tilastot

Työurat pitenevät eläkeuudistuksen ansiosta

Vanhuuseläkkeelle siirtyi viime vuonna noin 8 000 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä on pääosin seurausta vanhuuseläkkeen ikärajan noususta.

teksti Nelli Westerholm

Vanhuuseläkkeen alaikärajaa korotettiin vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa. Korotus porrastettiin kolmen kuukauden satseina kullekin ikäluokalle syntymävuoden mukaan. Ikäraja nousi siten vuonna 1955 syntyneillä 63 vuoteen ja 3 kuukauteen.

Ensimmäisillä uuden ikärajan saavuttaneilla oli mahdollisuus jäädä vanhuuseläkkeelle viime vuonna. Heistä moni jatkoi työssä kolme kuukautta pitempään.

Vuonna 1955 syntyneistä vakuutetuista jäi viime vuonna vanhuseläkkeelle 35 prosenttia. Edeltävänä vuonna vastaava luku 1954 syntyneillä oli 47 prosenttia, joten muutosta voidaan pitää merkittävänä.

Vuonna 1955 syntyneet ovat jatkaneet työssä edellistä ikäluokkaa pitempään.

– He ovat siis jatkaneet työuraansa ainakin uudelle ikärajalle saakka. Se on yksi eläkeuudistuksen tavoitteista, toteaa kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Porrastettu vanhuuseläkeiän nosto lykkäsi eläkkeelle siirtymistä. Se ei kuitenkaan lisännyt merkittävästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä lähellä vanhuuseläkeikää.

Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yli tuhat henkilöä enemmän kuin edellisvuonna, mutta heistä vain reilut sata oli täyttänyt 63 vuotta.

Alaikärajaa eivät täyttäneet vielä vuoden 2018 aikana kaikki vuonna 1955 syntyneet. Siksi heti uuden ikärajan täyttämisen jälkeen eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä selviää myöhemmin.

– Vuonna 1954 syntyneistä vanhuseläkkeen otti heti 63 vuoden ikärajan täytettyään yli 21 000 henkilöä. Vuonna 1955 syntyneiden ikäluokassa vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä noussee kuitenkin samalle tasolle uuden ikärajan täyttyessä, Kannisto toteaa.

Ikärajamuutosten seurantatilasto ilmestyy vuosittain

Eläkeuudistuksen ikärajamuutoksia tarkasteleva tilasto ilmestyi tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Vastedes julkaisu ilmestyy vuosittain.

Ikäluokkien välinen vertailu tilastossa on toteutettu kuukausitasoisesti, mikä mahdollistaa vuotuisen kolmen kuukauden ikärajan nousun vaikutusten yksityiskohtaisen seurannan.

Kannisto Jari: Muuttuva vanhuus­eläkeikä: Ikärajamuutosten seurantatilasto. Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2019.

Eläkeikä nousee portaittain

Vanhuuseläkkeen uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Eläkeikä nousee ikäluokittain kolme kuukautta kerrallaan.

Jatkossa ikärajat määräytyvät syntymävuoden perusteella.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen.