Pensionsreformen

framskrider

Förslagen till lagändringar för pensionsreformen är nästan färdiga. Regeringen lämnar sin proposition till riksdagen i höst.

Text Anne Iivonen Illustration Jouko Ollikainen

De nya åldersgränserna för pension gäller dem som är födda år 1955 eller senare. Reformen gäller varken löpande pensioner eller pensioner som tjänats in före år 2017.

Den lägsta åldern för ålderspension höjs fr.o.m. år 2017 med 3 månader per år, tills den är 65 år. Utöver den lägsta åldern beräknas också en målsatt pensionsålder för varje årskull. Från år 2027 knyts pensionsåldern till livslängden och social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen den lägsta pensionsåldern. Pensionsåldern höjs inom både den privata och den offentliga sektorn. De yrkesbaserade pensionsåldrarna inom den offentliga sektorn höjs också.

Lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner och pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan slås samman till en pensionslag för den offentliga sektorn.

Partiell ålderspension införs i stället för deltidspension. Det innebär att man kan ta ut 25 eller 50 procent av sin intjänade arbetspension tidigast vid 61 års ålder. Det spelar ingen roll om man fortsätter att arbeta eller lämnar arbetslivet.

Arbetslivspension är en också en ny pensionsform. Arbetslivspension kan under vissa förutsättningar beviljas den som fyllt 63 år och har en nedsatt arbetsförmåga och har haft tungt och slitsamt arbete i minst 38 år.

Arbetslivspensionen är ett slags sjukpension. För att få arbetslivspension måste man ha en sjukdom, ett lyte eller en skada av någon grad, dvs. arbetsförmågan måste vara nedsatt i någon mån. Bedömningen av tiden i arbete grundar sig på registeruppgifter. I motiveringen till regeringspropositionen beskrivs omständigheter som gör arbetet särskilt ansträngande och slitsamt.

I motsats till invalidpension beaktas den återstående tiden till den lägsta pensionsåldern inte i arbetslivspensionen. Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in tills pensionen börjar.

Pensionstillväxten blir enhetlig. Den nedre åldersgränsen för intjäning av pension blir 17 år för arbetstagare och 18 år för företagare. Pensionstillväxten är 1,5 procent av årsinkomsten i alla åldersgrupper. Såväl bonustillväxten som den förhöjda tillväxten för vissa åldersgrupper avskaffas.

Ett undantag utgörs dock av 53–62-åringarna, som tjänar in pension enligt 1,7 procent under en övergångsperiod till utgången av år 2025.

Läs mer: Pensionsreformen.fi

Tungt arbete som kan ge arbetslivspension

Vid bedömningen av belastningen i arbetet beaktas både fysisk och psykosocial belastning. Sådana egenskaper hos arbete som medför ansträngning och slitage ska räknas upp i lagen.

Faktorer som orsakar fysisk eller psykosocial belastning är bl.a. belastande arbetsrörelser, synnerligen krävande interaktivt arbete eller uppgifter med hög risk för olycksfall eller uppenbart hot om våld. Återkommande nattarbete, långa arbetspass och tung skyddsutrustning räknas också upp.