AKTUELLT

Arbetspensionsindex höjer pensionerna

Arbetspensionsindexet höjs med ca 0,6 procent nästa år. Poängtalet är 2534. Justeringen enligt poängtalet höjer de löpande arbetspensionerna med ca 0,6 procent från årets belopp.

Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i inkomstnivån har en vikt på 20 procent och förändringen i prisnivån en vikt på 80 procent.

Enligt arbetspensionsindex uppräkna löpande pensioner enligt pensionssystemen för den privata och offentliga sektorn. Även avträdelsepensioner och rehabiliteringspenning är bundna till arbetspensionsindex.

Arbetstagaravgiften höjs, arbetsgivaravgiften sänks

Den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn är 24,4 procent av lönen år 2017.

Då är arbetstagarens avgift 6,15 procent av lönen (5,7 % år 2016) före 53 års ålder och efter 62 års ålder. I åldern 53–62 år är den 7,65 procent (7,20 % år 2016). Enligt uppgörelsen om pensionsreformen är arbetstagaravgiften 1,5 procentenheter större för 53–62-åringar än för andra arbetstagare, eftersom de under en övergångstid har en högre pensionstillväxt.

Arbetsgivaravgiften är ungefär densamma som år 2016, 17,95 procent av lönerna (18,00).

Enligt de centrala arbetsmarknadsorganisationernas konkurrensavtal ska arbetstagarnas andel av arbetspensionsavgiften öka.

År 2017 ökar arbetstagaravgiften med 0,45 procentenheter dels för att en tidigare tillfällig sänkning av avgiften upphör att gälla och dels för att 0,2 procentenheter enligt konkurrenskraftavtalet överförs från arbetsgivaravgiften till arbetstagaravgiften.

Arbetstagaravgifterna höjs ytterligare under de närmaste åren. Först höjs den med 0,20 procentenheter under två år och sedan med 0,4 procentenheter fram till år 2020. År 2020 är arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 1,2 procentenheter högre än idag och arbetsgivarens avgift i gengäld 1,2 procentenheter lägre.

Ändringen av arbetstagaravgiften gäller också offentligt anställda.

Även företagarnas pensionsavgift, FöPL-avgiften, höjs år 2017. Den är 24,10 procent av årsarbetsinkomsten före 53 och efter 62 års ålder och 25,60 av årsarbetsinkomsten i åldern 53–62 år. År 2016 har FöPL-avgiften varit 23,60 respektive 25,10 procent av arbetsinkomsten.

Anne Iivonen

UTNÄMNING

Etera

Ekon. mag Tuomas Jäntti har utnämnts till försäljningsdirektör i Södra Finland fr.o.m. 18.8. Han har tidigare arbetat bl.a. på Elo, LokalTapiola och Tapiola-gruppen.

64 år 1 mån

är målsatt 

pensionsålder

Målsatt pensionsålder för dem som är födda år 1955 är 64 år 1 månad. Den målsatta pensionsåldern införs genom 2017 års pensionsreform. Den fastställs samtidigt med livslängdskoefficienten.

Klarspråk om pensionerna, tjänster som träffar rätt

Pensionsreformåret 2017 inleder också Pensionsskyddscentralens nya femåriga strategiperiod under rubriken Klarspråk om pensionerna, tjänster som träffar rätt. Den nya strategin innebär inga stora ändringar jämfört med den förra.

I fokus är kommunikation och arbetspensionssektorns gemensamma e-tjänster, arbetspensionen som en del av en större helhet och ökad internationalisering.

Kommunikationen ska i ännu högre grad betona arbetspensionssystemets grundprinciper och också rikta sig till beslutsfattare.

För första gången formuleras också en egen vision för Pensionsskyddscentralen. Hittills har det räckt med en vision för arbetspensionen, men nu styrs arbetet också av devisen Pensionskunskap till er tjänst.

Kati Kalliomäki