STATISTIK

Arbetspensionerna blir större

och pensionsutgiften ökar

År 2015 betalades 25,3 miljarder euro ut i lagstadgade arbetspensioner. Det var drygt 800 miljoner mer än året innan. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största pensionerna.

Text Antti Karkiainen | Grafik Heidi Nyman

År 2015 gick ca 55 000 personer i ålderspension. Deras genomsnittliga arbetspension var 1 707 euro, dvs. 300 euro mer än ålderspensionstagares arbetspension i genomsnitt (1 486 €). Medelpensionen för kvinnor som gick i ålderspension var 1 515 euro och för män 2 083 euro.

FPA- och familjepensioner ingår inte i siffrorna.

Män har haft större arbetsinkomster

Bland dem som gick i pension i fjol märks skillnaden mellan män och kvinnor speciellt i den grupp som får mer än 4 000 euro i månaden i pension. Av dem är 80 procent män. Fem procent av de nyblivna pensionärerna nådde upp till mer än 4000 euros pension.

– Det säger någonting om männens roll och ställning i arbetslivet i Finland. Det håller dock så småningom på att ändras: år 2010 var 85 procent av de nypensionerade med mer än 4000 euro i pension män, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionen är en viktig inkomst

Arbetspensionen är den huvudsakliga inkomstkällan för nästan 1,5 miljoner personer i Finland. I slutet av år 2015 betalades arbetspension till ca 1 440 000 personer. Medelåldern bland ålderspensionstagare var 74,0 år.

Sammanlagt betalades 28,9 miljarder euro i lagstadgade pensioner. Arbetspensionernas andel var 25,3 miljarder euro.

Arbetspensionsutgiften ökade med ca tre procent från året innan. Arbetspensionen var 827 miljoner euro större än året innan till följd av att antalet arbetspensionstagare har ökat och pensionernas nivå stigit.

Ålderspensionernas andel av utgiften var 84 procent, sjukpensionernas andel 8 procent och familjepensionernas andel 7 procent.

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens pensionsregister.

Stora pensioner till Portugal

De i genomsnitt största pensionerna som betalas till utlandet går till Portugal. Till utlandet betalas arbetspensioner för 226 miljoner euro, en knapp procent av alla arbetspensioner.

Utomlands bodde 34 000 arbetspensionstagare. Tre femtedelar av dem är finska medborgare.

Klart flest pensioner betalades också i fjol till Sverige, till 18 700 personer. De i genomsnitt största pensionerna betalades däremot till Portugal (3 571 €), Spanien (1 791 €) och Frankrike (1 649 €). I genomsnitt var arbetspensioner som betalades till utlandet 548 euro i månaden.

Portugal har tydligt ökat i popularitet: år 2010 bodde där 102 pensionstagare, år 2015 redan 433. Samtidigt har pensionernas nivå stigit från ca 2 140 euro till nästan 3 600 euro, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.