tiedoksi

Maksu nousee työntekijällä ja tasoittuu työnantajalla

Työeläkevakuutusmaksu yksityisaloilla on ensi vuonna keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta.

Ensi vuonna työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,15 prosenttia (5,7 % vuonna 2016) ja 53–62-vuotiailla 7,65 prosenttia (7,20). Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Työnantajan maksu pysyy likipitäen samana ja on 17,95 prosenttia palkoista (18,00).

Työntekijän maksuosuus siirtyy työntekijän suuntaan työnantajan maksuosuudesta.

Ratkaisu on osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkevakuutusmaksun korotukset.

Esi vuonna ns. tilapäisen maksualennuksen poistuminen ja kilpailukykysopimuksen mukainen 0,2 prosenttiyksikön siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattavat työntekijän maksua yhteensä 0,45 prosenttiyksikköä eli maksu nousee 5,7:stä 6,15:een tai 7,20:stä 7,65:een.

Maksurasitus työntekijöillä kasvaa myös lähivuosina. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousee ensiksi 0,20 prosenttiyksikköä seuraavana kahtena vuotena. Sen jälkeen nousua on 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 asti.

Vuonna 2020 on päästy tilanteeseen, että työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua laskee 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta.

Työntekijän maksuosuuden muutos koskee myös julkisen sektorin työntekijöitä.

Yrittäjien eläkemaksu eli YEL-maksu nousee niinikään ensi vuonna: alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille maksu on 24,10 prosenttia (23,60) työtulosta ja 53–62-vuotiaille 25,60 (25,10).

Anne Iivonen

Työeläkeindeksi

korottaa eläkkeitä

Työeläkeindeksi nousee ensi vuonna noin 0,6 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku on 2534. Pisteluvun mukainen tarkistus nostaa maksussa olevia työeläkkeitä noin 0,6 prosenttia tämänvuotiseen verrattuna.

Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet. Lisäksi mm. luopumiseläkkeet ja kuntoutusraha on sidottu työeläkeindeksiin.

Elinaikakerroin viiltää noin neljän prosentin loven

Elinaikakerroin vuodelle 2017 pienentää vuonna 1955 syntyneiden työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä noin 4 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimeksi lukeman 0,96344. Se on noin neljä prosenttia vähemmän kuin täysi kerroin 1,00.

Mikä on tämä elinaikakerroin? Se on automaattinen vakauttaja, joka annostelee eläkettä pidemmälle ajalle. Kun keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, ja eläkkeellä olon aika pitenee, kerroin pienentää kuukausieläkkeitä.

Jos eläkkeelle siirtyvä haluaa säilyttää sen kuukausieläketason, jonka hän olisi ansainnut eläkeiän mukaisesti ilman elinaikakerrointa, hänen on työskenneltävä pidempään, tavoite-eläkeikäänsä asti.

Tavoite-eläkeikä vuonna 1955 syntyneille on 64 vuotta 1 kuukautta. Tavoiteikään saakka työskentelyä jatkavan kuukausieläkkeen neljän prosentin menetyksen tasoittaa alimman eläkeiän päälle tuleva lykkäyskorotus.

Pitempään työssä jatkava saa paremman eläkkeen. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa ­eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jatkamaan työntekoa.

Anne Iivonen

Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen

Eläketurvakeskus aloittaa eläkeuudistusvuonna 2017 viisivuotisen strategiakauden, joka on saanut nimikiteytyksen Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen. Suuria muutoksia edelliseen strategiakauteen verrattuna ei uudistettu strategia sisällä.

Tuntuvimmat painopisteen liikahtelut löytyvät viestinnästä ja työeläkealan yhteisten sähköisten palvelujen edistämisestä, työeläkkeiden tarkastelusta osana isompaa kokonaisuutta ja kansainvälistymisen lisäämisestä.

Viestintään otettiin entistä vahvemmin mukaan työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden korostaminen ja viestien suuntaaminen myös päättäjille.

Strategia sisältää nyt ensimmäistä kertaa Eläketurvakeskuksen oman vision. Tähän mennessä on riittänyt työeläketurvan vision toteuttaminen, mutta nyt sen lisäksi työtä siivittää tavoite: Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Kati Kalliomäki

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -kampanja starttaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Kampanjassa selvitetään työelämään pian siirtyvien nuorten näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä ja työeläkkeestä.

Talven ja kevään aikana järjestetään työpajoja toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla maata. Työpajoissa tutustutaan työeläkeasioihin ja keskustellaan sekä työelämästä että työeläkkeistä.

Ensi syksynä julkaistaan video, jossa parikymppiset nuoret keskustelevat työelämästä ja työeläkkeestä yhdessä työuransa jo päättäneiden 80-vuotiaiden kanssa.

Eläketurvakeskus toteuttaa kampanjan yhdessä Nuorten Akatemian kanssa. Työeläkevakuuttajat Tela on mukana yhteistyökumppanina.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Verneri Aalto

nimityS

Etera

KTM Tuomas Jäntti on nimitetty Etelä-Suomen myyntijohtajaksi 18.8. lähtien. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Elossa, LähiTapiolassa ja Tapiola-ryhmässä.

64 v 1 kk

tavoite-eläkeikä

Tavoite-eläkeikä vuonna 1955 syntyneille on 64 vuotta 1 kuukautta. Tavoite-eläkeikä tulee voimaan ensi vuoden alussa osana 2017 eläkeuudistusta. Tavoiteikä vahvistetaan samaan aikaan kuin elinaikakerroin.