eu-jämförelse

Pensionsskillnaderna mellan könen varierar stort i EU

EU-jämförelsen visar att skillnaderna är störst i Holland, där kvinnor får hälften mindre i pension än män. Minst är skillnaderna i Estland. Finland ligger på medelnivå.

Text Antti Karkiainen

Det finns en stor variation i skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner i Europa, visar den färska rapporten från EU:s kommitté för socialt skydd.

Skillnaderna är speciellt stora i Holland, Luxemburg och Tyskland, där kvinnor i genomsnitt får nästan hälften mindre pensioner än männen. De jämställdaste länderna i fråga om pensioner är Estland och Danmark, där det råder bara några procents skillnad mellan könen.

Finland placerar sig kring mitten i jämförelsen. Här får kvinnor ca en fjärdedel mindre pensioner än männen. Skillnaden beror på att kvinnor ofta har arbetat en kortare tid, arbetsmarknaden är könssegregerad och det finns löneskillnader.

– I de länder där skillnaden i pension är stora är kvinnornas medverkan i arbetslivet av en annan karaktär än i Finland. Till exempel i Holland arbetar kvinnor i regel deltid, säger specialsakkunnig Niko Väänänen på Pensionsskyddscentralen.

I Holland har tre av fyra förvärvsarbetande kvinnor deltidsarbete och det finns en klar löneskillnad mellan könen.

Jämställdheten i Estland och Danmark förklaras av att den lagstadgade pensionen i huvudsak är jämnstor och inkomstrelaterad pension spelar en lite roll.

Allmänt taget placerar Finland sig kring mitten i jämförelsen mellan EU-länderna. I Finland är pensionerna på europeisk medelnivå. Arbetslivslängden och pensioneringsåldern är rätt höga, även om de är lägre än i de övriga nordiska länderna.

I rapporten lyfts fattigdomen bland gamla kvinnor fram som en källa till oro. Förhållandevis låga inkomster bland ålderstigna kvinnor är anmärkningsvärt vanliga i Sverige och Finland.

I övrigt är inkomstfördelningen i Finland jämnare än i de flesta EU-länder.

– Jämfört med EU-länderna är inkomstskillnaderna bland pensionstagare i Finland små. Att gamla kvinnor har små inkomster förklaras i grunden av att de har lägre pensioner än männen och ofta bor ensamma, säger Väänänen.

The Pension Adequacy Report (PAR) innehåller en omfattande jämförelse av pensionssystemen i Europa i synnerhet med tanke på pensionernas tillräcklighet. I rapporten beaktas inte den förestående pensionsreformen i Finland, utan den beskriver läget år 2013.

De viktigaste iakttagelserna i EU-rapporten

Den nyaste Pension Adequacy Report (PAR)-rapporten visar att

Finland allmänt taget placerar sig kring mitten i jämförelsen mellan EU-länderna

de största orsakerna till skillnaderna mellan könen är en segregerad arbetsmarknad och löneskillnader

fattigdom bland gamla kvinnor är ett särskilt bekymmer

inkomstfördelningen i Finland är jämnare än i de flesta EU-länder.