Egna pengar

Mer realistisk uppskattning

med ny pensionsräknare

Den nya pensionsräknaren beaktar den allmänna inkomstutvecklingen i Finland, dvs. förändringen av löntagarnas medelinkomst. Det gör att resultaten blir mer realistiska. Pensionsräknaren finns på Arbetspension.fi, som riktar sig till allmänheten.

text Kari Lindstedt | bild Katri Saarteinen

I den nya räknaren kan man välja mellan två alternativ beträffande inkomstnivåns utveckling. Utgångsalternativet är att den allmänna inkomstnivån ökar reellt med 1,5 procent om året.

Det andra alternativet man kan välja är att den allmänna inkomstnivån och individens inkomstnivå inte förändras i framtiden. Tidigare utgick räknaren alltid från detta. Det här alternativet överensstämmer också med beräkningsantagandena för pensionsuppskattningen i arbetspen­sionsutdraget.

Pensionens belopp och lönen i slutet av yrkesbanan anges enligt dagens penningvärde i räknaren. Då är det lätt att ställa resultatet i proportion till dagens priser.

Räknarens antaganden

Räknarens antagande om den framtida inkomstutvecklingen motsvarar Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoskalkyl. I basalternativet i prognoskalkylen ökar inkomsterna reellt med 1,5 procent om året på lång sikt.

Reell ökning innebär att prisökningens, dvs. inflationens, effekt har räknats bort. Reell ökning på 1,5 procent innebär att lönerna höjs 1,5 procent mer än prisnivån.

I den nya räknaren beaktas den allmänna inkomstnivåns påverkan på framtida pensioners belopp genom löne­koefficienten. Utvecklingen av de egna inkomsterna har knutits till alternativet som följer den allmänna inkomst­utvecklingen.

FPA-pension som ny information

För att åskådliggöra höjningen av inkomstnivån har det lagts till en uppgift om hur stor den sista lönen före pensioneringen är, om den allmänna inkomstnivån höjs enligt prognosen. Dessutom anger räknaren pensionens ersättningsgrad.

En ny uppgift som pensionsräknaren visar är FPA-pen­sionen för personer som fyllt 55, om de har tjänat in bara lite­ arbetspension eller ingen alls.

Räknaren beräknar endast ålderspensionens belopp.

Den nya räknaren finns på Arbetspension.fi