eu-vertailu

Sukupuolten eläke-eroissa

suurta vaihtelua EU:ssa

EU-vertailussa suurimmat erot sukupuolten välillä ovat Hollannissa, missä naisen eläke on puolet miehen eläkkeestä. Pienimmät erot ovat Virossa, Suomi sijoittuu keskikastiin.

Teksti Antti Karkiainen

Miesten ja naisten eläke-eroissa on suurta vaihtelua Euroopan sisällä, kertoo tuore EU:n sosiaalisen suojelun komitean raportti.

Sukupuolten väliset erot ovat erityisen suuria Hollannissa, Luxemburgissa ja Saksassa, missä naiset saavat keskimäärin lähes puolet vähemmän eläkettä kuin miehet. Tasa-arvoisimpia maita eläkkeiden suhteen ovat Viro ja Tanska, missä erot sukupuolten välillä ovat vain muutamia prosentteja.

Suomi sijoittuu vertailussa Euroopan keskikastiin. Täällä naiset saavat noin neljänneksen vähemmän eläkettä kuin miehet. Ero johtuu naisten lyhyemmistä työurista, sukupuolen mukaan eriytyneistä työmarkkinoista ja palkkaeroista.

– Suurten eläke-erojen maissa naisten työssäkäynti on luonteeltaan erilaista kuin Suomessa. Esimerkiksi Hollannissa naiset tekevät pääsääntöisesti osa-aikatyötä, kertoo erityisasiantuntija Niko Väänänen Eläketurvakeskuksesta.

Hollannissa kolme neljästä työssäkäyvästä naisesta on osa-aikatöissä, ja sukupuolten välillä on selkeä palkkaero.

Viron ja Tanskan tasa-arvoa selittää ansioperusteisen työeläkkeen vähäinen merkitys. Molemmissa maissa lakisääteinen eläketurva on rakentunut pääasiassa tasaeläkkeen varaan.

Yleisesti ottaen Suomi sijoittuu vertailussa EU-maiden keskivaiheille. Suomen eläketurvan taso on Euroopan keskikastia. Työuran pituus ja eläkkeelle siirtymisikä ovat verrattain korkeita vaikkakin alempia kuin muissa Pohjoismaissa.

Huolenaiheena raportissa nostetaan esiin vanhojen naisten köyhyys. Suomessa ja naapurimaassamme Ruotsissa vanhojen naisten suhteellinen pienituloisuus on huomattavaa verrattuna suurimpaan osaan maista.

Muilta osin Suomen tulonjako on tasaisempaa kuin useimmissa EU-maissa.

– EU-maihin verrattuna Suomen eläkkeensaajien tuloerot ovat pieniä. Iäkkäiden naisten pienituloisuutta selittää jo lähtökohtaisesti miehiä pienempi eläke sekä yksin­asuminen, kertoo Väänänen.

The Pension Adequacy Report (PAR) vertailee laajasti eurooppalaisia eläkejärjestelmiä erityisesti eläkkeiden riittävyyden näkökulmasta. Raportti ei huomioi Suomen tulevaa eläkeuudistusta, vaan kuvaa tilannetta vuoden 2013 näkökulmasta.

EU-raportin päähuomiot

EU julkaisee kolmen vuoden välein raportit eläkkeiden riittävyydestä ja kestävyydestä. Uusin The Pension Adequacy Report (PAR) julkaistiin lokakuussa. Raportista selviää, että:

yleisesti ottaen Suomi sijoittuu vertailussa EU-maiden keskivaiheille

suurimmat syyt sukupuolten välisiin eläke-eroihin ovat eriytyneet työmarkkinat ja palkkaerot

erityisenä huolenaiheena vanhojen naisten köyhyys

muilta osin tulonjako on tasaisempaa kuin useimmissa EU-maissa.