AKTUELLT

Inkomstregistret tas i bruk i januari

Inkomstregisterprojektet genomför inkomstregistret inom den planerade tidtabellen så att inkomstregistret kan införas den 1 januari 2019. Leverantörerna av ekonomiförvaltningssystemen har börjat förbereda sina programvaror för inkomstregistrets införande. Systemleverantörerna har fått börja testa sina gränssnitt från 1.3.2018 i samarbete med projektet. I den första fasen kommer uppgifterna i inkomstregistret att användas av Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. De börjar testa­ de tekniska gränssnitten enligt samma tidsplan i början av mars.

Inkomstregistret ansluts till Suomi.fi ­senast 31.12.2020. Efter anslutningen är de tekniska gränssnittstjänsterna (sändning av uppgifter och datadistribution) också tillgängliga via Suomi.fi. Det blir inga ändringar i inkomstregistrets nuvarande gränssnitt, ­utan de är tillgängliga även i fortsättningen.

För företag och organisationer som använder inkomstregistret erbjuder informationsleden vid sidan av de befintliga tekniska gränssnittstjänsterna ett nytt sätt att använda inkomstregistrets tjänster.

Läs mer och prenumerera på nyhetsbrev på www.inkomstregistret.fi.

(Skatteförvaltningen)

Rehabilitering allt vanligare

I fjol fick nästan 17 000 personer arbetspensionsrehabilitering. Antalet ökade med åtta procentenheter från år 2016. De som får rehabilitering är redan nästa lika många som de som börjat få sjukpension, visar Pensionsskyddscentralens preliminära uppgifter om år 2017.

Nästan 17 000 personer fick arbetspensionsrehabilitering i fjol. Antalet ökade med åtta procentenheter från året innan och har mer än fördubblats på tio år.

Antalet rehabiliteringsklienter börjar närma sig antalet nya sjukpensionstagare. År 2017 gick 18 600 personer i sjukpension.

– Arbetspensionsrehabiliteringen har tydligt etablerat sin ställning och det satsas allt mer på den. Satsningen verkar också synas som ett minskat antal nya sjukpensionstagare, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Alandia och Veritas går samman

Veritas Pensionsförsäkring och Pensions- Alandia fusioneras i början av nästa år. Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet under Veritas' varumärke med Åbo som bas.

Efter fusionen har Veritas ca 8 200 ArPL-kunder och 11 500 FöPL-kunder. Bolaget har hand om sammanlagt ca 114 000 finländares pensionsskydd och förvaltar placeringar för 3,5 miljarder euro.Bolagen har haft ett koassuransavtal sedan år 1961 med delat ansvar för Pensions-Alandias försäkringar och med vissa gemensamma funktioner. Fusionen gör det kostnadseffektivare att driva verksamheten, eftersom man kan minimera dubbla kostnader, speciellt inom förvaltning och administration. Den årliga besparingen i administrationskostnader uppskattas till lite under en miljon euro.

– Fusionen stärker klart vår ställning som det fjärde alternativet på marknaden. Veritas kommer fortfarande att vara det minsta pensionsbolaget, men finansiellt mycket starkt. Små och medelstora företag har behov som skiljer sig från de storas, och de behöver ett mindre pensionsbolag som kan möta dem, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson. -Det innebär goda nyheter för våra kunder. Den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer att ha en positiv inverkan på våra kundåterbäringar. Samtidigt ger den oss möjligheter att ytterligare utveckla vår service.

Veritas och Alandia har en stark ställning bland svenskspråkiga kunder, men betjänar både på svenska och finska.

Kamp mot grå ekonomi på webben

Nu finns allt offentligt material om bekämpningen av grå ekonomi och ekobrott på en gemensam webbplats. Den heter Grå ekonomi och brottslighet och upprätthålls av myndigheterna i samarbete.

I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland deltar flera myndigheter som har många observationer och mycket information om ämnet genom sina lagstadgade uppgifter. Omfattningen av samarbetet mellan myndigheter och informationsutbytet i Finland är unik i hela världen. På webbplatsen finns all information samlad. Det förbättrar samhällets möjligheter att snabbt reagera mot oegentligheter.

– Under de senaste åren har myndighetssamarbetet inom övervakningen ökats målmedvetet och på det sättet har vi kunnat dra nytta av information som olika myndigheter redan har haft, konstaterar avdelningschef Matti Ruotanen på Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning.

Angår alla

På webbplatsen finns aktuell information om hur omfattande fenomen det handlar om. Där får både företag och privatpersoner råd om hur man ska gå till väga för att skydda sig mot grå ekonomi. Det är en sak som angår alla.

https://www.vero.fi/sv/grå-ekonomi-brottslighet/

Lär dig mer

Stärk din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på ­finska, men några också på svenska eller engelska.

Höstens kursprogram publiceras snart på www.etk.fi

Anmäl dig till Pensions­skyddscentralens kurser på

www.​etk.​fi/​koulutus

UTNÄMNINGAR

Tela

Vd Risto Murto från Varma fort­sätter som styrelseordförande för Arbetspensionsförsäkrarna Tela. Första vice ordförande är vd Jouko Pölönen från Ilmarinen. Andra vice ordförande är fortsättningsvis vd Timo Kietäväinen från Keva och till tredje vice ordförande har valts vd Pasi Strömberg från Eläkekassa Verso.

Pölönen och Strömberg är nya styrelsemedlemmar i likhet med vd Carl Pettersson från Veritas.

I styrelsen fortsätter vd Åsa Ceder från Pensions-Alandia, vd Satu Huber från Elo, vd Päivi Huotari från LPA, ecklesiastikrådet Leena Rantanen från Kyrkans pensionsfond, vd Timo Toropainen från Pensions­stiftelse­föreningen,och vd Kari Välimäki från Sjömanspensionskassan.

Elo

Ekon. mag Timo Hietanen har ­utnämts till direktör med ansvar för kundrelationer på Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo fr.o.m 1.4. Hietanen har tidigare arbetat som vice verkställande ­direktör med ansvar för kundrelationer och försäkringar på Etera.

Ilmarinen

Tekn. dr, ekon. mag. Kristiina Halonen har utnämnts till direktör med ansvar för tjänster med anknytning till arbetsförmåga på Ilmarinen fr.o.m. 1.6. Hon kommer närmast från Arbetshälsoinstitutet.

< 1250

Ca 40 procent av pensionärerna får mindre än 1 250 euro i pension. Två tredjedelar av dem som får en liten pension är kvinnor. Enligt statistik från 2017 var medelpensionen 1 656 euro i månaden.