AKTUELLT

Pensioner och förmåner i inkomstregistret först 2021

Tidsplanen för utvidgningen av inkomstregistret ändras. Utvidgningen kommer att ske i två faser. Uppgifterna om pensioner och förmåner ska lämnas till registret först fr.o.m. 1.1.2021. Avsikten är att försäkra sig om att arbetsgivarna får ett tillräckligt stöd med att lämna in löneuppgifter.

Utvidgningen av användargrupperna av informationen i inkomstregistret ska däremot ske 1.1.2020, som planerat. Då ska uppgifterna vara tillgängliga för alla kommuner, en del samkommuner, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, arbetarskyddsmyndigheterna, Statistikcentralen, arbets- och näringsministeriets förvaltningsormråde, Olycksfallsförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen samt Landskapet Åland, dess myndigheter och kommuner.

Inkomstregistret togs i bruk 1.1.2019. I dagsläget ska arbetsgivare och de som betalar ersättning för arbete lämna uppgifter om alla utbetalda löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret. Än så länge används uppgifterna av Skatteförvaltningen, arbetspensionssektorn, FPA och Sysselsättningsfonden.

Finansministeriet bereder nödvändiga lagändringar om ändringen av tidsplanen. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen i höst.

Mer forskning behövs om rehabiliteringens verkan

Yrkesinriktad rehabilitering som genomförts med stöd av arbetspensionslagarna har endast en svagt positiv effektivitet på arbetsdeltagandet, visar en populationsbaserad undersökning som utförts av Arbetshälsoinstitutet. Undersökningen granskade arbetsdeltagandet för rehabiliteringsmottagare tre år före och tre år efter rehabiliteringsperioden. Som jämförelsegrupp användes personer som inte hade genomgått arbetspensionsrehabilitering. Granskningen omfattade rehabiliteringsperioder som påbörjades under åren 2008–2010 och gällde rehabilitering för sjukdomar i ­rörelseorganen och psykisk ohälsa.

– För att förbättra effekten av arbets­pensionsrehabiliteringen bör man utreda hur rehabiliteringstjänsterna kan utvecklas och i vilken utsträckning man kan använda alternativa eller kompletterande insatser, säger direktör Jorma Mäkitalo vid Arbetshälsoinstitutet. Fors­karna föreslår att man utvecklar arbetspensionsrehabiliteringen med hjälp av forskningsbaserad försöksverksamhet.

Forskningsartikel: Leinonen T, Viikari- Juntura E, Husgafvel-Pursiainen K, Juvonen-Posti P, Laaksonen M, Solovieva S. The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation: a propensity score matched analysis using nationwide register data. Scand J Work Environ Health. 2019 Apr 12. pii: 3823. doi: 10.5271/sjweh.3823.

Pro gradu-pris till Natalia Edelmann

Pensionsskyddscentralen beviljar årligen ett pris till en förtjänstfull pro gradu-­avhandling. I år gick priset till en avhandling om arbetspensionsrehabilitering från Tammerfors universitet. Pristagaren Natalia Edelmann har en klar vision: hon vill förebygga att rehabilitering avbryts.

I sin pro gradu-avhandling studerar Natalia Edelmann de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder.

Avhandlingsämnet är aktuellt och utmanande och det har omsorgsfullt förankrats i den samhälleliga och vetenskapliga debatten.

Natalia Edelmann arbetar på arbetspensionsbolaget Elo och blev intresserad av arbetspensionsrehabiliteringen genom sitt arbete.

PSC:s pro gradu-pris kan beviljas en avhandling som under föregående kalenderår godkänts vid ett finländskt universitet och är intressant ur pensionsperspektiv. I år fick PSC sammanlagt sex förslag till pro gradu-pristagare, Avhandlingarna bedömdes av pol. dr ­Mikael Forss som år 2018 gick i pension från posten som direktör på FPA. Enligt honom var alla avhandlingar intressanta och väl utarbetade.

Prissumman är 2000 euro.

Lär dig mer

Stärk din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på ­finska, men några också på svenska eller engelska.

Webbkurser på finska i sommar

Kort om pensions­systemet i Finland

Grunderna i anmälan av uppgifter om pensionsbeslut

Försäkring av ­utlandsarbete

Anmäl dig till Pensions­skyddscentralens kurser på

www.​etk.​fi/​koulutus

UTNÄMNINGAR

Mikko Kautto ny vd på Pensionsskyddscentralen

Pol. dr Mikko Kautto tillträdde­ som verkställande direktör för Pensionsskyddscentralen den 1 juni. Han efterträdde fil. dr Jukka Rantala, som gick i pension. Kautto har sedan år 2013 arbetat som direktör med ansvar för planerings-, forsknings- och statistikfunktionerna på PSC. Åren 2007–2012 var han avdelningschef för forsknings­avdelningen.

Tidigare har han arbetat bl.a. på Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) och Statsrådets kansli. Därut­över innehar han en docentur vid Helsingfors universitet sedan 2004.

Veritas

Jessica Ålgars tillträdde som kommunikationschef på pensionsförsäkrings­bolaget Veritas 5.3. Hon har tidigare ­arbetat bl.a. som kommunikationschef vid Egentliga Finlands förbund.

Elo

Pol. mag. Marketta Ekholm har utnämts till personalchef på Elo fr.o.m. 9.4. Hon kommer närmast från Accountor HR4 Oy, som tillhandahåller sakkunnigtjänster ­inom personaladministration och ledarskap.

Ekon. mag. Katja Ekman har utnämnts till utvecklingschef för arbetshälsoledning i Österbotten med Vasa som stationeringsort fr.o.m. 15.4. Hon kommer till Elo från posten som vd för familjebolaget Ekman Systems Ab.

Liisamari Krüger har utnämnts till ­överläkare på Elo fr.o.m. 1.4. Hon är specialist­läkare i fysiatri och har särskild behörighet inom försäkringsmedicin. Krüger kommer närmast från pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Twitter

Kontrollera ditt arbetspensions­utdrag oftare - storleken på din pension uppdateras numera månatligen, istället för årligen såsom tidigare. #pension #arbetspension #försäkring #viärveritas

VeritasEläkePension @veritas_fi

7.5.2019 kl. 8:36

4,0

Realavkastningen på ­arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar har under de fem senaste åren varit 4,0 procent i genomsnitt. Pensionssystemet bereder sig på att avkastningen i fortsättningen utvecklas måttligt. I Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler antas ­realavkastningen fram till år 2028 vara 2,5 procent.