sakkunnig

Vad blir det kvar av lön och pension efter skatt?

Suvi Ritola

Specialsakkunnig

Pensionsskyddscentralen

Den som får ålderspension eller partiell ålderspension kan arbeta utan begränsningar. Beskattningen lindrar inkomstminskningen.

I totalpensionen kan ingå arbetspension, folkpension och garantipension. Pensionstagare kan också ha rätt till exempelvis bostadsbidrag.

Pensionen beskattas såsom förvärvsinkomst, men på bostadsbidrag betalar man ingen skatt. Pensionstagares beskattning blir lättare genom pensionsinkomstavdragen i kommun- och statsbeskattningen och grundavdraget. En pensionstagare börjar betala skatt när inkomsten är ca 860 euro. (Figur 1)

Varken arbetspensionens eller FPA-pensionens belopp påverkas om man arbetar samtidigt som man får ålderspension. Däremot kan löneinkomsten påverka bostadsbidraget till pensionstagare.

Sjukpensionärer kan arbeta vid sidan arbetspensionen och förtjäna högst 40 procent av den lön de hade innan de blev arbetsoförmögna. För dem som får partiell sjukpension är gränsen 60 procent. Sjukpensionärer kan dock alltid förtjäna minst 737,45 euro i månaden (år 2017).

Om inkomsterna går över gränsen avbryts utbetalningen av sjukpensionen och pensionen lämnas vilande. Också sjukpension från FPA lämnas vilande, om pensionstagarens inkomster överskrider 737,45 euro i månaden.

Pension och lön beskattas som förvärvsinkomst, men nettoinkomsten av dem bildas på olika sätt till följd av olika skatteavdrag och avgifter. Pensionstagares löneinkomst beskattas på samma sätt som löneinkomst i allmänhet.

Löneinkomsterna minskar pensionsinkomstavdraget; när avdraget minskar, höjs skatteprocenten. Den progressiva beskattningen skärps också i takt med att totalinkomsten ökar. Från löneinkomsten görs det å andra sidan avdrag för förvärvande av inkomst, förvärvsinkomstavdrag och arbetsinkomstavdrag.

Löntagaravgifter tas också ut från en pensionstagares lön. Arbetslöshetsförsäkringspremie (1,6 procent) tas inte ut av lönen, om löntagaren har fyllt 65 år. Arbetspensionsförsäkringsavgiften (6,15 procent i åldrarna 17–52 år och 63–67 år och 7,65 procent i åldern 53–62 år) betalas till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten som gäller för arbetstagarens åldersklass.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten är 68 år för dem som är födda år 1957 eller tidigare. Sjukförsäkringens dagpenningsavgift (1,58 procent) tas inte ut av lönen om löntagaren har fyllt 68 år eller om löneinkomsten är mindre än 14 000 euro per år.

Tabellen visar (tabell 1), hur mycket skatt en pensionstagare betalar för extra inkomst. T.ex. på 1000 euros pension är skatteprocenten 3,6. Om pensionstagaren utöver det har löneinkomster på 500 euro i månaden (6 000 euro/år), går 23,2 procent av tilläggsinkomsten till skatt. Skatte- och avgiftsprocenten på totalinkomsten är 10,1.

Till följd av samverkan av olika avdrag är skatte- och avgiftsprocenten lägre på kombinerad pensions- och löneinkomst än på samma totalinkomst som enbart består av lön eller pension.

Pension och lön samtidigt får också deltidspensionstagare och de som får partiell förtida ålderspension, som infördes i början av året.

Den som tar ut partiell ålderspension kan arbeta utan begräsningar och kan alltså fortsätta att arbeta på heltid eller minska arbetstiden enligt eget önskemål och överenskommelse med arbetsgivaren.

Den progressiva beskattningen gör att de totala inkomsterna inte minskar så mycket, om arbetet minskar. På motsvarande sätt skärps beskattningen för den som tar ut partiell ålderspension utöver sin vanliga lön.

Den som tar ut partiell ålderspension kan arbeta utan begräsningar och kan alltså fortsätta att arbeta på heltid eller minska arbetstiden enligt eget önskemål och överenskommelse med arbetsgivaren.

Den progressiva beskattningen gör att de totala inkomsterna inte minskar så mycket, om arbetet minskar. På motsvarande sätt skärps beskattningen för den som tar ut partiell ålderspension utöver sin vanliga lön.

Den som tar ut partiell ålderspension har inte rätt till folkpension eller garantipension före den ålder som berättigar till dem. När man börjar få ålders- eller sjukpension efter partiell ålderspension minskar arbetspensionens andel folkpensionen med hela det belopp som arbetspensionen skulle uppgå till, om det inte hade gjorts en förtidsminskning på grund av förtida uttag av partiell pension. Med andra ord kompenserar folkpensionen inte för förtidsminskningen som görs vid partiell förtida ålderspension. I viss mån jämnar beskattningen ut minskningen av totalpensionen efter partiell förtida ålderspension (exempel 1).

Tabell 1

Pensionstagares (65 år) skatte- och avgiftsprocent av lön och totalinkomst

Pension

Lön/år

Totalinkomst/år

Skatt och avgifter på lön, %

Skatte- och avgifts-

procent

Skatteprocent, om totalinkomsten enbart består av

pension

lön

760 e/mån

(9120 e/år)

0

9120

 

0,0

0,0

6,2

3000

12120

8,7

2,2

4,0

6,8

6000

15120

11,9

4,7

10,9

9,2

12000

21120

17,4

9,9

18,8

16,0

18000

27120

25,7

17,0

22,9

20,4

1 000 €/mån

(12 000 €/år)

0

12000

 

3,6

3,6

6,8

3000

15000

28,2

8,5

10,7

9,0

6000

18000

23,2

10,1

15,3

12,7

12000

24000

23,2

13,4

20,7

18,5

18000

30000

28,4

18,5

23,6

22,2

1 500 €/mån

(18 000 €/ år)

0

18000

 

15,3

15,3

12,7

3000

21000

30,2

17,5

18,7

15,9

6000

24000

24,0

17,5

20,7

18,5

12000

30000

22,4

18,2

23,6

22,2

18000

36000

29,5

22,4

27,1

25,8

2 000 €/mån

(24 000 €/år)

0

24000

 

20,7

20,7

18,5

3000

27000

31,6

21,9

22,8

20,3

6000

30000

23,3

21,2

23,6

22,2

12000

36000

25,6

22,3

27,1

25,8

18000

42000

33,2

26,1

29,8

28,5

2 500 €/mån

(30 000 €/år)

0

30 000

 

23,6

23,6

22,2

3000

33 000

33,4

24,5

25,5

24,1

6000

36 000

32,2

25,0

27,1

25,8

12000

42 000

32,1

26,0

29,8

28,5

18000

48 000

37,1

28,6

31,7

30,7

Tabell 2

Partiell ålderspension, inverkan på beskattningen

Födelseår 1956

• Årskullens lägsta pensionsålder 63 år 6 mån

• Lönenivåer1 800 och 2 500 euro/mån

• Intjänad pension 50 % av lönen när partiell ålderspension börjar

• Partiell förtida ålderspension 50 % vid 61 år

• Arbetar och får partiell ålderspension, 0, 50 eller 100 % av tidigare inkomst

• Folkpension förtidsminskad för 18 mån, beräknad för ensamboende

Lön före partiell ålderspension

1 800

2 500

netto

1 464

2 263

Lön samtidigt med partiell ålderspension , e/mån

 

0

900

1 800

0

1 250

2 500

Partiell ålderspension 50 %

 

382

382

382

530

530

530

Inkomster totalt

brutto

netto

382

382

1 282

1 190

2 182

1 765

530

530

1 780

1 565

3 030

2 263

Ålderspension efter partiell pension

arbetspension

folkpension

totalpension

netto

812

208

1 020

976

848

192

1 040

988

884

175

1 059

1 000

1 128

52

1 180

1 074

1 178

29

1 207

1 090

1 228

0

1 228

1 103

Ålderspension, om ingen partiell pension och arbetet inte minskar

arbetspension

folkpension

totalpension

netto

933

176

1 109

1 030

933

176

1 109

1 030

933

176

1 109

1 030

1 296

8

1 304

1 150

1 296

8

1 304

1 151

1 296

8

1 304

1 152

I exemplen ovan har skatter och avgifter räknats enligt uppgifterna år 2017 med antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Figur 1

Totalpension

Ensamboende pensionstagare, arbetspensionen antas vara 50 % av lönen.

Förtida uttag och uppskov på samma gång

Förtidsminskningen minskar också den ålderspension som betalas efter den partiella pensionen.

Det är möjligt att ta ut partiell förtida pension och fortsätta arbeta och tjäna in ny pension.

Den som arbetar efter sin lägsta pensionsålder får en uppskovsförhöjning av den outtagna delen av pensionen och på den nya pensionen för arbetet.