SAKKUNNIG

Företagarnas FöPL-arbetsinkomster har minskat

Mer än 20 procent av företagarna försäkrar sin arbetsinkomst ungefär enligt minimibeloppet. Underförsäkring kan leda till låg pension.

Företagare ordnar själva med sitt pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Som grund för pensionstillväxten fastställer pensionsanstalten på företagarens ansökan en arbetsinkomst som borde motsvara värdet av företagarens arbetsinkomst. Pensionsavgifternas belopp och pensionstillväxten räknas enligt den fastställda arbetsinkomsten.

Medelvärdet av arbetsinkomsterna i försäkringar som var i kraft i slutet av år 2017 var 22 600 euro om året. Det minskade med ca tre procent från år 2016.

I slutet av fjolåret fanns det sammanlagt 205 000 FöPL-försäkrade. Ca 22 procent av dem hade en arbetsinkomst som låg nära den lagstadgade nedre gränsen för försäkringsskyldigheten, 7 645 euro, och 27 procent av dem hade en arbetsinkomst på mindre än 10 000 euro. Fördelningen av arbetsinkomstbeloppen lutade i fjol allt mer mot minimibeloppet (figur 1).

År 2015 höjdes den nedre gränsen för arbetsinkomst som berättigar till arbetslöshetsförmåner till nästan 12 600 euro från tidigare 8 520 euro. I fjol hade ca en tredjedel av de försäkrade en arbetsinkomst som låg under gränsen för rätten till arbetslöshetsförmåner. Hälften av företagarna hade en pensionsgrundande arbetsinkomst på mindre än 16 000 euro.

Vid en jämförelse av närings- och affärsidkarnas FöPL-arbetsinkomster och deras beskattningsbara förvärvsinkomster konstaterades att arbetsinkomsten i snitt uppgick till 70 procent av förvärvs­inkomsterna.

Ca en tredjedel av de FöPL-försäkrade är kvinnor. Företagarkvinnornas genomsnittliga arbetsinkomst är ca 87 procent av företagarmännens. Överlag utgör de FöPL-försäkrade ca sex procent av finländarna i åldern 18–67 år. Andelarna har hållits jämna de senaste åren.

Med åldern stiger den genom­snittliga försäkrade arbetsinkomsten (figur 2). I synnerhet i åldersgrupperna nära pensionsåldern var arbetsinkomsterna klart högre än genomsnittet.

Bland nya företagare inleder nästan 40 procent med att försäkra sig enligt minimigränsen för FöPL (figur 3). Andelen har ökat kraftigt, hela 16 procentenheter på tre år. Har den kraftiga höjningen av den nedre gränsen av rätten till arbetslöshetsförmåner medfört att nya företagare nu allt oftare värderar sin arbetsinsats till ungefär minimigränsen i FöPL, 7 645 euro?

Andra populära belopp för begynnelsearbetsinkomst är den nedre gränsen för rätten till arbetslöshetsförmåner, 15 000 euro, 20 000 euro och 30 000 euro. Den genomsnittliga begynnelsearbetsinkoms-ten var 16 600 euro i fjol. Nya företagare har i snitt mindre arbetsinkomster än andra företagare i alla åldersgrupper med undantag av de allra yngsta. Det att nya företagare fastställer mindre arbetsinkomster än förr förklarar också delvis minskningen av medeltalet av de gällande arbetsinkomsterna.

Statistiken ger inte svar på varför i synnerhet minimigränsen har ökat så kraftigt i popularitet som begynnelsearbetsinkomst under de senaste åren. Det är möjligt att den ekonomiska situationen har lett till försiktighet vid fastställandet av arbetsinsatsens värde.

I början av företagsverksamheten har företagaren mycket utgifter och fastställer kanske därför arbetsinkomsten till ett för lågt belopp i förhållande till arbetsinsatsen. Hos en del motsvarar den låga arbetsinkomsten emellertid arbetsinsatsen t.ex. för att företagsverksamheten är en bisyssla.

En del företagare har låga inkomster och har kanske inte heller senare möjlighet att höja sin arbets­inkomst. Priskonkurrensaspekter kan också i vissa fall styra företagaren att minska arbetsinsatsen. FöPL-försäkringen kan också uppfattas som dyr.

Pensionsbarometern år 2017 visade att företagarnas förtroende för pensionssystemet är svagare än genomsnittet. Det är möjligt att frågan om förtroende för systemet gör företagarna fundersamma när det gäller att bestämma nivån på den försäkrade arbetsinkomsten. En del av företagarna pensionssparar också på annat sätt utöver den lagstadgade försäkringen.

En arbetsinkomst på rätt nivå är viktig för företagarens hela sociala trygghet. Om arbetsinkomsten har fastställts lågt i förhållande till arbetsinsatsen, har det betydelse inte bara för pensionen utan också­ företagarens övriga sociala trygghet, såsom sjuk- och föräldradagpenning.

Hur FöPL ska utvecklas diskuteras som bäst. Rätt nivå på arbetsinkomsten är en av frågorna.

Läs mer

FöPL-försäkrade och -arbetsinkomster

(Arbetsinkomststatistik på www.etk.fi)

Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

(Pressmeddelande på www.etk.fi 3.5.2018)

Rapporten Yrittäjien lakisääteinen eläketurva – työurat, työtulot ja rahoitus

(Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015)

FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens sociala trygghet

Företagarens arbetspension och socialförsäkringsförmåner bestäms enligt FöPL-arbetsinkomsten

Arbetsinkomsten ska motsvara värdet av företagarens arbetsinsats

Pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten på ansökan av företagaren

År 2018 är FöPL-avgiften 24,1 procent av arbetsinkomsten före 53 och efter 63 års ålder och 25,6 procent av arbetsinkomsten i åldern 53–62 år.

Nya företagare får 22 procents rabatt på pensionsavgifterna i fyra års tid

Arbetsinkomsten höjs årligen automatiskt med lönekoefficienten