Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informationsspecialist

Kanada

Bättre nivå på arbetspensionen

Det kanadensiska arbetspensionssys­temet CPP förnyades på många sätt i början av år 2019. Den största ändringen var höjningen på nivån av arbetspensionen.

Tidigare var målet att pensionerna från arbetspensionssystemen skulle ersätta 25 procent av snittinkomsten under tiden i arbete. Nu höjs den här målnivån gradvis till 33 procent. På samma gång höjs det låga inkomsttaket med 14 procent till och med år 2025.

Förutsättningarna för att få efterlevandepension förenklas och nivån på den förbättras för efterlevande makar under 45 år. Ändringarna trädde i kraft genast i början av år 2019. Pensionshöjningarna finansieras genom att höja grundpensions­avgifterna från nuvarande 9,9 procent till 11,9 procent stegvis till och med år 2023.

Government of Canada 7.2.2019

Storbritannien

Mer av lönen till tilläggspensionen

Pensionsavgifterna för tio miljoner arbetstagare steg den här våren när den del som styrs från lönen till tilläggspensionen höjdes från 5 procent till 8 procent.

I Storbritannien tog man år 2012 i bruk ett system där löntagarna automatiskt ansluts till företagets tilläggspensionssystem, om de inte uttryckligen tackar nej till det. Den höjning som nu trädde i kraft är sista skedet i den gradvisa implementeringen av systemet.

Till följd av avgiftshöjningen blir det mindre kvar av lönen än tidigare. Om man inte är med i tilläggspensionssystemet förlorar man i så fall också de pengar som arbetsgivaren betalar in till pensionen. Sett ur ett längre perspektiv innebär det i praktiken alltså en frivillig lönesänkning.

BBC 6.4.

Frankrike

Samma pensionsålder, minimipensionen höjs

President Emmanuel Macron höll i april en stor presskonferens främst i syfte att lugna ner de så kallade gula västarnas demonstrationer.

Macron försäkrade att pensionsåldern inte höjs från 62 år, men tiden i arbetslivet som krävs för en full pension förlängs. Han vill också höja minimipensionen till 1000 euro för dem som arbetat ett fullt arbetsliv. Idag är det totala beloppet på minimipensionen och inkomstprövade bidrag 868 euro.

Det är också meningen att indexeringen av pensionerna återställs till det normala på sätt att pensioner under 2000 euro­ indexeras enligt inflationen från och med nästa år och alla pensioner från och med år 2021.

Le Monde 26.4.

Sverige

En tredjedel av fonderna avregistrerades

Nya regler för pensionsfonderna i premie­pensionssystemet medförde att utbudet av fonder minskade med en tredjedel. Premiepensionen är en del av den svenska allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av förvärvsinkomsterna till premiepensionen.

Sammanlagt 269 fonder avregistrerades. Spararnas pengar från dessa fonder hamnar i standardfonden AP7, som används när spararen själv inte gör ett fondval. Majoriteten gör inte ett aktivt fondval.

Antalet fonder som nu finns på Pensionsmyndighetens fondtorg är 553. Enligt de nya kraven ska fondförvaltaren ha minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionssystemet.

IPE 15.1.

Japan

Arbetskraften krymper snabbt

De förvärvsarbetande japanernas antal förutspås minska med 22 procent under de följande 20 åren – från nuvarande 65 miljoner till 52,5 miljoner. Den låga nativiteten har gjort Japan till ett av de länder i världen med den äldsta och snabbast åldrande befolkningen.

Därför är det också viktigt att produktiviteten eller immigrationen snabbt ökar, om den nuvarande nivån på produktionen ska kunna bibehållas. Hittills har immigrationspolitiken i Japan varit sträng, även om den utländska arbetskraften under de allra senaste åren ökat.

Japans premiärminister Shinzo Abe har försökt uppmana kvinnor att delta i arbetslivet, men reformer som skulle underlätta detta har inte införts i större utsträckning. Det är fortfarande svårt att kombinera familj och arbete i Japan.

FT 15.1., Yle 5.2.

LANDPRESENTATION

IRLAND

Befolkning: 4,8 miljoner

Förväntad livslängd: 83,4 (kvinnor), 79,7 (män)

Pensionsålder: 66 år

Pensionssystemets grund är jämna pensioner

Irland har ett lagstadgat sysselsättningsbaserat system med jämnstora pensioner, Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-pensionerna är bundna till försäkringstidernas längd, inte till inkomster. PRSI-pensionerna omfattar löntagare och företagare.

Beloppet på full ålderspension är 238,3 euro i veckan. Till dem över 80 år betalas 10 euro mer. Om kravet på försäkringstid inte uppfylls, betalas behovsprövad pension, som lägst är 95,2 euro i veckan.

Utöver ålderspension betalas invalidpension och familjepension från det lagstadgade pensionssystemet.

Eftersom maximibeloppen på de lagstadgade pensionerna är rätt så låga, ­utgör arbetsgivarnas egna och övriga privata tilläggspensioner på många sätt en viktig del av ålderspensionsskyddet. Det är ändå bara ca hälften av arbetstagarna som omfattas av dem. Tilläggspensionerna är inte obligatoriska.

Det lagstadgade pensionssystemet fungerar som ett fördelningssystem, som består av försäkringsavgifter och skatter som betalas av arbetsgivarna och arbetstagarna. Största delen av arbets­tagarna betalar 4 procent och arbets­givarna 8,6–10,85 i PRSI-avgift.

Pensionsåldern är 66 år. Den höjs till 67 år 2021 och till 68 år 2028. Det är inte möjligt att ta ut ålderspensionen i förtid.

För de lagstadgade pensionerna ansvarar Ministeriet för sociala frågor och familjefrågor (Department of Social Protection).