Vad förändrades genom solvensreformen?

Erkko Ryynänen
Erkko Ryynänen

Erkko Ryynänen på OP-Eläkekassa svarar att man i stället för att känna till helhetsrisken nu måste veta exaktare vilka marknadsrisker marknadsvärdet av en placering är utsatt för.

– T.ex. vid finanskrisen år 2008 var största negativa effekterna förknippade med kreditriskens storlek och hävstångseffekten i extrema scenarier.

– De kan undvikas i och med att hävstångseffekten i indirekta placeringar enligt de nya reglerna påverkar det riskkapital som är bundet till instrumentet.

OP-Eläkekassas solvensnivå är 34,8 % och solvensställning 2,2.

Mikko Mursula
Mikko Mursula

Mikko Mursula på Ilmarinen understryker vikten av gemensamma spelregler.

– Solvensgränsen är en tillsynsgräns, vars syfte är att förhindra att pensionsanstalten tar orimliga risker i förhållande till sin förmåga att bära dem.

– Nu bestäms gränsen enligt enhetligare beräkningsregler i alla arbetspensionsbolag.

Själva saken, att trygga utbetalningen av pensioner, är kärnan i allt.

– Ju högre solvens bestämmelserna förutsätter, desto mindre riskhaltiga förmögenhetsposter, såsom aktier, får det finnas i placeringsportföljen, säger Mursula.

  Ilmarinens solvensnivå är 29,2 % och solvensställning 2,0.

Niina Bergring
Niina Bergring

Niina Bergring på Veritas säger detsamma. I det nya regelverket beaktas placeringsriskerna noggrannare och väsentliga omständigheter betonas.

– Vi talar inte längre om placeringsstrategi utan om solvensstrategi.

– Den praktiska placeringsverksamheten påverkades dock mycket lite. Logiken i beräkningarna kom närmare de verktyg för strategisk allokering som vi redan hade i bruk.

Veritas' solvensnivå är 29,5 % och solvensställning 2,6.

Pekka Pajamo
Pekka Pajamo

Pekka Pajamo på Varma konstaterar att solvensreformen och de styrningsprinciper för fonderingen som pensionsreformen medförde påverkar helheten.

– Ambitionen är att beakta riskerna noggrannare. När en ökning av aktievikten ökar riskerna i placeringarna, beaktas detta i beräkningen av gränsen och kravet på en risk- och solvensbedömning.

– Det nya regelverket knyter riskhanteringen tydligare till en del av pensionsanstaltens strategiska planering och samlar ihop riskanalyserna. Vi hoppas att det med tiden för med sig gemensamma best practices för branschen, säger Pajamo.

Varmas solvensnivå är 30,9 % och solvensställning 1,9.

Matias Klemelä
Matias Klemelä

Matias Klemelä på Etera ser ingen stor omvälvning.

– Troligen förändras riskhanteringens roll inte mycket till följd av reformerna.

– Alla bolag har sina egna interna riskhanteringsmetoder. Myndighetskraven är bara en synvinkel på bolagens risker och riskhantering, säger Klemelä.

– Kapitalkravet på portföljen bevakas ständigt, precis som man gjorde medan de tidigare solvensbestämmelserna var i kraft. Lagändringen har alltså inte direkt påverkat bolagets riskhantering.

Eteras solvensnivå är 15,5 % och solvensställning 1,4.

Erja Ketko
Erja Ketko

Erja Ketko på Elo ser inte heller någon stor förändring. Riskhantering har alltid varit en inbyggd del av verksamheten inom finansbranschen.

– Ändringarna är en fortsättning och en förstärkning av den tidigare utvecklingen.

Den mera detaljerade beskrivningen av riskerna syns i hur valutarisken, ränterisken eller fonderna behandlas vid beräkningen av solvensgränsen.

– ORSA stärker i sin tur sambandet mellan styrelsens strategiska beslutsfattande och riskhanteringen, summerar Ketko.

Elos solvensnivå är 24,3 % och solvensställning 1,8.

Solvensen synas hela tiden

Med solvens avses att tillgångarna räcker till för att täcka åtagandena.

I början av året trädde en del ändringar i kraft i solvensbestämmelserna i fråga om placeringsverksamheten och riskhanteringen. Sakkunniga på pensionsanstalterna för den privata sektorn ger här sin syn på hur ändringarna har påverkat det vardagliga arbetet.

Vi ställde frågor om hur placeringsverksamheten har påverkats till placeringsdirektörerna Niina Bergring på Veritas och Mikko Mursula på Ilmarinen och verkställande direktör Erkko Ryynänen på OP-Eläkekassa. Ur riskhanteringsperspektiv talar ekonomidirektör Pekka Pajamo på Varma och direktörerna med ansvar för ekonomi och riskhantering Matias Klemelä på Etera och Erja Ketko på Elo.

Siffrorna vid de intervjuade personerna talar om respektive pensionsanstalts solvens. Ju högre siffra, desto solventare pensionsanstalt.

Aktieviktens ökning (ALF) spelar också en roll. – Ökningen av aktieavkastningsbundenheten i pensionsanstalternas ansvarsskuld från tio till tjugo procent gör det möjligt för både enskilda bolag och samtidigt för hela pensionssystemet att ha mera aktieplaceringar, fortsätter Mursula.

– När den förväntade avkastningen på ränteplaceringar är låg och den förväntade avkastningen varierar mycket, har möjligheten till aktieavkastning med högre risk betydelse, betonar Ryynänen.