Jorden Runt

Pensionsnyheter från olika källor

jorden runt och presentationer av

pensionssystemen i andra länder.

Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informatiker

USA

Betalning av klumpsummor förbjuds

I USA planerar skattemyndigheten och finansministeriet att förbjuda arbetsgivare att betala pensionstagarna hela pensionspotten som ett engångsbelopp.

Förbudet gäller förmånsbestämda tilläggspensioner.

Många bolag såsom Ford, GM och New York Times strävar efter att kontrollera sina egna risker genom att betala hela pensionen som en engångsbetalning i stället för löpande pensioner (annuiteter).

I engångsbetalningarna överförs riskerna till pensionärerna. En enskild person kan ha svårt att placera pensionspengarna vinstbringande.

De livslånga annuiteterna är också dyrare i de individuella försäkringar än i de som ordnas av arbetsgivaren.

Marketwatch 5.8.

STORBRITANNIEN

Möjlighet till större pension för pensionstagarna

De brittiska pensionärerna erbjuds nu ett extra tillskott till pensionen som kompensation för att de inte har rätt till förmånerna i det nya systemet med jämnstora pensioner. Pensionstagarna kan komplettera den lagstadgade pensionen genom att betala en frivillig socialförsäkringsavgift som en engångsavgift till staten. Avgiften är desto högre ju yngre personen är och ju större det valda tillskottet är.

Som kompensation stiger pensionen med 1–25 pund i veckan. Högst är avgiften för 65-åriga män och med ett tillskott på 25 pund i veckan. De betalar uppemot 22 000 pund för den förhöjda pensionen.

Enligt pensionsminister Ros Altmann passar arrangemanget för dem som inte har tjänat in full lagstadgad pension.

The Guardian 11.10.

ITALIEN

Indexfrysning i strid mot grundlagen

Italiens grundlagsdomstol har tolkat att indexfrysningen på pensioner på över 1 500 euro strider mot grundlagen. Mario Montis teknokratregering beslutade om frysningen år 2011.

Domstolens beslut orsakar bekymmer för Matteo Renzis regering som kämpar med att hålla underskottet i de offentliga finanserna i styr.

Regeringen har redan meddelat att det inte kommer att vara möjligt att betala tillbaka alla nedskurna pensioner.

Premiärminister Renzi meddelade att cirka två miljarder kommer att användas för att höja de pensioner som är under 3 000 euro. En återbetalning av indexhöjningarna till fullt belopp skulle kosta up- pemot 18 miljarder euro.

Reuters 17.5.

SVERIGE

Avtalspension lyx för statsanställda

Statligt anställda kan från och med nästa år gå i deltidspension före den egentliga pensionsåldern. I de statliga avtalspensionerna är den nedre åldersgränsen 65 år. Deltidspensionerna finansieras med en extra avgift.

Motsvarande pensioner finns också för vissa branscher inom den privata sektorn.

Pensionsmyndigheten är oroad över riktningen, eftersom deltidspension förkortar tiden i arbetslivet. Enligt myndigheten är det motsägelsefullt att statens anställda går i pension före andra – framför allt när den nya delpensionen inte kräver nedsatt arbetsförmåga.

Den statliga avtalspensionen ändras i och med det nya avtalet till att bli helt och hållet avgiftsbestämd. Ändringen är i linje med den privata sektorns avtalspensioner.

Arbestgivareverket 29.6. , Arbetet.se 19.10.

RYSSLAND

Pensionsfinansieringen ohållbar

Den långvarigt svaga ekonomiska situationen har gått hårt åt pensionssystemet i Ryssland. Fonderna kommer att sina helt och hållet inom ett par år om det nuvarande läget fortsätter. Pensionerna har hittills höjts i takt med inflationen. Det har man inte längre råd med när inflationen är 12–13 procent.

Den låga pensionsåldern är heller inte till hjälp i den svåra situationen. Pensionsåldern är 60 år för män och 55 år för kvinnor.

En åtstramning av pensionspolitiken är ingen enkel sak för president Putin, eftersom hans understöd i hög grad baserar sig på en generös pensionspolitik.

Pensionärerna kommer fortfarande ihåg 1990-talets ekonomiska kris när pensioner ibland inte betalades på månader.

Reuters 28.9.

landspresentation

TYSKLAND

Befolkning: 82 500 000

Förväntad livslängd: kvinnor 82,8, män 77,8 år

Medelpension: 766 €/mån (lagstadgad ålderspension, 2013)

Pensionsålder: 65 år 3 månader

Världens äldsta pensionssystem

Tyskland har ett inkomstrelaterat pensionssystem av socialförsäkringstyp. Det är världens äldsta. Det fick sin början i slutet av 1800-talet under ledning av Otto von Bismarck. Pensionssystemet finansieras enligt fördelningsprincipen och pensioner fonderas inte på förhand. Något egentligt bosättningsbaserat pensionssystem finns inte. En betydande del av arbetstagarna (ca 60 procent) omfattas av de yrkesbaserade tilläggspensionerna.

Den normala pensionsåldern stiger med en månad om året, tills åldersgränsen år 2024 är 66 år. Sedan stiger den med två månader om året till 67 år fram till år 2031.

Det lagstadgade och de yrkesbaserade systemen betalar ålders-, invalid- och familjepensioner. Pensionen fastställs i den lagstadgade pensionen enligt livsinkomstprincipen och försäkringstiden.

Både arbetsgivare och arbetstagare betalar pensionsavgifter. År 2015 är pensionsavgiften 18,7 procent och den fördelas jämnt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kortvariga anställningar behöver inte försäkras.

Pensionsavgifterna tas endast ut av inkomster som underskrider ett inkomsttak. Inkomsttaket är 5 200 €/mån i delstaterna inom området för det forna Östtyskland och 6 050 €/mån i delstaterna inom området för det forna Västtyskland.

De lagstadgade pensionerna administreras av förbundsrepublikens pensionsförsäkringsanstalt, 14 lokala pensionsförsäkringsanstalter, två specialanstalter samt en specialpensionskassa. Den tyska postanstalten betalar pensionerna och sköter även om andra uppgifter i anknytning till utbetalningarna.