vid gruvan förra våren. Gruvbolaget Terrafame producerar nickel och zink.
Talvivaaragruvan ingav stora förhoppningar men blev en enorm besvikelse. Bilden visar dammen för renat vatten vid gruvan förra våren. Gruvbolaget Terrafame producerar nickel och zink.

Bättre avkastning genom

ansvarsfulla

placeringar

Kan man få bättre avkastning på pensionsfonderna genom ansvarsfulla placeringar? Arbetspensionsbolagen tror att det är så på lång sikt. De har i synnerhet satsat på att minska koldioxidfotavtrycket.

Text Outi Airaksinen Foto STT Lehtikuva, arbetspensionsanstalterna

Det är svårt att bevisa hur ansvarsfull placering påverkar avkastningen. Forskare har kommit till varierande slutsatser.

– De flesta undersökningar visar klart att ansvarsfulla företag inte är sämre placeringsobjekt än mindre ansvarsfulla. Det är en bra orsak för oss att betona ansvarsfullheten, säger placeringsdirektör Mikko Mursula på Ilmarinen.

De finländska arbetspensionsbolagen har lyft fram ansvarsfullheten som en viktig del av sin placeringsverksamhet. De tror att det på lång sikt också ger bättre avkastning. Till exempel Varma har bestämt att den listade aktieportföljens koldioxidfotavtryck ska minska med en fjärdedel till år 2020.

– Vi vill försäkra oss om att vi inte har sådana bolag i portföljen som plötsligt förlorar sitt värde när världen förändras, säger portföljförvaltare Hanna Kaskela på Varma.

Bolagets beslut att avstå från sina aktieplaceringar i europeiska elbolag som producerar mer än en tredjedel av sin elektricitet med kolkraft har visat sig förnuftigt också med tanke på avkastningen.

– Samhällsansvaret syns på medellång och lång sikt i det pris som företaget måste betala för finansiering som främmande och som eget kapital. Företag som handlar ansvarsfullt får billigare finansiering och är på det sättet bättre placeringsobjekt på lång sikt, hävdar Mursula.

– Ju mer företaget tar hänsyn till miljö och god förvaltning och bland annat satsar på sin personal, desto starkare utvecklas företaget inom sin bransch – och desto bättre förutsättningar har det att långsiktigt genomdriva sin strategi, stärka sin konkurrensställning och göra vinst, säger placeringsansvariga direktören Hanna Hiidenpalo på Elo.

Det handlar också om riskhantering. Om ett företag t.ex. blir fast för fusk, kan det dömas till böter eller dess rykte och försäljning kan skadas, vilket automatiskt försämrar bolagets resultat.

Bättre insyn idag

I ansvarsfull placeringsverksamhet utvärderas placeringsobjekten inte bara utgående från ekonomin utan också utgående från miljön, det sociala ansvaret och förvaltningen. När pensionsbolagen genomlyser placeringsobjekt anlitar de också utomstående experter. Dessutom träffar man personligen företagens ledning.

– Företagsledningens ord räcker inte för placeraren, det är gärningar och resultat som avgör. Om orden och handlingarna står i strid med varandra, kommer det att märkas förr eller senare, säger Hiidenpalo.

Om det vid genomlysningen avslöjas att ett portföljbolag t.ex. har brutit mot internationella normer, kan man sätta i gång en påverkansprocess med målet att få bolaget att ändra sitt beteende. Alternativet är att helt avstå från placeringen.

Utvärderingen av samhällsansvaret borde omfatta också de sista länkarna i underleverantörskedjorna. Problemet är bara att olika länder har olika bestämmelser bl.a. om vad företagen måste rapportera om sitt samhällsansvar. Det finns inte heller riktigt någon som övervakar att företagen gör som de själva påstår.

Mursula anser dock att man under de senaste åren har fått klart bättre insyn i placeringsobjekten. Dessutom ställer stora placerare redan idag frågor om ansvar när de väljer medelsförvaltare. I fortsättningen måste pensionsbolagen få allt mera insyn i placeringsobjekt för fonder som utomstående medelsförvaltare sköter, när solvensreglerna ändras vid årsskiftet.

Behöver fortfarande utvecklas

Professor Timo Rothovius, ordförande för Aktiespararnas Centralförbund, anser att arbetspensionsbolagen ändå borde satsa på att övervaka ansvarsfullheten bättre. Det räcker inte att företagen får skäll i offentligheten, om de blir fast – i synnerhet som lärdomen av fall som inträffat på sistone beklagligtvis har varit att det inte lönar sig att erkänna någonting.

– Volkswagen var det enda företaget som erkände fusk med utsläppstester, fast alla biltillverkare gjorde lika. I själva verket var Volkswagen den bil som klarade utsläppstesten bäst. Det var ändå det enda bolaget som fick straff. Tyvärr visade både myndigheter och medier att man kommer lättare undan om man inte erkänner, säger Rothovius.

Å andra sidan anser Rothovius att pensionsbolagen kunde har reagerat tidigare i fallet med Talvivaaragruvan. De avstod från sitt innehav först när miljöproblemen fick offentlighet, fast det hade rapporterats om dem redan ett par år tidigare. I och för sig hade det kanske varit mera ansvarsfullt att stanna kvar som ägare och försöka få bolaget att bättra sin verksamhet.

Avkastning från skatteparadis

Fast man har gått framåt med stora steg ifråga om samhällsansvaret, står man ännu i barnskorna i fråga om skatter. Pensionsbolagen uppger att de gott och väl kan placera i bolag som bedriver aggressiv skatteplanering och utnyttjar kryphål i internationella skatteavdrag för att undgå skatter – så länge de inte bryter mot lagen.

– Men är det etiskt rätt att utnyttja barnarbetskraft även om det enligt lag är tillåtet i något land, frågar Rothovius. Han fördömer också användningen av investeringsbolag i skatteparadis.

– Avkastningskravet är en ganska dålig motivering för skatteparadisbolag, eftersom pensionsbolagen inte heller annars betalar skatt på sina placeringar. Kan det vara så att bolagen bara inte vill visa sina innehav? Om det är så, är det ett stort problem, säger han.

Även Finnwatch har fäst uppmärksamhet vid detta och föreslagit att arbetspensionsbolagen ska ta i bruk verktyg för ansvarsfulla placerare också för att försäkra sig om ansvarsfull skattebetalning.

Vilket är skattemyndigheternas ansvar?

I arbetspensionsbolagen motiverar man utnyttjandet av skatteparadis med diversifiering av placeringarna geografiskt och enligt förmögenhetsslag.

– Om vi beslöt att inte längre placera i kapitalfonder för att en fond har registreras i något land med låg beskattning skulle vi i praktiken avstå från en lukrativ förmögenhetskategori. Vi skulle få lägre avkastning än de andra, och det skulle i sin tur vara en förlust för de nuvarande och framtida pensionärerna. I vilket land en fond har registrerats påverkar dessutom inte Ilmarinens skatter på något sätt. För oss som placerare är det viktigt att alla våra samarbetspartner, kapitalfondsförvaltare medräknade, också i fråga om skatter följer lagar och skatteavtal, säger Mursula.

Mursula anser att lagstiftarna bär ansvaret för beskattningsproblemen och att frågan endast kan lösas med en gemensam beskattningspraxis t.ex. i hela OECD.

Varma tar klimatförändringen på allvar. Enligt portföljförvaltare Hanna Kaskela minskar koldioxidutsläppet tack ­vare placeringsval.

Placeringsdirektör Hanna Hiiidenpalo på Elo betonar att ansvarsfulla placeringar är god riskhantering.

Placeringsdirektör Mikko Mursula på Ilmarinen säger att man idag har betydligt bättre insyn i placeringsobjekten.

Professor Timo Rothovius anser att hedgefonder är svåra att tolka ur ansvarssynvinkel. Utomstående har ingen insyn i deras placeringar.

Placeringsbesluten stöder sig på ESG-bedömning

Arbetspensionsbolagen utvärderar placeringsobjekt ur ekonomiskt perspektiv och enligt ESG-standarderna för miljö, samhälle och bolagsstyrning. Bolagen har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. De uppger att de också följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsliv och miljö.

De använder sig också av s.k. negativ screening. Inga arbetspensionspengar placeras t.ex. i tobaksbolag eller kärnvapenindustri.

På senare tid har i synnerhet miljö- och klimatfrågor stått i fokus för ansvarsfull placeringsverksamhet. Exempelvis Varma har nyligen offentliggjort en klimatpolicy, enligt vilken listade bolag som helhet förutsätts minska sina koldioxidutsläpp radikalt. Ansvaret för miljön har också getts en central plats i bolagens fastighetsplaceringar.

Dålig insyn i hedgefonder

Utöver direkta aktie- och ränteplaceringar gör arbetspensionsbolagen också indirekta placeringar, vilket gör det svårare att bedöma ansvarsfullheten. Till exempel hedgefonder som fungerar i skatteparadis använder sig ofta av komplicerade placeringsstrategier, men deras förpliktelser att ge ut information är små.

– För en utomstående är det svårt att säga om en fond handlar ansvarsfullt, eftersom hen inte ser i vad hedgefonderna placerar, säger ordförande Timo Rothovius vid Aktiespararnas Centralförbund.