eläkeuudistus 2017

Päivä päivältä

lähempänä

Viime syksynä työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelema eläkeratkaisu jätti auki monia isoja ja pieniä yksityiskohtia.

Teksti: Anne Iivonen

Eläkeuudistuksen valmistelusta kerrotaan  tuoreeltaan Eläkeuudistus.fi -verkkopalvelussa.
Eläkeuudistuksen valmistelusta kerrotaan tuoreeltaan Eläkeuudistus.fi -verkkopalvelussa.

Näitä on talven mittaan ratkottu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmässä viilattaessa lakipykäliä lopulliseen muotoon.

Jo nyt varaudutaan tietojärjestelmä muutoksiin, jotta lakiuudistus istuu saumattomasti nykyisten työeläkelakien jatkoksi. Muutoksista tarvitaan tieto lainvalmistelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta järjestelmämuutokset ehditään tehdä ja testata ajoissa.

Jatkovalmistelut ovat edenneet pitkälle STM:n ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä. Niin sanotussa parttiryhmän jatkovalmisteluissa syntyy 2017 työeläkeuudistuksen lainsäädännön runkopaperi, hallituksen esitys eduskunnalle.

Eläketurvakeskus (ETK) antaa omaa osaamistaan valmistelun tueksi. ETK:n lakilinjan johtaja Riitta Korpiluoma painottaa, että huhtikuu on vielä lainsäädännön valmistelun työteliästä aikaa.

– Tavoitteena on, että hallituksen esitys valmistuu kevään aikana, ja sen pitää käydä vielä laintarkastuksessa ja käännettävänä toiselle kotimaiselle kielelle, Korpiluoma sanoo.

– Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke ovat molemmat uusia eläkemuotoja, joten ne pitää saumattomasti sovittaa eläkejärjestelmän kokonaisuuteen, Korpiluoma kertoo.

Samaan aikaan tulkintaryhmä on asettanut kaksi alatyöryhmää valmistelemaan uusien säännösten soveltamisohjeita. Lisäksi ETK:ssa suunnitellaan jo uuden lain mukanaan tuomia koulutustarpeita.

Julkisen sektorin eläkejärjestelmiä neuvoteltu eläkeratkaisu koskee niin ikään. STM:ssä valmistellaan samanaikaisesti uutta julkisten alojen työeläkelakia, johon yhdistettäisiin nykyiset kunnallisen ja valtion eläkelain sekä eräät muut julkisten alojen eläkesäännökset. Tähän uuteen lakiin liitetään myös neuvotteluratkaisusta johtuvat uudet säännökset.

Eduskuntavaalit ovat 19. huhtikuuta. Kun lakipaketti on virkamiesten käsistä valmis, seuraava hallitus antaa sen alkusyksystä esityksenään eduskunnalle.

Vaaleissa valittu eduskunta päättää työeläkeuudistuksen lopullisesta sisällöstä. Lakeina uudistus on tarkoitettu voimaan 2017.

Pikakelaus uudistuksesta

Työeläkeuudistuksessa eläkkeen karttuma olisi kaikille ikäryhmille 1,5 prosenttia vuosiansioista. Poikkeuksena 53–62-vuotiaat saisivat siirtymäkaudella korotettua karttumaa (1,7).

Työeläkettä alkaisi karttua jo 17-vuotiaana tehdystä työstä. Eläke kertyisi myös palkansaajan työeläkemaksun osalta.

Ikärajoihin muutokset heijastuisivat portaittain. Eläkeikään vaikutukset alkaisivat purra 2018 lähtien. Vuonna 1955 syntyneet olisi ensimmäisen ikäryhmä, jonka alin vanhuuseläkeikä nousee nykyisestä 63 ikävuodesta. Vanhuuseläkkeelle he voisivat siirtyä täytettyään 63 vuotta ja kolme kuukautta.

Eläkeikää korotetaan kolme kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Siten 1962 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jonka alin eläkeikä on 65 vuotta. 2030:sta lähtien eläkeikä kytkeytyy elinajan kehitykseen.

Uusia eläkelajeja uudistuksessa ovat työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove). Työuraeläke myönnettäisiin 63 vuotta täyttäneille tietyin edellytyksin. 61 vuotta täyttäneillä ove:ssa on mahdollista nostaa neljännes tai puolet kertyneestä työeläkkeestä riippumatta siitä, jatkaako työntekoa tai siirtyykö pois työelämästä.

Varhennysvähennys napsaisee siivun eläkkeestä jokaiselta alimman eläkeiän alarajan alittavalta kuukaudelta.