Jorden

runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informatiker

IRLAND

Pensionsfonderna ut på bostadslånemarknaden

Pensionsfonder i Irland börjar finansiera bostadslån i år via ett separat bolag.

Bolaget The Frank Mortgage samlar in sammanlagt 250 miljoner euro av olika pensionsplacerare och lånar ut pengarna till konsumenter.

Låga räntor tvingar pensionsplacerarna att söka helt nya placeringsslag som kan ge avkastning. En striktare reglering av bankerna öppnar möjligheter också för andra att vara aktiva på bostadslånemarknaden.

The Frank Mortgage hoppas på en likadan utveckling som i Nederländerna, där värdet på pensionsbolagens placeringar i bostadslån redan uppgår till 660 miljarder euro. I Nederländerna finansieras vart femte nya bostadslån av pensionsbolagen.

Financial Times 8.3

STORBRITANNIEN

May lovar inte bevara generös indexbindning

Premiärminister Theresa May har inte lovat bevara trippelmekanismen, om de konservativa segrar i valet i juni.

Trippelmekanismen (triple lock), som etablerats som indexhöjning av grundpensionerna, höjer pensionerna årligen antingen enligt förvärvsinkomstutvecklingen, konsumentprisutvecklingen eller 2,5 procent. Den högsta av dessa tre väljs som uppräkningsgrund.

Under de senaste åren har pensionerna höjts med 2,5 procent, eftersom löneutvecklingen har varit svag och inflationen låg.

En del av de konservativa parlamentsledamöterna vill ompröva om man i fortsättningen kommer att ha rätt till trippelmekanismen. Labour har lovat ha kvar indexsystemet åtminstone till år 2025, om partiet blir valsegrare.

This is money 24.4

SVERIGE

Stort ståhej kring premiepensionen

I Sverige kräver man en striktare reglering av premiepensionssystemet och en radikal gallring bland fonderna. I Sverige styrs 2,5 procent av lönen till premiepensionen. Den försäkrade kan själva välja upp till fem olika premiepensionsfonder.

Många fonder har haft höga kostnader och låg avkastning. Två olika fondbolag misstänks för grova oegentligheter. Fonder har också sålts per telefon, fast det är förbjudet.

Statsminister Stefan Löfven har krävt att största delen av de nuvarande 850 fonderna borde gallras bort. Enligt generaldirektören för Finansinspektionen skulle det bra räcka till med 10–15 fonder.

Pensionsmyndigheten har redan gjort upp ett åtgärdsprogram, som nu ska vidare till Pensionsgruppen, där flera partier är representerade.

Expressen 24.3 & 24.4, SVT 2.5

FRANKRIKE

Macron vill förenhetliga pensionssystemen

Frankrikes nya president Emmanuel Macron utlovar stora reformer på arbetsmarknaden och i pensionssystemet.

En av de ambitiösa planerna är att slå ihop 37 olika pensionssystem till ett som behandlar anställda inom den privata och den offentliga sektorn på samma sätt.

Enligt Macron kommer det att ta minst tio år innan reformen helt har trätt i kraft. Han har lovat att pensionsåldern och pensionsförmånerna inte ska ändras under hans presidentperiod.

Macron vill också utvidga arbetslöshetsförsäkringen till att omfatta också företagare, jordbrukare och frilansar.

Macron tillträdde i maj.

Financial Times 2.3

ESTLAND

Regeringen föreslår flexibel pensionsreform

Estlands centerledda regering föreslår stora ändringar i landets pensionssystem.

Pensionsåldern ska göras flexiblare. Det ska bli möjligt att ta ut pensionen i förtid eller skjuta upp den. Förtida uttag ska göra pensionen mindre, medan senarelagt uttag ska öka den.

Estland har redan tidigare beslutat att höja pensionsåldern till 65 år. Nu föreslår regeringen att pensionsåldern ska knytas till livslängdsutvecklingen från år 2027.

Regeringen vill också minska det inkomstrelaterade elementet i det lagstadgade systemet och ersätta det med antalet år i arbete. Pensionsindex vill regeringen helt binda till statens intäkter och antalet pensionärer.

Eurofound 1.3

landspresentation

Danmark

Invånarantal: 5 700 000

Förväntad livslängd: kvinnor 82,8, män 78,8 år

Pensionsålder: 65 år (folkpension)

Starka jämnstora pensioner

Enligt den internationella pensionssystemjämförelsen Mercer Global Pension Index har Danmark världens bästa pensionssystem. I Danmark bygger pensionsskyddet till en stor del på den bosättningsbaserade folkpensionen, som är hög.

I den lagstadgade pensionsförsäkringen ingår också arbetspensionssystemet ATP, som dock spelar en liten roll i det totala pensionsskyddet. Den inkomstrelaterade pensionsförsäkringen har ordnats genom arbetsmarknadsbaserade pensioner, som omfattar mer än 80 procent av löntagarna.

Folkpensionerna bekostas med skattemedel. De arbetsmarknadsbaserade pensionerna finansieras med arbetstagar- och arbetsgivaravgifter och är i regel fullt fonderande avgiftsbestämda system. Folkpensionen består av en grunddel och ett pensionstillägg, som både är inkomstprövade. Grunddelen minskar endast på grund av pensionstagarens egna arbetsinkomster, medan pensionstillägget minskar på grund av pensionstagarens och makens gemensamma inkomster.

För full folkpension krävs 40 års bosättningstid. Folkpensionens fulla grunddel är 815 euro i månaden. Pensionstillägget är maximalt 860 euro i månaden för ensamboende och 422 euro för gifta eller sammanboende. Pensionsindexet är bundet till löneutvecklingen.

Pensionsåldern för folkpension är 65 år, men höjs till 67 år mellan åren 2019 och 2022. Från och med år 2030 ska pensionsåldern följa den förväntade livslängdens utveckling.

Administrationen av folkpensionsanstalten har centraliserats från kommunerna till Udbetaling Danmark. Den lagstadgade arbetspensionen administreras av ATP, som är en självständig pensionsanstalt.