Eläkeuudistus etenee

Eläkeuudistuksen lakimuutosehdotukset ovat paraikaa kuultavana. Uudet lait tulisivat voimaan 2017. Eduskunta saa kesän lopulla käsiteltäväkseen hallituksen esityksen.

Teksti Anne Iivonen Piirros Jouko Ollikainen

Uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Uudistus ei koske jo maksussa olevia eläkkeitä eikä ennen vuotta 2017 karttuneita eläkkeitä.

Alaikäraja vanhuuseläkkeessä nousee vuodesta 2017 alkaen 3 kuukaudella vuodessa, kunnes saavuttaa 65 vuotta. Alarajan lisäksi lasketaan tavoite-eläkeikä kullekin ikäluokalle.

Vuodesta 2027 lähtien eläkeikäraja sidotaan elinikään, ja STM vahvistaa vuosittain eläkeiän alarajan.

Eläkeikä nousee myös julkisella sektorilla yksityisen sektorin tapaan. Myös julkisen puolen ammatillisia eläkeikiä korotetaan.

Kunnallinen eläkelaki (KuEL) yhdistetään valtion eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain kanssa uudeksi julkisen sektorin eläkelaiksi (JuEL).

Uudistus tuo myös kokonaan uusia eläkelajeja. Nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sen voi ottaa joko 25- tai 50-prosenttisena kertyneestä työeläkkeestä aikaisintaan 61-vuotiaana. Sillä ei ole merkitystä, jatkaako työntekoa tai siirtyykö pois työelämästä.

Uudistuksessa voimaan tulee myös työuraeläke. Se voidaan tietyin edellytyksin myöntää 63-vuotiaille, joilla on vähentynyt työkyky ja vähintään 38 vuoden työura raskaassa ja kuluttavassa työssä.

Työuraeläke on työkyvyttömyyseläkkeen alalaji. Sen saajalla on oltava jonkinasteista sairautta, vikaa tai vammaa eli jotain työkyvyn alenemaa. Rekisteritiedot ovat työhistorian keston pohjana. Hallituksen esityksen perusteluihin kuvataan, mikä tekee töistä erityisen rasittavaa ja kuluttavaa.

Toisin kuin työkyvyttömyyseläkkeessä, työuraeläkkeessä ei oteta huomioon alimpaan eläkeikään jäljellä olevaa aikaa. Työuraeläkkeen määrä on sen alkamiseen mennessä kertynyt eläke.

Eläkekarttumat yhdenmukaistuvat uudistuksessa. Karttumisen alaikäraja on työntekijöille 17 ja yrittäjille 18 vuotta. Eläkettä karttuu kaikissa ikäryhmissä 1,5 prosenttia vuosiansioista. Enää ei olisi sen paremmin superkarttumia kuin korotettuja karttumiakaan tietyille aikajaksoille. Sen sijaan koko työuralta kertyy eläkettä kaikille yhtäläisten periaatteiden mukaisesti.

Poikkeuksena ovat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saakka.

Lue lisää: Eläkeuudistus.fi

Eduskuntaan loppukesästä

Eduskunta päättää eläkeuudistuksen lopullisesta sisällöstä. Lakeina eläkeuudistuksen sisältö on tarkoitettu voimaan vuoden 2017 alusta.

Työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle loppukesästä. Työeläkeuudistus tulisi voimaan vuoden 2017 alusta.

Uudistus ei koske jo maksussa olevia eläkkeitä eikä ennen vuotta 2017 karttuneita eläkkeitä. Uusi eläkeikä koskee vain vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.