SAKKUNNIG

Antalet utsända arbetstagare

har ökat snabbt de senaste åren

Antalet utsända arbetstagare inom EU har fördubblats på fem år. Det största utsändarlandet är Polen och det viktigaste mottagarlandet Tyskland. Huvuddelen av de utsända arbetstagarna jobbar inom byggbranschen.

Inom EU har arbetskraften fri rörlighet och enligt huvudregeln ska arbetet försäkras i det land där det utförs. Men en arbetsgivare kan också sända ut sina anställda på viss tid till ett annat medlemsland för att arbeta där. Den utsända arbetstagaren är då fortfarande socialförsäkrad i det utsändande landet och får ett A1-intyg på det. Då ska personen betala sina socialförsäkringsavgifter till det sändande landet.

År 2017 utfärdades allt som allt 2,8 miljoner A1-intyg till utsända arbetstagare inom EU. Det var hela 510 000 fler än året innan. Mängden har nästan fördubblats sedan 2012.

Flest intyg utfärdades av Polen (574 000), Tyskland (400 000), Spanien (191 000), Slovenien (191 000) och Italien (153 000) (Figur 1). Minst intyg utfärdades av Finland, Irland, Grekland, Cypern och Malta, mindre än 10 000 intyg var.

Av A1-intygen år 2017 var 1,7 miljoner sådana som var avsedda för arbete i ett land. De mest betydande utfärdarna var Tyskland (330 000), Polen (235 000) och Slovenien (165 000).

Det mest typiska fallet var att arbetstagaren sändes från Polen till Tyskland eller från Slovenien till Tyskland eller Österrike. Från Tyskland utsändes arbetstagare till Österrike, Frankrike eller Holland.

Från Finland utsändes flest arbetstagare till Sverige och Spanien.

Arbetstagare som blivit utsända till ett land utgjorde en andel på 0,4 procent av de sysselsatta på EU-nivå. Skillnaderna mellan länderna var avsevärda. Av arbetskraften i Slovenien blev hela fem procent utsända till ett annat EU-land till arbete. En nästan lika stor andel hade Luxemburg. I de flesta länder var andelen klart mindre än en procent. I Finland var den 0,1 procent. (Figur 2)

Huvuddelen av de utsända arbetstagarna jobbade inom byggbranschen. Det var särskilt typiskt för utsända arbetstagare från Slovenien, Estland, Ungern, Portugal, Österrike, Rumänien och Polen. Mer än hälften av dem arbetade inom byggbranschen.

Vilken betydelse detta hade på det sändande landets arbetsmarknad varierade stort. Av de personer som arbetade inom byggbranschen i Slovenien blev hela 60 procent utsända till ett annat EU-land. Också en betydande andel av arbetstagarna inom byggbranschen i Luxemburg (15 %), Ungern (13 %) och Slovakien (10 %) sändes till ett annat medlemsland för att arbeta där.

Antalet A1-intyg för arbete i flera EU-länder har också ökat kraftigt. År 2010 utfärdades 170 000 intyg, år 2017 redan fler än en miljon.

De som utsänts till flera länder var huvudsakligen polska långtradarförare. Hälften av långtradarchaufförerna i Luxemburg och ca en tredjedel av långtradar­chaufförerna i Litauen, Kroatien, Polen, Slovakien och Lettland arbetar i flera medlems­länder.

Tyskland tog emot flest utsända arbetstagare (427 000). Näst mest togs emot av Frankrike (241 000) och Belgien (167 000). (Figur 3)

De flesta av dem som for till Tyskland kom från Polen eller Slovenien. Till Frankrike for arbetstagare från flera länder. De som for till Belgien kom i sin tur oftast från Tyskland, Luxemburg, Polen eller Frankrike.

Finland tog emot drygt 22 000 arbetstagare. De som blev utsända till Finland kom huvudsakligen från Tyskland, Polen och Estland.

En tredjedel av de utsända arbetstagarna som medlemsländerna tog emot arbetade inom byggbranschen och en fjärdedel inom tjänstesektorn.

Byggbranschens andel var störst bland dem som kom till Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrike, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Holland, Österrike, Finland och Sverige. I Luxemburg utgjorde utsända arbetstagare rentav en fjärdedel av alla som arbetade inom byggbranschen, i Österrike och Belgien en femtedel.

Det är bra att lägga märke till att antalet intyg inte är detsamma som antalet utsända arbetstagare. En och samma person kan få flera intyg inom loppet av ett år.

I själva verket är antalet personer ca hälften av antalet intyg. Med andra ord blev en person i genomsnitt utsänd till ett annat medlemsland två gånger under året. Här fanns det betydande skillnader mellan länderna.

Källa:

European Commission: Posting of workers. Report on A1 Portable Documents issued in 2017

Tiina Palotie-Heino

Statistikchef Pensionsskyddscentralen

Mer om A1-intygen

Inom EU kan en arbetsgivare sända ut sina ­anställda på viss tid till ett annat medlemsland för att arbeta där. Den utsända arbetstagaren är då fortfarande socialförsäkrad i det utsändande landet och får ett A1-intyg på det. Då ska personen betala sina socialförsäkringsavgifter till det sändande landet.

Intyg kan också utfärdas till företagare som åker till ett annat land för att bedriva motsvarande företagsverksamhet som de bedriver i hemlandet. Intyget är i kraft i högst 24 månader.

A1-intyg kan också utfärdas till arbetstagare och företagare för flera EU-länder samtidigt. Ett sådant intyg har ingen maximal giltighetstid.

Målet är att öka och underlätta arbetskraftens fria rörlighet mellan EU-länderna.

Pensionsskyddscentralen utfärdar intygen till personer som blir utsända från Finland.

Antalet A1-intyg för arbete i flera EU-länder har också ökat kraftigt.