FORSKNING

Hur många cent är en pensionerad kvinnas euro?

Det finns inte en allenarådande sanning. Svaret beror på hur man mäter inkomsterna och om man beaktar inkomstskillnaderna bland kvinnor och bland män.

Jämställdheten mellan könen är en central värdering i det finländska samhället; enligt jämställdhetslagen ska män och kvinnor ha samma förutsättningar på alla livsområden.

Hur en pensionär klarar sig ekonomiskt beror på många faktorer. Hur stor pensionen blir beror på inkomstnivån under tiden i arbetslivet och på hur länge och hur kontinuerligt man har arbetat. Minimipensionerna är folk- och garantipension, och efterlevande makar kan få efterlevandepension.

Hur stora pensionstagarens personliga inkomster blir påverkas av inkomster utöver pensionen, såsom kapitalinkomster, och av beskattningen. Familjen spelar också en stor roll, eftersom familjemedlemmarna kan dela på sina inkomster och det är billigare att bo tillsammans än att bo ensam.

Skillnaderna mellan kvinnor och män gäller bland annat arbetsmarknadshistorien och livslängden. Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomster och kortare yrkesbana än män. Kvinnor lever också längre än män, och därför finns det fler ensamboende pensionerade kvinnor än män.

Hur blir skillnaderna synliga i pensionärernas ekonomi? Vilken betydelse har inkomstbegreppet eller ensamboendet? De här frågorna åskådliggörs i tabell 1.

Tabellen visar medelinkomstnivån bland kvinnor och män i pensionsåldern år 2013 med hjälp av fem inkomstbegrepp som kompletterar varandra. Pensionärerna har indelats efter kön och dessutom i ensamboende och sammanboende.

Studien av pensionerade kvinnors inkomster visar att ensam- boende kvinnors inkomster av egen arbetspension är 12 300 euro per år, ca 1 100 euro mindre än bland kvinnor som bor med sin familj. Skillnaden består om folk- och garantipensionen beaktas.

Om man ser till totalpensionen, dvs. beaktar efterlevandepen- sion, har ensamboende 2000 euro högre inkomst per år. Skillnaden mellan ensamboende och sammanboende minskar, om man ser till nettoinkomsten, dvs. hela inkomsten efter skatt.

Om man mäter inkomsterna med ekvivalent inkomst, där familjens sammanlagda inkomst beaktas, har ensamboende upp till 9 200 euro mindre årsinkomst än de som bor med familjen. Beroende på vilket inkomstbegrepp som används kan ensamboende pensionerade kvinnors ställning alltså vara nästan lika bra, bättre eller sämre än sammanboendes.

Också i fråga om pensionerade män spelar inkomstbegreppet en roll, men i motsats till kvinnorna är ensamboende mäns inkomster med alla mätare mindre än mäns som bor tillsammans med familjen.

De relativt sett klart mest betydande skillnaden gäller egen arbetspension. Ensamboende män har alltså haft klart mindre inkomster under sin tid i arbetslivet än män med familj. Inkomstskillnaden består också när man mäter med egenpension och totalpension, eftersom rätt få män får folk- eller efterlevandepension. När inkomsterna beskrivs med ekvivalent inkomst, är skillnaden mellan ensamboende och sammanboende män nästan 6 000 euro om året.

Variationen i proportionen mellan inkoms­terna är avsevärd, eftersom kvinnornas inkomster är 60–100 procent av männens beroende på inkomstbegrepp och familjestruktur. Det blir konkret när man jämför pensionerade kvinnors och mäns medelinkomster i relation till varandra (figur 1). Den proportionellt lägsta inkomsten har ensamboende, när jämförelsen görs utifrån egen pension, och den högsta samman- boende, när man tar ekvivalent inkomst som inkomstbegrepp.

Alltså, hur många cent är en pensionerad kvinnas euro? Det finns inte en allenarådande sanning. Svaret beror på om inkomstskillnaderna mellan könen studeras utifrån det inkomstrelaterade pensionsskyddet, det totala pensionsskyddet, den för individens självbestämmanderätt viktiga nettoin- komsten eller hela familjens inkomster.

Å andra sidan är frågan i vilken mån inkomstskillnaderna inom könen beaktas. När man studerar familjestrukturen blir det tydligt att de är viktiga.

Artikeln grundar sig på en undersökning som Pensionsskyddscentralen och Statens ekonomiska forskningscentral gjort tillsammans. Rapporten Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo ja tuloerot finns på webbplatsen www.etk.fi.

Juha Rantala, Foto Olli Häkämies

JUHA RANTALA

Nationalekonom

Pensionsskyddscentralen

Marja Riihelä, Foto Anne Iivonen

MARJA RIIHELÄ

Specialforskare

Statens ekonomiska forskningscentral

Inkomstbegrepp

Egen pension = egen arbetspension + egen folkpension och garantipension.

Totalpension = egen pension + familjepension.

Nettoinkomst= personens sammanlagda inkomst efter skatt och avgifter.

Ekvivalent inkomst= ett inkomstbegrepp för att göra olika hushålls inkomster jämförbara med beaktande av nyttan av gemensam konsumtion. Inkomsterna delas jämnt mellan familjemedlemmarna. För ensamboende är nettoinkomsten densamma som den ekvivalenta inkomsten.