Forskaren Anna d’Addio:

Viktigt med

bra arbetsliv

Pensionsreformen gjorde det finländska pensionssystemet ekonomiskt hållbarare. Enligt ekonomiforskaren Anna d’Addio, som gjort en lång karriär på OECD, är det utbildnings- och familjepolitiska beslut som behövs härnäst.

TEXT: PETER LINDSTRÖM | foto: HELI SORJONEN, LEHTIKUVA

Pensionsreformen gjorde det finländska pensionssystemet ekonomiskt hållbart. Anna d’Addio ger beröm för det, men inte utan reservation. Hon anser att man noga ska följa upp effekterna av reformen och uppmuntrar de pensionspolitiska beslutsfattarna att fokusera blicken på hälso- och yrkesrelaterade skillnader bland befolkningen.

– Statistiken visar att medellivslängden har ökat. Det betyder ändå inte att alla har bättre hälsa och arbetsförmåga. Forskning på olika håll i världen visar att det finns stora skillnader i fråga om livslängd och hälsotillstånd mellan olika socioekonomiska grupper.

En utmaning för de länder som har höjt pensionsåldern är enligt d'Addio att alla individer ändå inte kan arbeta längre. En del kommer oundvikligen att hamna utanför arbetslivet på grund av sjukdom mot slutet av sin yrkesbana. Den kanske viktigaste utmaningen, vid sidan av att upprätthålla arbetsförmågan, är att utveckla arbetsförhållandena. Om det är svårt på arbetsplatsen, orkar inte heller de friska bra.

– Incitamenten att utveckla arbetsförhållandena kommer främst, säger d'Addio.

Hennes tippning är att det som behövs näst är utbildnings- och familjepolitiska lösningar. Som forskare oroar hon sig för dem som löper risk att få en svag pension till följd av kort eller atypiskt yrkesliv. Som riskgrupper nämner hon kvinnor och långtidsarbetslösa. Hon vill också fästa uppmärksamhet vid kompetens och utbildning.

– Högutbildade går senare i pension, medan de med låg utbildning pensioneras klart tidigare. Vägen till ett längre arbetsliv går därför genom att förbättra arbetsförhållandena och att lyfta befolkningens kompetens, säger d’Addio.

Efter många års forskning i arbetsmarknaden tror hon att människor fortfarande kommer att försörja sig främst genom förvärvsarbete. Attityden till arbete har dock förändrats.

– Allt fler vill ha valfrihet och möjligheter att anpassa arbetet till deras behov.

Korstrycket mellan förändringen i arbetslivet och ökande önskemål sammanfattar hon i en fråga: vem ska betala och bygga upp den sociala tryggheten i en ny era.

– De som utvecklar den sociala tryggheten borde nu lösgöra sig från de traditionella lösningarna och leta efter nya former av social trygghet. Det torde också betyda att individernas ansvar för sin egen arbetsmarknadsställning och ekonomiska trygghet ökar. Samtidigt accentueras också utbildningsinstitutionernas, arbetsgivarnas och fackförbundens uppgift att stödja individen.

Anna d’Addio betonar att man med pensionspolitik inte kan lösa alla problem kring pensionerna, t.ex. snuttjobben eller ojämställdheten på arbetsmarknaden. Det behövs ett mera övergripande sätt att närma sig saken. Det behövs både sysselsättnings-, utbildnings- och socialpolitik.

– Förändringarna väller in från många håll. Ni kan inte gardera er för allt, men ni kan utveckla samhällets förmåga att lära sig nytt.

Huvudtalare på pensionskonferens i Helsingfors

Doktor Anna d’Addio var huvudtalare på en internationell forskarkonferens på Pensionsskyddscentralen i Helsingfors i maj. Diskussionen handlade om arbetslivsförändringar och pensionsreformer och deras inverkan på olika håll i världen.

Även de andra föredragen hölls av ansedda föreläsare från universitet i olika länder: Joakim Palme från Sverige, Traute Meyer från England, Dirk Hofäcker från Tyskland och Kathrin Komp, gästande forskare i Helsingfors. Föreläsningarna kommenterades av arbetslivs- och pensionsexperterna Katja Veirto, Jaakko Kiander, Noora Järnefelt och Roope Uusitalo. Inspelningar av programmet kan fortfarande ses på www.etk.fi.

Peter Lindström

vem?

Anna d’Addio

Ålder: 49

Utbildning: filosofie doktor i både ekonometri och offentlig ekonomi

Arbete: forskare vid OECD i Paris i 13 år, börjar nu med nya uppgifter vid UNESCO

Familj: make och dotter

Intressen: litteratur, matlagning, gång, pilates.

Mera familjeledigheter för män

I Finland är familjeledigheterna långa, längst i världen enligt OECD:s statistik. Forskaren Anna d’Addio påpekar att långa familjeledigheter förkortar kvinnornas arbetsliv och minskar deras förvärvsinkomster. På samma gång minskar de arbetspensionen. Familjevänligare socialpolitik diskuteras mycket inom OECD.

– I stället för hur långa familjeledigheterna är borde man tala om hur föräldrarna bättre kan pussla ihop arbetet och familjelivet. På det sättet får kvinnor möjligheter att både arbeta och ta hand om barn. Forskning visar att om man måste välja antingen eller, blir det ogynnsamt på två sätt. Det resulterar i både låg nativitet och låg sysselsättning bland kvinnor.

För att lösa det borde man garanteras både möjlighet att ta hand om små barn hemma och erbjudas förmånliga dagvårdstjänster för arbetsdagarna. Samtidigt borde ansvaret för att sköta barnen fördelas jämnare mellan föräldrarna, så att mammorna kan ta vara på arbetsmöjligheterna.

– Det behövs incitament för männen att ta ut familjeledigheter. Småbarnsfamiljer borde beaktas bättre i inkomstöverföringar och beskattning, säger d’Addio.

Peter Lindström