asiantuntija

Eläkeläistyö hoivaa ja kuljetusta

Yleisimmin eläkeläisten työ on hoiva- tai kuljetusalalla. Myös eläkeläisten ammatit ovat jakautuneet vahvasti sukupuolen mukaan.

Kun henkilöjoukko rajataan 63–74-vuotiaisiin vanhuuseläkettä saaviin, runsaat 40 000 henkilöä kävi töissä vuosien 2010–2012 lopussa. Tieto perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistoon.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistosta poimittiin 63–74-vuotiaat henkilöt, jotka olivat työssä vuosien 2010, 2011 tai 2012 lopussa. Näin saatu työllisten joukko oli 110 000 henkilöä, joista puolet sai eläkettä. Eläkkeensaajista kolme neljästä oli vanhuuseläkkeellä. Yli 68-vuotiaita työssä käyneistä oli 1 600 henkilöä.

Runsaan 40 000 eläkeläisen joukosta kymmenen prosenttia teki töitä kuljetustyöntekijöinä. Lähes yhtä paljon oli hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä. Kolmanneksi nousivat palvelutyöntekijät, joihin luetaan muun muassa kiinteistöhuollon työntekijät. Seuraavana olivat opettajat ja opetusalan asiantuntijat, joista merkittävä osa työskenteli kansalaisopistoissa.

Tulos ei hämmästytä, koska nämä ammattiryhmät ovat suuria. Myöskään selkeät erot miesten ja naisten välillä eivät yllätä. Sen sijaan yllättävänä voi pitää joidenkin ammattiryhmien yleisyyttä eläkeläisten keskuudessa, vaikka ammatti ei muuten olisikaan yhtä yleinen.

Varovaisesti voi arvioida, että asiantuntijatyötä tekevät jatkavat työntekoa yli eläkeiän yleisemmin kuin työntekijät. Työntekijät jäävät ehkä pikaisemmin eläkkeelle ja tekevät töitä sitten eläkkeen ohella.

Naisia 63 vuotta täyttäneiden eläkeläisten joukossa oli 18 300, miehiä 22 000. Miesten osuus työllisistä vanhuuseläkeläisistä on siten 54 prosenttia. Sen sijaan naisia on yli puolet niistä 63 vuotta täyttäneistä työllisistä, jotka eivät saa eläkettä.

Miehet siis tekevät enemmän töitä eläkkeen rinnalla, kun taas naiset jatkavat työssä useammin ilman eläkettä.

Tilastoista ilmenee, että naiset hoitavat, siivoavat, myyvät ja opettavat. Eläkeläisnaiset tekevät töitä lähihoitajina sosiaalialalla tai sairaanhoitajina. Jos näihin hoiva-ammatteihin luetaan myös kotipalvelutyöntekijät sekä omaishoitajat ja henkilökohtaiset avustajat, tämän ammattiryhmän osuus kaikista vanhuuseläkkeen rinnalla työssä olleista nousee 20 prosenttiin.

Siivousalalla erityisesti toimistosiivoojien sekä sairaala- ja laitosapulaisten osuus on suuri. Joka kymmenes 63–74-vuotias naiseläkeläinen siivoaa. Siivoojien osuus työllisistä on likipitäen sama myös muiden saman ikäisten työllisten keskuudessa.

Sen sijaan työssä käyneistä eläkeläisnaisista selvästi suurempi osa teki työtä hoiva-ammateissa tai myyjinä. Opettajien osuus oli reilut seitsemän prosenttia työssä käyvistä naisista niin eläkeläisillä kuin muillakin.

Miehet kuljettavat ja huoltavat. Vanhuuseläkkeellä työtä tekevistä miehistä 17 prosenttia oli kuljetustyöntekijöitä, joista yli puolet ajaa raskaita moottoriajoneuvoja. Tyypillisesti mieskuljettajat ajavat kuorma- ja linja-autoja sekä erikoisajoneuvoja.

Kuljetustyöntekijöiden osuus on eläkeläisten joukossa poikkeuksellisen suuri. Se on likipitäen kaksinkertainen verrattuna muiden saman ikäisten työllisten joukkoon. Seuraavina miesammateissa olivat rakennustyöntekijät ja kiinteistöhuollon työntekijät. Niiden työntekijämäärät olivat kuitenkin vain kolmanneksen verran kuljetustyöntekijöiden määrästä.

Eläkeläisten työnteko on ainakin osittain riippuvainen työmarkkinoista. Työnteko on yleistä ammateissa ja aloilla, joilla on kysyntää osa-aikatyölle ja satunnaiselle työvoimalle.

Eläkeläiset eivät ehkä halua tai jaksa tehdä töitä kokoaikaisesti. Sen sijaan heitä voi kiinnostaa satunnainen ja osa-aikainen työ, joka ei sido eikä rasita samalla tavalla kuin kokopäivätyö. Ehkä osa-aikaisen työn tarjonta ja kysyntä kohtaavat parhaiten yleisimmissä eläkeläisammateissa.

Kirjoittajien laajempi artikkeli ammateista on julkaistu Tilastokeskuksen lehdessä Tieto & trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus 1/2015.

Näissä ammateissa eläkeläistyö on yleisintä

Eläkeläismiesten joukossa kuljetustyöntekijöiden osuus on poikkeuksellisen suuri.

Rakennustyöntekijät ja kiinteistöhuollon työntekijät ovat miehillä seuraavaksi suurimpana ryhmänä.

Eläkeläisnaiset tekevät töitä lähihoitajina sosiaalialalla tai sairaanhoitajina.

Naiset myös siivoavat toimistosiivoojina sekä työskentelevät sairaala- ja laitosapulaisina.