reportage

Europaparlamentarikerna väljs med direkt folkval vart femte år. ­Parlamentet har 751 ledamöter.
Europaparlamentarikerna väljs med direkt folkval vart femte år. ­Parlamentet har 751 ledamöter.

europa söker

en ny riktning

I Europa börjar man se mer på arbetsförmågan än åldern som kriterium för pension. Men förbättras arbetsförmågan i den takt man tror, frågar pensionslobbaren Wolfgang Schulz-Weidner.

Text Peter Lindström Foto Thierry Charlier

Den erfarna pensionslobbaren är bekymrad. I Bryssel håller européernas pensionsskydd på att bli i kläm mellan den ekonomiska politiken och den fria konkurrensen. Schulz-Weidner jobbar på de europeiska socialförsäkringsinstitutionernas intressebevakare ESIP, bara ett stenkast från Europaparlamentet.

– Kommissionen ser inte längre ålderdomen som en social risk. Enligt kommissionens värderingar ska folk arbeta så länge som möjligt, oberoende av ålder. Till exempel László Andor, tidigare kommissionär med ansvar för sociala frågor, anser att en lagstadgad pensionsålder är en föråldrad tanke. Arbetsförmågan har efterträtt åldern som pensioneringskriterium, säger Schulz-Weidner om den politiska riktningen.

Schulz-Weidner har följt EU:s pensionspolitik sedan mitten av 1990-talet. Han undrar hur lätt EU-kommissionen tror att längre livslängd ska leda till bättre arbetsförmåga och längre arbetsliv.

I Europa råder en illusion om att folk kan arbeta längre och längre. Jag misstänker att arbetsförmågan inte förbättras i den takt man tror, suckar Schulz-Weidner.

Pensionspolitiken blev ekonomisk politik

Den förändrade attityden till pensionsålder och arbetsförmåga är en följd av EU:s ekonomiska politik. Kriserna i medlemsstaternas offentliga finanser har drivit på förändringen.

EU vill reglera medlemsstaternas pensionssystem mer än idag, eftersom pensionerna utgör en betydande del av många medlemsstaters offentliga ekonomi. Den lagstadgade arbetspensionen i Finland är ett undantag: i nationalräkenskaperna räknas pensionerna som en del av den offentliga ekonomin, men i praktiken har pensionspengarna separerats från statsbudgeten.

– Finland känner kanske inte av ett likadant skuldtryck som t.ex. Belgien, som kommissionen som bäst uppmanar att höja pensionsåldern. Men Finland kan lätt hamna i samma situation, se er för.

Fri försäkringsmarknad

– Kommissionen har som mål att i synnerhet utveckla arbetsmarknadspensionerna och de frivilliga pensionsförsäkringarna. Sådana sköts huvudsakligen av försäkrings- och fondbolag. Kommissionen anser att det lagstadgade, skattefinansierade pensionsskyddet ska vara minimalt och bara motverka pensionärsfattigdom.

Den andra och tredje pelarens pensioner är viktiga för kommissionen för att de sällan är obligatoriska för alla. De omfattas av den fria konkurrensen inom EU. En enorm europeisk marknad kan öppnas för försäkrings- och finansbolagen.

– Finlands anslutningsfördrag har skyddat ert nationella pensionsskydd på ett smart sätt. Redan på 1990-talet tvingade EU t.ex. de franska lantbruksproducenternas tilläggspensionssystem Coreva att bli en del av den fritt konkurrerande försäkringsverksamheten.

Arbetsplats under ostkupan

Den fria rörligheten för medborgare är en av EU:s grundprinciper, och det märks här. Mer än en tredjedel av invånarna i Bryssel är utlänningar. EU, Nato och andra internationella organisationer sysselsätter nästan 40 000 personer.

– Jag älskar den här staden och människorna här, säger Wolfgang Schulz-Weidner. –Bryssel är ett mångspråkigt och mångkulturellt centrum för internationell politik. Det kräver dock tid och avslöjar långsamt sina pärlor.

Schulz-Weidner ser sig själv som privilegierad. Stationeringsorten i Europas kärna ger nya tankar om socialförsäkringen så gott som varje dag.

– Men Bryssel är också en konstgjord organism som andas av byråkrati och saknar kontakt med verkligheten utanför. Vi byråkrater brukar skämta om att vi lever här som under en ostkupa.

Finska arbetspensioner är skyddade mot ­ gränsöverskridande konkurrens

Arbetspensionsförsäkringens ställning bestämdes när Finland anslöt sig till EU år 1995. Till anslutningsfördraget fogades en klausul som håller pensionsanstalterna inom den privata sektorn utanför EU:s livförsäkringsdirektiv.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen får endast bedriva lagstadgad arbetspensionsförsäkring. De får inte konkurrera om annan försäkringsverksamhet med andra försäkringsbolag.

Utländska pensionsbolag får bedriva verksamhet i Finland, men endast enligt finsk lagstiftning.

Det finska arbetspensionssystemets EU-rättsliga ställning är etablerad och erkänd. EU-kommissionen kan ifrågasätta den endast om Finland självt ändrar regleringen och verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionssystemet på ett väsentligt sätt, t.ex. använder arbetspensionsfonderna till annat än pensioner.

Ett stycke Berlin i Bryssel. En bit av muren utanför parlamentet, nära Schulz-Weidners arbetsplats.

vem?

Wolfgang Schulz-Weidner

Ålder: 59 år

Utbildning: Jurist, har disputerat om genforskningens betydelse för rättssystemet och socialförsäkringen Ständig representant för de tyska socialförsäkringsinstitutionernas intressebevakare Deutsche Sozialversicherung i Bryssel sedan år 1996, pensionspolitisk rådgivare vid ESIP sedan år 2002

Familj: Sambo

Intressen: Matlagning tillsammas med vänner, historia, musik, frimärks- och mineraliesamlande

ESIP är på en annan linje än kommissionen. Vi vill att medlemsstaterna fortsättningsvis själva får besluta om den sociala tryggheten, säger Wolfgang Schulz-Weidner.
ESIP är på en annan linje än kommissionen. Vi vill att medlemsstaterna fortsättningsvis själva får besluta om den sociala tryggheten, säger Wolfgang Schulz-Weidner.
Wolfgang Schulz-­Weidner talar för nationell social trygghet, men känner sig hemma i Bryssels politiska kärna.
Wolfgang Schulz-­Weidner talar för nationell social trygghet, men känner sig hemma i Bryssels politiska kärna.

Pensionslobbare i Bryssel

ESIP – European Social Insurance Platform

Intressebevakare för de lagstadgade socialförsäkringsinstitutionerna.

Finländska medlemmar är Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

www.esip.eu

AEIP – The European Association of Paritarian Institutions

Intressebevakare för arbetsmarknadsorganisationernas social- och pensionsförsäkringsin-stitutioner.

Finländsk medlem är Arbetspensionsförsäkrarna Tela, medan Arbetslöshetsförsäkringsfonden är samarbetspartner.

www.aeip.net

PensionsEurope

Intressebevakare för yrkes- och branschanknuten tilläggspensionsförsäkring.

Finländsk medlem är pensionsstiftelseföreningen Eläkesäätiö­yhdistys – ESY ry.

www.pensionseurope.eu