Aktuellt

Redaktör: Anne iivonen

Finland inte bland de bästa

Grafikappen på Etk.fi ger en möjlighet att jämföra avkastningssiffror.
Grafikappen på Etk.fi ger en möjlighet att jämföra avkastningssiffror.

En avkastningsjämförelse mellan de finländska pensionsförsäkrarna och några stora utländska pensionsinstitut visar att Finland inte når lika högt som de bästa i jämförelsen.

Under coronaåret 2020 var den genomsnittliga avkastningen i jämförelseländerna 7,1 procent, medan de finländska arbetspensionsplacerarna i genomsnitt nådde till 4,9 procent.

Under en granskningsperiod på tio år är genomsnittsavkastningen i Finland 4,4 procent.

Mellan de finländska pensionsplacerarna fanns det mer skillnader än vanligt. Den högsta realavkastningen nåddes av Kyrkans pensionsfond KER (7,2 %) och Ilmarinen (6,8 %), vars resultat var på toppnivå bland de placerare som omfattas av solvensregleringen. Svagare gick det för Statens pensionsfond SPF (3,6 %), Elo (3,3 %) och Varma (2,5 %).

Den klart största avkastningen i fjol, ca 20 procent, samlade den svenska buffertfonden AP6, som placerar i högriskobjekt.

Den största realavkastningen under en tioårsperiod nåddes av den kanadensiska buffertfonden CPPIB, den norska buffertfonden SPU, den största svenska buffertfonden AP4 och danska ATP, som kom upp till 8-9 procent.

Pensionsskyddscentralen gör årligen en jämförelse av placeringsavkastningen mellan 23 arbetspensionsaktörer i Nordeuropa, Nordamerika och Asien. Till jämförelsen har det valts aktörer som med sin omfattning och sina placeringstillgångar är centrala i pensionssystemet i respektive land.

I jämförelsen har arbetspensionsplacerarna indelats i två grupper på basis av sina möjligheter att ta risker: de som är fria från solvensreglering och de som omfattas av sådan.

I Finland är buffertfondernas avkastning ca en halv procentenhet högre än sådana aktörers som omfattas av solvensregleringen (arbetspensionsbolagen och -kassorna) under de senaste 10 åren.

Uppgifterna har samlats ur offentliga källor, i första hand aktörernas årsredovisningar, och siffrorna anges både som reella och nominella.

Etk.fi finns en grafikapplikation som visar avkastningen under ett, fem och tio år.

– Inkomstnivån bland dem som gått i pension efter att ha varit arbetslösa eller utanför arbetslivet av annan orsak är i allmänhet klart mindre också när de är pensionerade än deras som gått i pension från arbete, säger nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.
– Inkomstnivån bland dem som gått i pension efter att ha varit arbetslösa eller utanför arbetslivet av annan orsak är i allmänhet klart mindre också när de är pensionerade än deras som gått i pension från arbete, säger nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Inkomsterna minskar med en femtedel när man går i pension från arbete

Arbetsmarknadsställningen före pensioneringen har en betydande inverkan på hur inkomsterna förändras. Medianen för nettoinkomstproportionen för dem som gått i pension från arbete är 79 procent, dvs. nettoinkomsten minskar med en femtedel i genomsnitt vid pensioneringen. Det framgår av Pensionsskyddscentralens uppföljningsundersökning som omfattar åren 2002–2017.

Proportionen mellan nettoinkomsterna har hållits likadan sedan 2000-talets början, trots förändringar på arbetsmarknaden och i ­befolkningen och pensionsreformer.

Största delen går i pension direkt från arbetslivet, men många har också varit utanför arbetslivet före sin pensionering. Pensioneringen höjer nettoinkomsterna för dem som varit arbetslösa eller annars utanför arbetslivet med en dryg tiondel i snitt.

Medianen för proportionen mellan nettoinkomsterna för samtliga nya pensionstagare har varit kring 87 procent sedan årtusendets början.

Pro gradu-priset till Jonathan Strömberg

I år fick Jonathan Strömberg, Uleåborgs universitet, Pensionsskydds­centralens pro gradu-pris värt 2000 euro.

I sin avhandling studerar Strömberg arbetspensionssystemets ­finansiella hållbarhet och jämför ­Finland med Danmark och Nederländerna.

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas ett lärdomsprov som godkänts vid ett finländskt universitet under det föregående kalenderåret. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Priset är värt 2 000 euro.

I år bedömdes avhandlingarna av professor Jukka Rantala, som år 2019 avgick med pension från vd-posten på PSC.

Familjepensionen blir tidsbegränsad

Familjepensionsreformen för med sig tre ändringar. Efter­levandepensionen blir tidsbegränsad, sambor börjar omfattas av förmånen och barnens ställning förbättras.

Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagen. Familjepension ska reformeras så att den motsvarar de behov som familjer har idag.

Enligt lagförslaget ska efterlevandepension betalas i tio år efter makens död. Idag beviljas efterlevandepension tills ­vidare. Det är alltså en stor principiell ändring att den blir ­tidsbegränsad.

Idag väljer många att bo ihop utan att gifta sig formellt. Sambor får rätt till efterlevandepension, om de har bott ihop minst fem år innan den ena avlider och de har ett gemensamt minderårigt barn.

Barnens ställning blir också bättre. Barnpension ska betalas till 20 års ålder i stället för 18, som idag.

Lagen avses träda i kraft i början av år 2022. Den gäller ­personer som är födda år 1975 eller senare.

Jouko Pölönen, Ilmarinen, är ny ­styrelseordförande för Tela rf.
Jouko Pölönen, Ilmarinen, är ny ­styrelseordförande för Tela rf.

Jouko Pölönen ordförande för Tela

Till ny ordförande för Arbetspensionsförsäkrarna Telas styrelse har valts verkställande direktör Jouko Pölönen från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Valet gjordes av föreningens årsstämma.

Enligt den invanda rotationsprincipen väljs presidiet årligen. Till första ­vice ordförande valdes verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Som andra vice ordförande fortsätter verkställande direktör Timo Kietäväinen från Keva och som tredje vice ordförande verkställande direktör Pasi Strömberg från Eläkekassa Verso på Pensionsstiftelseföreningens mandat.

Som nya styrelsemedlemmar invaldes generaldirektör Outi Antila från Folkpensionsanstalten, tf. verkställande direktör Hanna Hiidenpalo från ­Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, verkställande direktör Jari Puhakka från Sjömanspensionskassan och tf. verkställande direktör Tommy Sandås frän Veritas Pensionsförsäkring. Av dem kommer Hiidenpalo att fungera som styrelsemedlem tills Elos nya vd Carl Pettersson tillträder under hösten 2021. Pettersson kommer sedan att ersätta Hiidenpalo som medlem i Telas styrelse.

Som styrelsemedlemmar fortsätter dessutom verkställande direktör Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och verkställande direktör Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen.

Lär dig mer – PSC utbildar

Stärk din sakkunskap på webbkurser i sommar:

Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti

The Finnish Earnings-related Pension System

Työeläkekuntoutuksen ABC.

PSC är en tillförlitlig sakkunnig och utbildare i pensionsfrågor. Anmäl dig på nätet

www.etk.fi/koulutus

Aktuellt

Minna Hakkarainen

(FM, EMBA) har utnämnts till försäkringsdirektör vid Ilmarinens försäkrings- och pensionstjänster. Hon ansvarar för försäkringstjänsteavdelningen och fungerar som linjedirektörens ställföreträdare.


Hannu Ijäs

(vicehäradshövdning) tillträdde 19.4 som direktör och ledningsgruppsmedlem på Finanssiala ry. Han leder lagstiftningsgruppen.

Tomi Kaarniemi

(DI) har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje kundrelationer och kanaler.


Hanna Kankainen

(DI) har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje kundrelationer och kanaler.

Tero Kurenmaa

(JD) har utnämnts till chef för den nya enheten juridiska ärenden vid Finansinspektionen på fem år fr.o.m. 1.6

Nina Leppäkangas

(M.Sc.) har utnämnts till storkundschef på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler.

Eija-Kaarina Matilainen

(BBA) har utnämnts till avdelningsdirektör på linjen för teknologi och utveckling.

Carl Pettersson

(EK, EMBA) har utnämnts till verkställande direktör för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Han tillträder i höst. Pettersson kommer närmast från Veritas Pensionsförsäkring.

Susanna Plukka

(DI) har utnämnts till avdelningsdirektör vid Ilmarinens försäkrings- och pensionstjänster fr.o.m. 3.5.

Jaana Rissanen

(vicehäradshövding) har utnämnts till tjänsten som direktör vid social- och hälsovårdsministeriets pensions- och privatförsäkrings­enhet fr.o.m. 1.8.

Tommy Sandås,

ekonomidirektör och verkställande direktörens ställföreträdare, sköter temporärt uppgiften som verkställande direktör fr.o.m. 12.4 tills Carl Petterssons efterträdare har utsetts.

Johanna Sihvonen

(HvM) har utnämnts till chef för försäkringstjänster vid Ilmarinens försäkrings- och pensions­tjänster.

Turkka Sinisalo

har utnämnts till specialist på samhällspåverkan på Arbetspensionsförsäkrarna Tela fr.o.m. 15.6.


Lassi Toivonen

(EM) har utnämnts till ­direktör för processen förstärkning av kundrelationen på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler fr.o.m. 17.6.