asiantuntija

Luottamus eläketurvaan heikentynyt

Kansalaisten luottamus siihen, että eläkejärjestelmä kykenee täyttämään tehtävänsä, on vähentynyt. Vain puolet suomalaisista uskoo, että eläke ­takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

Mervi Takala Erikoistutkija Eläketurvakeskus
Mervi Takala Erikoistutkija Eläketurvakeskus

Kansalaisten luottamusta eläketurvaan on mitattu Eläketurvakeskuksessa kahdesti, vuosina 2011 ja 2014. Lähes kaikilla mittareilla mitattuna suomalaisten luottamus eläketurvaa ja eläkejärjestelmää kohtaan on laskenut kolmessa vuodessa.

Vuonna 2014 uskottiin edellistä kertaa selvästi vähemmän siihen, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa (kuvio 1). Vastaajista 54 prosenttia katsoi eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Naisista alle puolet ajatteli näin. Kolme vuotta aiemmin 62 prosenttia vastaajista uskoi vanhuuseläkkeen riittävän kohtuulliseen toimeentuloon.

Siihen, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi, uskoi vastaajista 37 prosenttia. Samaa mieltä olevien osuus oli edellisellä kerralla selvästi korkeampi: kahden mittausajankohdan ero on 10 prosenttiyksikköä. Naisista enää kolmannes on väitteen kanssa samaa mieltä, miehistä 42 prosenttia.

Sen väitteen kanssa, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee, samaa mieltä oli vain 29 prosenttia vastaajista. Ikääntyneet olivat harvoin samaa mieltä, samaa mieltä olevien osuus oli heidän keskuudessaan alentunut parikymmentä prosenttiyksikköä.

Omat kokemukset eläkkeistä kasvattivat luottavaisten osuutta. Eläkkeellä jo olevat olivat muita yleisemmin sitä mieltä, että luvatut eläkkeet kyetään jatkossakin maksamaan.

Työssä käyvät luottivat tähän selvästi vähemmän. Vain joka neljäs työssä käyvä uskoi, että luvatut eläkkeet kyetään tulevaisuudessa maksamaan.

Suomalaiset eivät pidä eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena. Viime vuonna vastaajista 30 prosenttia piti eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena ja eri mieltä oli 58 prosenttia (kuvio 2).

Kolmen vuoden takaisessa mittauksessa 36 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen. Erityisesti miesten osuudessa oli tapahtunut selvää alentumista.

Nuorten käsitys eläketurvan oikeudenmukaisuudesta oli alhaisemmalla tasolla kuin se oli edellisessä mittauksessa (kuvio 3). Kaikkein nuorimmat vastaajat olivat kuitenkin keski-ikäisiä useammin sitä mieltä, että eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen.

Korkeimmin koulutettujen ryhmässä arvio eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta oli selvästi alemmalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa, mutta on kuitenkin edelleen muita koulutusryhmiä korkeammalla tasolla.

Väestön vanhenemisen myötä huoli nuorten maksutaakasta on noussut esiin tavan takaa. Kyselyssä esitettiin väite ”nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi”. Aiemmin kuusikymmentä prosenttia vastanneista katsoi, että nuorten maksutaakka on liian suuri. Miesten ja naisten välillä ei ollut suurta eroa suhtautumisessa.

Vuonna 2014 väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuus oli laskenut 53 prosenttiin ja erityisesti naiset olivat aiempaa harvemmin samaa mieltä.

Edelliseen mittaukseen verrattuna ikääntyneiden asenteet olivat muuttuneet: kun vuonna 2011 yli 65-vuotiaista 48 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorten maksutaakka on liian iso, nyttemmin tätä mieltä oli enää 29 prosenttia. Nuoret olivat väitteen kanssa useammin samaa mieltä kuin vanhemmat ikäryhmät.

Kansalaisten luottamus eläketurvaan on selvästi alemmalla tasolla kuin se oli kolme vuotta aiemmin. Eläketurvaa kohtaan tunnettua luottamusta tai epäluottamusta arvioitiin vastauksissa paitsi oman kokemuksen myös julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta.

Vastausten mukaan yleisen taloudellisen tilanteen kehnous ja eläkkeitä käsittelevä kriittinen julkisuus vähentävät kansalaisten luottamusta eläketurvaan.

Raportti verkossa: Mervi Takala, ­

Luottamus eläketurvaan vuosina 2011 ja 2014.

Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2015.

Lataa verkossa www.etk.fi

Kuvio 1: Samaa mieltä väitteiden kanssa olevien osuudet
Kuvio 1: Samaa mieltä väitteiden kanssa olevien osuudet
Kuvio 2: 
”Eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen” -väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuudet sukupuolen ja iän mukaan
Kuvio 2: ”Eläkejärjestelmä on oikeudenmukainen” -väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuudet sukupuolen ja iän mukaan
Kuvio 3: ”Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi” -väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuudet sukupuolen mukaan
Kuvio 3: ”Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi” -väitteen kanssa samaa mieltä olevien osuudet sukupuolen mukaan

Luottamusta mitattu

Luottamusta eläketurvaan on Eläketurvakeskuksessa tutkittu vuosina 2011 ja 2014. Molemmissa kyselyissä on saatu yli 2 000 vastausta.

Kysely lähetettiin 18–67-vuotiaille suomalaisille.