Forskning

Svagare förtroende för pensionsskydet

Folkets förtroende för att pensionssystemet klarar av sin uppgift har minskat. Bara hälften av finländarna tror på att pensionen garanterar en skälig utkomst i ålderdomen.

Mervi  Takala Specialforskare Pensionsskyddscentralen
Mervi Takala Specialforskare Pensionsskyddscentralen

Folkets förtroende för pensionssystemet har mätts två gånger på Pensionsskyddscentralen, åren 2011 och 2014. Med nästan alla mått mätt har finländarnas förtroende för pensionsskyddet och pensionssystemet minskat under tre år.

År 2014 trodde man klart mycket mindre än föregående gång att pensionen garanterar en skälig inkomst i ålderdomen (figur 1). Av dem som svarat ansåg 54 procent att pensionen garanterar en skälig ålderdomstrygghet. Av kvinnorna var mindre än hälften av den åsikten. Tre år tidigare trodde 62 procent av dem som svarade att ålderspensionen kommer att räcka till en skälig utkomst. Att pensionen garanterar en skälig utkomst om personen blir arbetsoförmögen, är något som 37 procent av dem som svarade höll med om. Andelen som höll med påståendet var betydligt högre den tidigare gången. skillnaden mellan de två mättidpunkterna är 10 procentenheter. Av kvinnorna håller nu endast en tredjedel med påståendet, av männen 42 procent.

Påståendet att pensionen garanterar en skälig utkomst om en familjeförsörjare dör får medhåll av endast 29 procent av dem som svarat. De i de högre åldersgrupperna var sällan av samma åsikt, andelen av dem som höll med hade bland dem sjunkit med ca 20 procentenheter.

Egna erfarenheter av pensioner ökade förtroendet. De som redan pensionerats var oftare av den åsikten att de utlovade pensionerna kommer att kunna betalas ut i framtiden. De förvärvsarbetande litade avsevärt mindre på detta. Endast var fjärde förvärvsarbetande trodde att pensionerna kommer att kunna betalas i framtiden.

Finländarna anser inte att pensionssystemet är rättvist. I fjol ansåg 30 procent av dem som svarade att pensionssystemet är rättvist och av annan åsikt var 58 procent (figur 2).

I mätningen för tre år sedan var 36 procent av dem som svarade av den åsikten att pensionssystemet är rättvist. Speciellt hade andelen minskat bland män.

Unga människors uppfattning om huruvida pensionsskyddet är rättvist var nu på en lägre nivå än den var vid föregående mätning (figur 3). De allra yngsta av dem som svarade var ändå oftare än de i medelåldern av den åsikten att pensionssystemet är rättvist. I gruppen högt utbildade var nu andelen som var av den åsikten att pensionssystemet är rättvist på en betydligt lägre nivå än i den föregående mätningen, men ändå fortfarande på en högre nivå än i de andra utbildningsgrupperna. I och med att befolkningen åldras är oron för de ungas betalningsbörda något som lyfts fram allt oftare. I enkäten framfördes påståendet ”yngre generationer får betala för mycket för pensionerna”. Tidigare ansåg sextio procent av dem som svarade att de yngres betalningsbörda är för stor. Mellan män och kvinnor fanns inga stora skillnader i hur de förhöll sig till påståendet. År 2014 hade andelen som var av samma åsikt sjunkit till 53 pro-cent och speciellt kvinnorna var nu mer sällan av samma åsikt.

Jämfört med den tidigare mätningen hade de äldres attityder ändrats: år 2011 var 48 procent av de som fyllt 65 år av den åsikten att de yngres betalningsbörda var för stor, medan nu var bara 29 procent av den åsikten. De yngre höll oftare med påståendet än vad de äldre åldersgrupperna gjorde.

Folkets förtroende för pensionsskyddet är på en betydligt lägre nivå än vad det var för tre år sedan. Förtroendet eller misstroendet för pensionsskyddet bedömdes i svaren utifrån egna erfarenheter och även utifrån den offentliga debatten.

Enligt svaren sänker det svaga allmänna ekonomiska läget och den kritiska uppmärksamhet med vilken pensioner behandlas i offentligheten förtroendet för pensionsskyddet.

Rapporten på webben: Mervi Takala, ­

Luottamus eläketurvaan vuosina 2011 ja 2014.

Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2015.

Ladda ner på www.etk.fi

Figur 1: Andel som är av samma åsikt med påståendet
Figur 1: Andel som är av samma åsikt med påståendet
Figur 2: Andel som håller med påståendet ”Pensionssystemet är rättvist”  fördelad enligt ålder och kön
Figur 2: Andel som håller med påståendet ”Pensionssystemet är rättvist” fördelad enligt ålder och kön
Figur 3: Andel som håller med påståendet ”Yngre generationer får betala för  mycket för pensionerna” fördelad enligt ålder och kön
Figur 3: Andel som håller med påståendet ”Yngre generationer får betala för mycket för pensionerna” fördelad enligt ålder och kön

Förtroendet har mätts

Förtroendet för pensionsskyddet har undersökts av Pensionsskyddscentralen åren 2011 och 2014. I båda enkäterna var svarens antal över 2 000. Enkäten sändes till finländare i åldern 18-67 år.