AKTUELLT

Färre invalidpensioner tack vare arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringen, dvs. yrkesinriktad rehabilitering som arbetspensionsförsäkrarna erbjuder, har funnit sin plats i arbetslivet.

Under de senaste tio åren har allt fler deltagit i rehabiliteringen. I fjol deltog nästan 14 500 personer i arbetspensionsrehabilitering, drygt sex procent fler än året innan.

Arbetspensionsrehabiliteringen gav verkligt goda resultat. Tre av fyra rehabiliteringsklienter var i arbetslivet när rehabiliteringen började. Av dem återgick 68 procent i arbete.

I fjol gick ca 18 600 personer i invalidpension enligt arbetspensionssystemet. Redan idag kan man se att antalet rehabiliteringsklienter överstiger antalet nya invalidpensionstagare inom några år. Hos vissa arbetspensionsförsäkrare har det redan nåtts.

- Om utvecklingen beträffande invalidpensioneringar och arbetspensionsrehabilitering fortsätter som under de senaste åren, kommer antalet rehabiliteringsklienter att överstiga antalet nya invalidpensionstagare före utgången av årtiondet, säger direktör Eero Lankia på Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Om en person tack vare rehabiliteringen arbetar knappt två år till kompenseras de kostnader som arbetspensionssektorn annars skulle få betala som invalidpensionsutgift under samma tid.

Av alla som slutförde arbetspensionsrehabilitering i fjol gick sex procent i delinvalidpension och sju procent i full invalidpension. Det var färre än någonsin förr.

En lagändring som trädde i kraft i fjol har bidragit till att besluten om att bevilja arbetspensionsrehabilitering har ökat och besluten att bevilja invalidpension minskat. Enligt lagen ska möjligheterna till arbetspensionsrehabilitering nu alltid utredas före beslut om invalidpension.

Arbetspensionsförsäkrarna betalade i fjol sammanlagt 122 miljoner euro för arbetspensionsrehabiliteringen. Det var 10 miljoner euro mer än året innan.

EU-kommissionen är nöjd med 2017 års arbetspensionsreform

Europeiska kommissionen gav EU-länderna i maj årets rekommendationer om sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken under de följande 12–18 månaderna.

Enligt kommissionen uppfyller Finland tills vidare kriterierna i stabilitets- och tillväxtpakten, fastän t.ex. bruttoskulden utvecklas på ett oroväckande sätt. Det innebär dock ingen striktare styrning av Finlands ekonomi.

I och med att Finland kommer att ha en pensionsreform gav kommissionen ingen rekommendation om pensionerna. Kommissionen är huvudsakligen nöjd med pensionsreformen, som ska trygga en hållbar finansiering och tillräckliga pensioner.

I rekommendationerna nämns däremot social- och hälsovårdsreformen, lokala avtal på arbetsmarknaden och främjande av konkurrensen inom detaljhandeln.

www.etk.fi

Utnämningar

Elo

Ekon. mag. Johanna Hämäläinen har utnämnts till utvecklingschef för arbetshälsa i Vasa. Hon ansvarar för att stödja Elos kundföretag i deras utveckling av arbetshälsan i Österbotten. Hon har tidigare arbetat som personalchef på Citec Oy Ab.

Med. dr, specialistläkaren i företagshälsovård och arbetsmedicin Kari-Pekka Martimo har utnämnts till sakkunnigläkare vid Elo fr.o.m. 1.4. Han kommer närmast från Arbetshälsoinstitutet, där han har arbetat som ledande överläkare.

Ilmarinen

Ekon. mag. Heidi Koskinen har utnämnts till placerings- och ekonomiförvaltningsdirektör fr.o.m. 1.1. Hon ansvarar för administrationen av Ilmarinens placeringsverksamhet och bolagets externa redovisning. Hon har tidigare arbetat som placeringsadministrationsdirektör vid Ilmarinen.

Ekon. mag. Marjo Lummelahti har utnämnts till avdelningschef på Ilmarinens ekonomiavdelning fr.o.m. 1.3. Lummelahti har tidigare arbetat som huvudbokförare och systemchef på Ilmarinen.

Arbetspensionsförsäkrarna Tela

Magistern i förvaltningsvetenskaper Elina Laavi har utnämnts till chef för samhällsrelationer på Arbetspensionsförsäkrarna Tela. Hon kommer närmast från Lahtis stad där hon har arbetat som direktör med ansvar för stadens intressebevakning och sysselsättnings- och näringsärenden. Före det har hon bl.a. arbetat som ministermedarbetare vid finansministeriet.

18 600

I fjol gick 18 600 personer i pension på grund av arbetsoförmåga. Invalidpension enligt arbetspensionssystemet får sammanlagt 161 000 personer. Om sjukpension från FPA räknas med, är antalet 222 000.