under luppen

Populärt med förtida pension

VILL HA ALLT

nu genast

I grannländerna tar många gärna ut hela sin pension i förtid.

Text Mika Vidlund | Illustration Jouko Ollikainen

I Finland blev det i början av året möjligt att ta ut partiell förtida ålderspension. Det betyder att den som fyllt 61 år kan börja ta ut 25 eller 50 procent av sin arbetspension i förtid. Pensionen minskar lite på grund av det förtida uttaget.

Det är tillåtet att arbeta utan begränsningar medan man får partiell ålderspension. Det är fritt fram att kombinera arbets- och pensionsinkomst som man vill.

I Norge och Sverige tar nio av tio ut hela sin ålderspension i förtid. En stor del av männen i Norge gör det så snart det är möjligt.

Också i Sverige och Norge är det möjligt att ta ut en mindre andel av pensionen, men det lockar inte lika mycket som möjligheten att ta ut allt genast. Ändå finns det flera alternativ att välja mellan än i Finland.

I Sverige kan man ta ut 25, 50 eller 75 procent av pensionen eller hela den intjänade pensionen. I Norge är alternativen följande: 20, 40, 50, 60, 80 och 100 procent.

Vid jämförelsen är det Norge som särskilt fångar intresset. Där har den nya pensionsformen blivit mycket populär. I Norge fick var tredje 62–66-åring förtida ålderspension enligt statistikuppgifter från slutet av fjolåret.

Varannan man och var femte kvinna griper chansen att ta ut pension i förtid. Män går i pension antingen genast vid den lägsta pensionsåldern eller vid 67. Av kvinnorna tar sju av tio fortfarande ut sin ålderspension vid 67 år.

Skillnaden mellan könen förklaras delvis av att en större andel av kvinnorna än av männen redan får t.ex. sjukpension eller förtidspension för offentligt anställda. Dessutom uppfyller en mindre andel av kvinnorna minimivillkoret för förtida pension, nämligen att den intjänade ålderspensionen ska vara minst lika stor som garantipensionen.

Kvinnornas högre förväntade livslängd bidrar säkert till att göra förtida pension mindre lockande och motivera till att öka på pensionskapitalet för den framtida pensionen.

Norska män bryr sig inte mycket om att den slutliga pensionen minskar, om man tar ut den i förtid. Det har man konstaterat sedan år 2011, då det blev möjligt att ta ut partiell ålderspension.

I Norge kan man ta ut pensionen i förtid vid 62 års ålder. Övergången till den nuvarande flexibla lösningen var en stor förändring jämfört med den tidigare lagstiftningen. Före år 2011 beviljades lagstadgad ålderspension inte som förtida uttag.

Offentligt anställda och hälften av löntagarna inom den privata sektorn har dock haft rätt till ett arbetsmarknadsbaserat arrangemang som erbjöd en generös förtidspension vid 62 års ålder.

I Sverige har man haft partiell förtida ålderspension i bruk i nästan tjugo år.

Den partiella pensionen blev populär under de första åren, men sedermera har intresset svalnat. Det populäraste alternativet bland möjligheterna till att ta ut en del av pensionen är att ta ut en fjärdedel, dvs. minsta möjliga andel. En motivationsfaktor har varit att det ger pensionärsstatus och rätt till pensionärsrabatter.

I Sverige kan man flexibelt gå i ålderspension från 61 års ålder. Nuvarande praxis infördes efter pensionsreformen vid millennieskiftet, då den tidigare deltidspensionen ersattes av partiell ålderspension.

I Sverige har tidig pensionering ökat tydligt år för år, men en likadan iver att ta ut pensionen i förtid som i Norge kan man inte se.

Var femte 61–64-åring i Sverige var ålderspensionerad. Män tar oftare ut pensionen än kvinnor, men skillnaden mellan könen är liten. I regel går folk i ålderspension vid 65 års ålder.

I Sverige erbjuder också tilläggspensionerna alternativ som gör att man inte har behov att ta ut den lagstadgade pensionen i förtid. Dessutom är det inte alltid skattemässigt lönsamt att ta ut pensionen. Pensionärer som är yngre än 66 år beskattas hårdare än äldre pensionärer.

Erfarenheterna i grannländerna visar att lockelsen att ta ut så mycket pension som möjligt är stor. Det har ändå inte betytt att man slutar arbeta.

Statistik från Norge visar att folk i regel har tagit ut pensionen medan de fortfarande arbetar. Sex av tio 62–66-åringar som tagit ut pension arbetade fortfarande och genomsnittsantalet arbetstimmar översteg 30 timmar i veckan.

Fler än 7 500 har ansökt

I Finland hade 6 400 personer ansökt om partiell förtida ålders- pension före maj.

Ca 1000 ansökningar har kommit in per månad. Före juni har ca 7 500 personer valt den nya pensionsformen.

Män tar oftare ut partiell ålderspension än kvinnor. De flesta sökande är födda år 1956.

De flesta tar ut 50 % av sin intjänade pension.

Endast en av tio tar ut 25 procent.

Pensionsslaget infördes i början av år 2017.

Den som har fyllt 61 år kan ansöka om partiell förtida ålderspension och fortsätta arbeta. Arbetslösa kan ansöka om den utan att gå miste om arbetslöshetsdagpenningen.

Anne Iivonen