aktuellt

Forskarna Anna d’Addio (t.v..), Dirk Hofäcker, Traute Meyer och kommentatorerna Jaakko Kiander från Ilmarinen och Katja Veirto från Akava förbereder sig på diskussionen.
Forskarna Anna d’Addio (t.v..), Dirk Hofäcker, Traute Meyer och kommentatorerna Jaakko Kiander från Ilmarinen och Katja Veirto från Akava förbereder sig på diskussionen.

Ungdomsarbetslösheten bekymrar pensionsforskare

Förändringarna på arbetsmarknaden och låga pensioner som en följd av dem bekymrar pensionsforskare. Det diskuterades på ett internationellt seminarium på Pensionsskyddscentralen den 19 maj. I seminariet deltog nästan 130 toppexperter inom området.

Oron för unga människors ställning på arbetsmarknaden lyftes i synnerhet fram av doktor Anna d’Addio som forskat i olika länders pensionspolitik inom OECD. –Om den nuvarande utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter, kommer ojämlikheten att öka. I många länder finns en stor ungdomsarbetslöshet som medför en fattigdomsrisk, säger hon.

Biträdande professor Kathrin Komp från Helsingfors universitet betonade att det i Europa finns risk för en ”förlorad generation”. –I synnerhet i Sydeuropa har ungdomsarbetslösheten alltför länge varit alltför hög.

Professor Traute Meyer från University of Southampton berättade om en ny undersökning som pekar på att migrationen mellan EU-länderna håller på att leda till problem med pensionerna.

–Arbetskraftsinvandrarnas pensioner blir för små jämfört med den övriga befolkningen i många EU-länder. Det kan bli ett politiskt problem i framtiden, sade Meyer.

Professor Joakim Palme från Uppsala universitet påminde om den socialpolitiska paradoxen.

–Om vi endast erbjuder förmåner till de sämre lottade i samhället, är det sannolikt att vi inte lyckas avhjälpa fattigdomen. Inkomsttrygghet på alla inkomstnivåer är fortfarande viktig med tanke på jämlikheten, sammanfattade han.

Forskarnas anföranden och andra inspelningar från konferensen Changing Labour Markets, Life-Course and Pensions finns på www.etk.fi.

Peter Lindström

Män får i genomsnitt 600 euro mer i pension än kvinnor

År 2016 betalades 26 miljarder euro i arbetspensioner. Summan ökade med 700 miljoner från året innan. Inom arbetspensionssystemet gick 57 000 personer i ålderspension, fler än någonsin tidigare. Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner har minskat, men är fortfarande stor.

I arbetspensioner utbetalades 26 miljarder euro, varav största delen, 22,2 miljarder euro, bestod av ålderspensionsutgift. Sjukpensionsutgiftens andel var 1,9 miljarder och familjepensionsutgiftens 1,7 miljarder euro.

Arbetspensionsutgiften ökade med 700 miljoner euro, dvs. tre procent från året innan. De viktigaste orsakerna till ökningen var att antalet arbetspensionstagare ökade och de nya ålderspensionerna har en högre nivå än förr.

Ett rekordantal nya ålderspensionärer

I slutet av år 2016 betalades arbetspension till sammanlagt 1 457 000 personer, vilket var 19 000 fler än året innan.

Ökningen av antalet arbetspensionstagare beror på att det finns fler som får ålderspension, eftersom antalet personer som fick pension av andra slag minskade från året innan.

År 2016 gick 57 000 personer i ålderspension inom arbetspensionssystemet, vilket är fler än någonsin tidigare. Antalet nya ålderspensionstagare har mer än fördubblats på tio år.

– En orsak utöver åldersstrukturen och gallringen bland förtidspensionsmöjligheterna är förbättrad arbetsförmåga. Allt fler orkar arbeta ända till ålderspensionen, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

I fortsättningen antas antalet nya ålderspensionstagare minska något, eftersom de stora årskullarna huvudsakligen redan har gått i pension.

Män får klart bättre pensioner

Inom arbetspensionssystemet var den genomsnittliga pensionen bland de nya ålderspensionstagarna 1 771 euro i månaden, 2 036 euro bland män och 1 520 euro bland kvinnor. De nya pensionstagarnas genomsnittliga pension var tydligt större än alla pensionstagares (1 508 €/mån).

Skillnaden mellan könen var stor både bland de nya ålderspensionstagarna och bland alla ålderspensionstagare. Den genomsnittliga ålderspensionen bland nypensionerade män med arbetspension var mer än 500 euro större än bland kvinnor. Skillnaden mellan pensionerade män och kvinnor är mer än 600 euro.

– Skillnaden i arbetspension mellan könen är stor, men har minskat. För tio år sedan var manliga nya ålderspensionstagares arbetspension i genomsnitt 700 euro större än kvinnligas. Orsaken till att skillnaden minskat är att kvinnors yrkesbanor har förlängts, säger Palotie-Heino.

Medianpensionen bland nya ålderspensionstagare var 1 634 euro. Medianpensionen bland samtliga pensionstagare var 1 375 euro.

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister. FPA- och familjepensioner ingår inte i siffrorna.

Arbetspensionsförsäkringen är oberoende av nationalitet

Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) om arbetstagaren är 17–68 år och inkomsten från arbetet är minst 58,19 euro i månaden. Sommararbetare omfattas av samma regler som andra arbetstagare.

Arbetstagarens nationalitet har ingen betydelse för arbetspensionsförsäkringen. Om en sommararbetare från utlandet arbetar i Finland och är anställd av en finländsk arbetsgivare, måste arbetsgivaren försäkra arbetstagaren enligt ArPL.

Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den månad som kommer efter arbetstagarens 17-årsdag och upphör i slutet av den månad då arbetstagaren fyller 68 år.

Arbetsgivaren väljer den pensionsanstalt där de anställdas pensionsskydd ordnas. På pensionsanstalternas egna webbsidor finns detaljerad information om hur försäkring enligt ArPL ska ordnas.

Pensionsanstalternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen Arbetspension.fi.

utnämningar

Etera

MSc in Information Management Henna Ahtola har utnämnts till utvecklingschef för projektet Etera 2020.

Tradenom Jari Pylväs har utnämnts till kundchef i Mellersta Finland.

Ekon. mag. Oona Tikkanen har utnämnts till Risk Manager.

Ekon. mag. Kenneth Nyman har utnämnts till realplaceringschef.

Restonom Joonas Arnberg har utnämnts till uthyrnings- och utvecklingschef.

Paul Karlsson har utnämnts till kontaktchef vid enheten partners och kanaler.

Pensionsskyddscentralen

Jur. kand. Heli Backman har utnämnts till direktör fr.o.m. 1.1.2018. Heli Backman börjar på Pensionsskyddscentralen i mitten av augusti 2017 och kommer att efterträda Riitta Korpiluoma, som arbetar som direktör för den juridiska linjen till slutet av år 2017 och går sedan i pension. Heli Backman har sedan 8.4.2009 arbetat som direktör för pensionsförsäkringsenheten vid social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning och före det som regeringsråd sedan 1.6.2008. Hon har en bred kompetens på pensions- och socialförsäkringsområdet och en lång erfarenhet av chefsuppgifter och ledarskap. Under de senaste åren har hon lett talrika stora och betydande lagändringsprojekt.

LÄR dig mer

Stärk

din sakkunskap.

@

Pensionsskyddscentralen ordnar mångsidig utbildning om pensionsfrågor. De flesta kurser går på finska, men några också på svenska eller engelska. Några exempel på höstens kursutbud:

Grundkurs i arbetspensioner (Työeläkeasioiden perusteet, på finska), 19-28.9.

Grundkurs i arbetspensioner (på finska) 21-30.11 I kurserna ingår självstudier och närstudier.

Anmäl dig till kurserna på

www.etk.fi/koulutus

23 000

euro

Den genomsnittliga FöPL- arbetsinkomsten är ca 23 000 €. Var femte företagare låter fastställa sin arbetsinkomst nära minimigränsen (7 557 €). Förmånerna och avgifterna grundar sig på arbetsinkomsten.