Jorden runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder.

Läs mer på www.etk.fi

Kari Lindstedt

Informatiker

KANADA

Premiärministern återkallar höjningen av pensionsåldern

Den liberala premiärministern Justin Trudeau har lovat återkalla sin föregångares beslut om höjning av pensionsåldern.

Stephen Harpers konservativa regering planerade att höja pensionsåldern från 65 till 67 år, men den liberala regeringen har utelämnat planen ur sin första budget.

Enligt Trudeau skulle en höjning av pensionsåldern ha varit en simpel lösning på ett komplext problem. Trudeau konstaterade att jurister och bankirer inte kan jämställas med dem som har ett fysiskt arbete.

Regeringen som tillträdde i slutet av år 2015 har fått mycket synlighet och fattat radikala beslut. Den har bland annat för avsikt att legalisera cannabis för nöjesbruk nästa år och strama åt beskattningen av stormrika personer.

The Star 17.3

NEDERLÄNDERNA

Brexit ett hot mot pensionssektorn

Många är rädda för att Storbritannien ska gå ut ur EU. Brexit väcker oro bland annat i Nederländerna, som skulle förlora en viktig bundsförvant i pensionsfondernas intressebevakning.

Länderna har lobbat framgångsrikt inom EU för att hålla pensionsfonderna utanför regleringen av finansbranschen.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA planerar emellertid ett nytt solvensregelverk, och Nederländerna behöver igen brittisk hjälp för att motverka det.

Om det nya regelverket införs, blir pensionsfonderna tvungna att öka sina buffertfonder. I praktiken kan det också leda till en övergång från ett förmånsbestämt system till ett avgiftsbestämt.

IPE 25.2

PUERTO RICO

Det offentliga pensionssystemet nästan i konkurs

Det autonoma området Puerto Rico, som hör till USA, har drivits in i en allvarlig skuldkris. Ön med ca 3,6 miljoner invånare kallas redan för USA:s Grekland.

Den svaga ekonomin förvärras av att pensionssystemet för den offentliga sektorn nästan är i konkurs. Ur systemet har det beviljats generösa pensioner för offentligt anställda i flera årtionden.

Ansvaren för de offentliga pensionerna är 43 miljarder dollar, men tillgångarna bara 1,8 miljarder. De årliga pensionsutgifterna är mer än en miljard dollar större än inkomsterna och pengarna hotar ta slut snabbt.

År 2013 försökte man reformera systemet genom att höja pensionsåldern och pensionsavgifterna, men har inte lyckats genomdriva reformerna.

Reuters 8.4

SVERIGE

Invandringen stärker pensionssystemet

Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten stärker asylinvandringen det svenska pensionssystemet.

Den positiva effekten bygger på att de asylsökande är relativt unga och de kommer att arbeta och betala in pensionsavgifter under en lång tid.

Invandringen minskar sannolikheten för att man måste ta till den s.k. bromsen, som minskar de löpande pensionerna, om inkomstpensionssystemet inte är finansiellt i balans.

Enligt beräkningar har invandrare lägre inkomster än den totala befolkningen. Mindre inkomster innebär också lägre medelpensioner. Enligt uppskattning är medelpensionen år 2040 ca 130 kronor lägre än idag.

Pensionsmyndigheten 15.4

STORBRITANNIEN

Recession i 30 år för ungdomar

Enligt den brittiska tidningen The Guardian har Generation Y, som föddes på 1980- och 1990-talet, i de flesta västländer blivit förfördelad i fråga om välstånd och ekonomisk tillväxt.

De ungas inkomster och sysselsättningsläge har drabbats hårdast av kombinationen av offentlig skuldsättning, arbetslöshet och en ogynnsam försörjningskvot.

I Storbritannien har pensionärernas disponibla inkomster ökat tre gånger snabbare än ungdomarnas. I Frankrike är nyblivna pensionärers inkomster i genomsnitt högre än inkomsterna bland dem som är yngre än 50 år.

Uppgifterna i The Guardian grundar sig på ett omfattande material i databasen Luxembourg Income Study. The Guardian jämförde inkomstutvecklingen i olika åldersgrupper under de senaste trettio åren.

The Guardian 7.3

landspresentation

NORGE

Invånarantal: 5 200 000

Förväntad livslängd: kvinnor 84,1, män 80,4 (2016)

Pensionsålder: 62–75 år.

Pensionen består av många delar

Under de senaste tio åren har det norska pensionssystemet reformerats i grunden. Det finns dock övergångsbestämmelser som kommer att gälla länge.

Norrmännens pensionsskydd består av flera olika bitar. Viktigast är den bosättningsbaserade garantipensionen och den avgiftsbestämda intäktspensionen, som ingår i folkförsäkringen. De utgör ca två tredjedelar av pensionstagarnas inkomster.

Dessutom finns det obligatoriska arbetsmarknadspensioner. Många pensionstagare har också kapitalinkomster och eget pensionssparande.

Intäktspensionen tillväxer enligt inbetalda avgifter mellan 13 och 75 års ålder. Det finns ett inkomsttak på ca 6 500 euro i månaden. Medellivslängdens utveckling påverkar nya pensioner genom ett delningstal. Garantipensionen bestäms enligt försäkringstidens längd.

Intäktspensionen och garantipensionen finansieras genom ett fördelningssystem, dit staten, arbetstagarna och arbetsgivarna betalar in avgifter. Löntagarna betalar en allmän socialförsäkringsavgift, som är 7,8 procent. Arbetsgivaravgiften är olika i olika kommuner, högst 14,1 procent. Företagares försäkringsavgift är 11 procent. Försäkringsavgifterna betalas till skattemyndigheterna i samband med beskattningen.

Statens pensionsfond är en del av statsbudgeten och används också för annat än pensioner. Fondens värde är ca 750 miljarder euro. Norge har världens största pensionsfonder i proportion till BNP, mer än 200 procent.

Folkförsäkringssystemet, folketrygden, förvaltas av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Arbetsmarknadspensionerna förvaltas av livförsäkringsbolag och pensionskassor.