Arbetspensionsanstalternas bokslut 2018

Hållbara investeringar

Ansvarsfullhet är ordet

Arbetspensionsanstalterna placerar tryggt och inkomstbringande.

De slänger inte pengar hit och dit. Ansvarsfullhet är ordet.

text anne iivonen | foto arbetspensionsanstalterna

Niina Bergring, placeringsdirektör, Veritas
Niina Bergring, placeringsdirektör, Veritas

1 Vi beaktar väsentliga ansvarsfaktorer när vi fattar beslut om placeringar, vilket minskar riskerna och ökar avkastningen i ett långt tidsperspektiv.

2 Vi väljer investeringsobjekt utifrån deras potential att skapa värde på lång sikt. Detta leder till att vår portfölj innehåller betydligt färre förmögenhetsposter än indexen, vi känner våra investeringsobjekt väl och omsättningshastigheten i vår portfölj är låg. Vår placeringsfilosofi anses redan i sig vara ett ansvarsfullt sätt att agera på placeringsmarknaden.

3 Vårt ansvar för de gemensamma pensionsmedlen och pensionssystemets hållbarhet långt in i framtiden. Säkerställande av möjligheterna till betryggande avkastning för vår del långt in i framtiden. En bättre risk- och avkastnings­profil över tid.

4 Det är lättare fatt göra ansvarsfulla val när det finns tillförlitlig och relevant information om placeringsobjekten. Vi behöver riktlinjer för hur företagen ska informera.

Hanna Hiidenpalo, placeringsdirektör, Elo
Hanna Hiidenpalo, placeringsdirektör, Elo

1 Vi tror på att hållbar affärsverksamhet är det enda sättet som bolag kan uppnå långsiktigt hållbara resultat på. Genom att grundligt och brett integrera ESG-faktorerna i analysen av investeringsobjekt eftersträvar vi att förbättra risk-avkastning-förhållandet i synnerhet på lång sikt.

2 Investeringsobjektens ansvarsfullhet utvärderas genom ESG-faktorerna (miljöansvar, socialt ansvar, god förvaltning) och företagets strategi och mål speglas mot dem.

3 Ansvaret för pensionerna utsträcker sig flera årtionden framåt. Ansvarsfullhet är långsiktig riskhantering, tryggande av pensionerna och påverkan, och genom den når man bra avkastning på lång sikt.

4 Vi behöver globalt enhetliga verktyg och ramverk som förbättrar placeringsobjektens transparens och kvaliteten hos ESG-datan.

Anna Hyrske, chef för ansvarsfulla investeringar, Ilmarinen
Anna Hyrske, chef för ansvarsfulla investeringar, Ilmarinen

1 Att man investerar ansvarsfullt innebär inte att man prutar på avkastningsmålet, investeringsbesluten bygger alltid på en ekonomisk bedömning av avkastning, risk och ansvarsfullhet. Ett ansvarsfullt bolag är ett bättre investeringsobjekt på lång sikt.

2 Vår investeringsverksamhet styrs av internationella normer, aktivt ägarskap och integrering av ansvarsfullheten i portföljförvaltningen. Vi investerar inte i tobaksbolag, förbjudna vapen eller bolag som är beroende av stenkol.

3 Ansvarsfullheten är en väsentlig del av Ilmarinens placeringsverksamhet, god portföljförvaltning. Med hjälp av det identifierar risker och möjligheter hos nuvarande investeringsobjekt och potentiella investeringsobjekt.

4 Vi föredrar aktivt ägande och påverkan i stället för uteslutning i våra egna riktlinjer för ansvarsfullhet. För beräkningar med anknytning till klimatförändringen skulle vi gärna se tydligare ­rekommendationer.

Jussi Häkkinen, portföljförvaltare, Statens Pensionsfond, SPF
Jussi Häkkinen, portföljförvaltare, Statens Pensionsfond, SPF

1 Flera omfattande sammanfattningsanalyser av vetenskapliga artiklar har kommit fram till att ansvarsfullhet och företagets ekonomiska lönsamhet har ett statistiskt signifikant positivt samband.

2 Exempelvis personresurser som läggs ner på ansvarsfullhet och ansvarsrapporteringens omfattning och djup.

3 Beaktande av ESG-faktorerna är en väsentlig del av hanteringen av placeringsrisker idag. Ansvarsfullhet har en positiv inverkan på invester­ingsobjektens långsiktiga ekonomiska utveckling och avkastning. Ansvarsfullhetsanalysen breddar och fördjupar den traditionella placeringsana­lysen.

4 Vi behöver internationellt enhetliga standarder för att förenhetliga mätningen och rapporteringen av ansvarsfullheten.

Hanna Kaskela, direktör för ansvarsfull placering, Varma
Hanna Kaskela, direktör för ansvarsfull placering, Varma

1 Ansvarsfull placering står inte i konflikt med avkastning. Snarare är det en del av riskhanter­ingen, eftersom t.ex. försummelse av miljöaspekter kan ha stora följder för företagets affärsverksamhet.

Företag som handlar ansvarsfullt kommer att klara sig bäst i framtiden. Energieffektivitet minskar också kostnaderna i ett långt tidsperspektiv.

2 Ansvarsfullheten ska vara integrerad i företagets affärsverksamhet och strategi. Före ett placeringsbeslut utreder portföljförvaltaren företagets ESG-risker, vilket innebär att affärsverksamheten studeras genom miljöfaktorer, samhälleliga och sociala faktorer och förvaltning.

3 Ansvarsfulla placeringar ger god avkastning. Klimatförändringen är ett intergenerationellt fenomen – åtgärder krävs omedelbart. Investerare har en möjlighet att göra världen bättre

4 Informationen bör vara jämförbar och av god kvalitet, lika tillförlitlig som bokföringen. Harmonisering skulle spara tid.

Kirsi Keskitalo, biträdande direktör, ansvarsfulla investeringar, Keva
Kirsi Keskitalo, biträdande direktör, ansvarsfulla investeringar, Keva

1 Beaktande av ESG-faktorerna och påverkan på investeringsobjekten har en positiv inverkan på avkastningen, även om betydelsen av enskilda ESG-mått varierar.

2 De relevanta ESG-faktorerna varierar enligt bransch och förmögenhetskategori. Kulturen vittnar om en investeringspartners ansvarsfullhet: investeringshorisontens längd, företagsanalysen, portföljens struktur och diskussioner med företagsledningen.

3 Utgångspunkten är förvaltningen av pensionstillgångarna i ett långt tidsperspektiv. ESG-granskningen fokuserar på långsiktiga fenomen och överensstämmer med pensionsplacerarens tidsspann. Det är nyttigt att påverka investeringsobjekten med tanke på både avkastningen och effekterna i realvärlden.

4 Kevas placeringsverksamhet styrs genom investeringsprinciperna, principerna för ansvarsfulla investeringar, ansvarsfulla investeringar per tillgångsslag och principerna för ägarstyrning.

Magdalena Lönnroth, chef för ansvarsfulla investeringar, Kyrkans pensionsfond, KPF
Magdalena Lönnroth, chef för ansvarsfulla investeringar, Kyrkans pensionsfond, KPF

1 Genom att investera ansvarsfullt förbättrar vi risk- och avkastningsprofilen i vår portfölj. Enligt forskning har ansvarsfulla placeringar avkastat bättre än placeringar som gjorts på det traditionella sättet.

2 ESG-profilen är ett centralt kriterium vid valet av kapitalförvaltare.Investeringsprinciperna och de interna processerna visar också om kapitalförvaltaren är engagerad i att utveckla sin verksamhet. Att kapitalförvaltaren förbinder sig till PRI-­principerna är en viktig utgångspunkt.

3 KPF har förbundit sig till att placera pensionsmedlen på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Dessutom vill vi föregå med gott exempel för andra investerare.

4 Kyrkans pensionsfond utgår från sina egna anvisningar för ansvarsfulla investeringar. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar utgör ett styrande ramverk och vi har också uppgjort en sepa­rat klimatstrategi. Myndighetsreglering skulle sporra att vidareutveckla förfarandena för och rapporteringen om ansvarsfulla investeringar.

Frågorna

1 Avkastar ansvarsfulla placeringar bättre?

2 Vilka är kännetecknen för ansvarsfullhet?

3 De tre viktigaste punkterna i fråga om ansvarsfulla placeringar?

4 Hurdana riktlinjer behövs?

ESG Environmental, Social and Governance dvs. frågor som gäller miljö, socialt ansvar och förvaltning.

PRI Principles for Responsible Investment, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

”Ansvarsfullhet är långsiktig riskhantering, att trygga pensionerna.”