toimeentulokokemukset

Eläkeläisten toimeentuloa tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

Eläkeläiset ovat monimuotoinen joukko. Jos heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa halutaan parantaa, on eläkekorotusten lisäksi huomioitava myös terveyteen liittyvät menot.

teksti Antti Karkiainen

Suomessa on jo 1,5 miljoona eläkeläistä. He ovat monimuotoinen joukko erilaisia ihmisiä, elämäntilanteita ja historioita.

Siksi toimeentuloa kartoittavia objektiivisia mittareita on hyvä täydentää eläkeläisten omilla kokemuksilla ja arvioilla – tiedolla, jota ei saa rekistereistä tai tilastoista.

Eläkeläisten toimeentulokokemuksia käsittelevän tutkimuksen ensimmäinen osa ilmestyi viime vuonna. Tuore jatko-osa monipuolistaa ja syventää kuvaa näkökulmilla, joista ei ole juurikaan aiempaa suomalaista tutkimusta.

– On tärkeää tietää millaiseksi ihmiset kokevat taloudellisen tilanteensa. Kokemus tulojen riittävyydestä ohjaa ihmisten asennoitumista usein enemmän kuin itse tulot, kertoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Terveysmenoissa useimmiten vaikeuksia

Kuivalaisen mukaan tutkimuksen keskeinen tulos ja viesti päättäjille liittyy pienten tulojen lisäksi menoihin: toimeentulovaikeudet eivät liity vain pieniin tuloihin vaan myös heikkoon terveydentilaan.

Tämä korostui johdonmukaisesti kaikissa tutkimuksen artikkeleissa. Erilaisista menoista eläkeläiset kokevat useimmiten vaikeuksia nimenomaan terveydenhoito- ja lääkekulujen kattamisessa.

– Eniten vaikeuksia on niillä, joilla on sekä pienet tulot että heikko terveys. Jos heidän asemaansa halutaan parantaa, tulisi tulojen ohella vaikuttaa myös terveydenhoitoon liittyviin menoihin, kertoo Kuivalainen.

Jotain terveyden korostumisesta kertovat myös tutkimuksen avovastaukset: peräti kolmannes yli 600 avautumisesta käsitteli tavalla tai toisella terveyttä ja terveyspalveluja.

– Koska terveydellä on niin keskeinen merkitys toimeentulolle, se ja terveyteen liittyvät menot tulisi paremmin huomioida erilaisissa toimeentulotarkasteluissa, sanoo Kuivalainen.

Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Tutkimus perustuu lähes 3 000 eläkkeensaajalta kerättyyn kyselyaineistoon. Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä. Vastausprosentti oli 73.

Tutkimuksen työryhmä: Kati Ahonen, Susan Kuivalainen, Jyri Liukko, Satu Nivalainen, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen.

Toimeentulovaikeudet eivät liity vain pieniin tuloihin vaan myös heikkoon terveyteen, kertoo ­tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.
Toimeentulovaikeudet eivät liity vain pieniin tuloihin vaan myös heikkoon terveyteen, kertoo ­tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.

”Eläkeläiset kokevat useimmiten vaikeuksia terveydenhoito- ja lääkekulujen kattamisessa.”

"Eniten vaikeuksia on niillä, joilla on sekä pienet tulot että heikko terveys."

Osastopäällikkö Susan Kuivalainen

Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi

Tutkimus tarkastelee eläkeläisten taloudellista hyvinvointia monipuolisesti:

vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemukset eläkereitin mukaan

 alueellinen vertailu eläkeläisten toimeentulosta

 omistusasumisen yhteys elämäntyyty­väisyyteen

subjektiiviset toimeentulovertailut ja ­taloudellinen tyytyväisyys

 vanhuuseläkkeellä työskentely ja ­työssäkäynnin motiivit

 kotitalouksien välinen apu osana ­eläkeläisten toimeentuloa

toimeentuloa helpottavat ja vaikeuttavat tekijät avovastauksissa.