Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut

Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

Raportissa tarkastellaan työ- eläkelaitosten, Kelan, TE-palve- luiden, työnantajien, kuntoutuksen palveluntuottajien ja tervey- denhuollon yhteistyötä työkyky- ongelmia kokevien ihmisten työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Tutkimus perustuu työkyky- ja kuntoutusasioiden parissa työskentelevien ammattilaisten haastatteluihin.

Tekijät: Jyri Liukko

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2015

Miten elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseen?

Tutkimus rinnastaa elinaikakertoimen erilaisiin eläkettä pysyvästi leikkaaviin taloudellisiin kannustimiin. Erityisesti varhennetun vanhuuseläkkeen ja pysyvän eläkkeen pienenemisen valinneiden ja julkisella sektorilla ennen henkilökohtaista eläkeikää eläkkeelle jääneiden palkansaajien ominaisuuksia tarkastellaan.

Tekijät: Satu Nivalainen

Sarja: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2015

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

Raportissa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja lasku- tapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuo- sina 1996–2014.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 03/2015

Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta

Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoteen 2013 kohdistuneen kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja, kuten tietoa mak- setuista eläkkeistä ja kustan- nustenjaon rahavirroista. Rapor- tissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kus- tannustenjakoa koskevista säädöksistä ja ohjeista.

Tekijät: Meeri Kesälä ja Eliisa Ryynänen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 02/2015

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje